ZUTIK 44.

1967

 

SOZIALISMOA ETA ABER­TZALEEN BATASUNA (Frente Nacional)

 

  1. Kapitalismoren arauak (neo­kapitalismoa ere bai), berekin dara­man alienazioaren bukaera sozialis­moa da. Euskadin, bi aldetara ikusi leike alienazio ori:

1) Aberri aldetik: españi'ar eta frantzi'ar estaduen euskaldunen­gandiko esplotazioa. Esplotatze au dezu, diri-aldetik (Bizkai eta Gipuzkoatik bakarrik españiar estaduak urtean 10.000 milloi dara­mazki); kultura aldetik (euskara, euskal unibersidadea, eta abar...) eta azkenik gizarte aldetik (Euskal­erriaren galtzea eta abar...).

2) Gizarte aldetik: españi'ar eta prantzi'ar estaduen jabe dan kapi­talismoren artu-emanak produzio kontun gizartearen aurkakoak dira. Gizona esplotatzen dute; ekonomia gizonarentzat izan bearrean, bide bat, dezu, soilla, apur batzuendako, irabazi geiago ateratzeko: Euzka­din, Negurin, Kontxan, edo Biarritzen bizi direnentzako.

Baña, bi esplotatze auek ez dira berdiñean erortzen euskaldun guztien gañea: euskal dirudunek bi izurri auetatik libre dira, beren aber­tzaletasuna galdu dutelako, eta beroiek diralako esplotatzaleak. Euskal jauntxo soll edo erdikoak aberri esplotazioaz joak daude, orregatik dute abertzale konzinzi. Euskal langil-taldea (euskaldun edo erdalduna) bi esplotazioak eta inda­rrik aundienakin joak daude.

Sozialismoa nai badu izan, diru­dunen esplota arauketapean dagon gaurko gizonaren-aska pidea, euskal-sozialismoa izango da bidea bi alienazioak batean kentzeko, Euskal-erri geientsuna gaur jota daukaten bi esplotazio auek. Geroztik, Euskal-sozialismoak eskatzen du Euskadiko Aberri­ Askatasuna eta danen agintza pro­duzioa ertzeam Jakiña da, langille­taldea bakarrik dagola osotara inte­resaturik euskal-sozialismoaz, bera bakarrik baitago joa gaurko kapita­lismoaren bi esplotatze erataz: abe­rri menperatze eta giza-mailla men­peratzeaz. Euskal-sozialismora daraman bide zabaldu bear ortan, ordea, euskal langille-taldeak topo egiten du erri-lanean, erdizka bede­re, interesturik dauden beste gizarte-malla batzuek: erdiko jaun­txo malla gatik, diogu Aberri aska­tasuna nai baitu. Bidean topo egin­da, bi gauz egin dezazkegu:

1) Elkarrekin lan egin, jaun­txoak eta langilleak, etxe goratzen (au da, Euskadi'ko askatasuñean) eta, etxea goratutakoan, langilleak eta jauntxoak bereiziko dira lana­ren artu-emanetan (au da, etxearen bizitzak onela edo ala nai ditutela­ko).

2) Aberriko jauntxo-mailla eta euskal langille-taldea ez dute elkar artzen etxea goratzeko (Aberri askatasuna), gero bizitzako neurritan konponduko ez direla, dakitela­ko (agintza, produzioa eratzean).

Lenengo bidea nai dutenak, bata­sunaren alde jartzen dira, bilduko dituzte aberri askatasunaren tan egiteko prest dauden guztiak. Bata­sun ortan sartzea ezta, iñola ere, eragozpen izango, euskal langille­taldea saiatu dedin, aberri askata­suna iritxi bidenar, jaunbcoen aur­ka, Sozialismoa jartzen, 20'garren mendean eztelako beste bidezko bizi-rnodurik.

Bigarren bidea nai dutenak, "be-re txori buruak ezkertiarrak jo nai­ean", galtzen dituzte alperrik bere lagunak eta, ez esker eta ez mesede, asieratik, betiko etsaiak lortzen dituzte; onela, euskal-erria zatituz, jokatzen dira, beraz (intenzioak alde batera utzirik) españi eta fran­zi'ar inperialismoaren alde.

Bada irugarren bide bat, españiar langille-taldeakin batutzea, lenbizi peninsulako langiltalde guztiantza­ko askatasuna lortzeko, utzirik geroagoko Euzkadiko askatasuna, sozialista Estadu españiar bat lortu dedin arte. Bide onen oiñarri eskaxa au da: españi'ar sozialistak, Madri­den agintza iritxi dezatenean, obeto: "konprendituko" dutela Euzka­di, 1839'tik asita, bata bestearen ondoretik izan diran goberni GUZ­TIAK baño, 1931'ko Errepublika­ko sobereiz utzi gabe. Bide au nai dutenak, aztuta daude nola Bor­bon'dar M.ª Kristinaren eta Espa­tero'ren errege-ordezkotzan izan ziran gobernu GUZTIAK, Isabel II’ren erregintzan izan ziran gober­nu GUZTIAK, Saboia'tar Amadeo­ren gobernu GUZTIAK, españi'ar errepublikaren gobernu GUZTIAK, Alfonso XII'garrenaren gobernu GUZTIAK, Habsburgo'tar M.ª Kristinaren erregeordezkotzako gobernu GUZTIAK, Alfonso XIII'­ren gobernu GUZTIAK, Primo Ribera'ren Diktadurako gobernu GUZTIAK, II'Errepublikako gobernu GUZTIAK (ezkertiarrak bezela, eskuindarrak) DANAK eta BETI izandu dira "Españi" alde­koak eta euskaldun eskubideen etsai amorratuak. Eta zertarako itz egin 30 urte auetan txanadatu diran ministro-talde GUZTIETAZ, Fran­ko jeneralaren diktaduraren zear. Geroztik, irugarren bide au, da, batez ere errex alde jokatzea; gañe­ra, aberriaren aurkakoa da, Madri­deko gobernu españi'arraren zen­tzutik nai duelako aten euskal pro­lemaren erabaki benetakoa (fran­zi'ar Parisko gobernua aztuta, nas­ki); azkenik, bide au da españolista, euskaldunak españiarren politika gora-beretan nahasiarazi nai gai­tualako 4'garren aldiz gizaldi ontan eta aurreagoko azken luordenean: bi karliste guda 19'garren mendean, 20'garrenean bat (1936), eta orain­go erabakia...

1) Aberriak gudarako bear duen abertzallen batasuna, langille eta abertzaleen artean, bearreko degu antolatzea, nolabait bedere: 1) Abertzaleen batasunak bakarrik begiratu bear du Aberriaren askatasun osoari. Onek eztu esan nai, bidenarreko pauso batzuk debeka­turik daudela: nola dicen, Ekonomi akuerdoak, Autonomia, Estatutoa, Federazioa eta abar.

Euskal jauntxoak, aberri "mini"- askatasuna, baizik, irixti nai ez dutenoiek, beren interesa gatik, berek bereiziko Jira Abertzaleen Batasunetik, abertzaletasunak agin­duko dituen pusoak ematera intere­satzen etzaielako.

2) Abertzale Batasunak opatu bear du europa'r federazioaren ala beste politiko bidez, Euzkadiko Aberri Batasuna.

3) Abertzaleen Batasunak zaitu bear du Euzkadi "euskaldun" itxultzea.

Goiri

 

 

El Socialismo vasco y el Frente Nacional

 

  1. El socialismo es la solución a la enajenación que lleva consigo el régimen capitalista (y el neo-capitalista). Esta enajenación se puede observar en Euzkadi desde dos puntos de vista:

1.° Desde un punto de vista nacional: Existe una explotación de los Estados español y francés sobre los vascos. Esta explotación es económica (sólo Viz­caya y Guipúzcoa pagan al Estado español 10.000 millones de ptas. al año); es cultural (euskera, Universi­dad Vasca, etc.) y, finalmente, sociológica (desvasquización del país, etc.).

2.° Desde un punto de vista social: Las relaciones de produc­ción de los capitalismos dueños del Estado español y francés son unas relaciones anti-humanas. Explotan al hombre; en vez de ser el hombre el fin de la economía, es solamente un medio para obtener beneficios para unos pocos (en Euzkadi, los residentes en Neguri, La Concha, Biarritz, etc.). Ahora bien, esta doble explotación no la padecen de igual manera todos los vascos: los capitalistas vascos no sufren ningu­na de estas dos opresiones, porque han renunciado a su vasquía y por­que son ellos los explotadores. La burguesía vasca, pequeña o media, sufre la explotación nacional y por eso tiene conciencia abertzale. El proletariado vasco (euskaldun o erdeldun) sufre las dos explotacio­nes con toda intensidad. Si el socia­lismo intenta ser la solución a los problemas del hombre actual some­tido al sistema de explotación capi­talista, el socialismo vasco será la fórmula que solucione A LA VEZ los dos aspectos, las dos explotacio­nes que sufre hoy la mayoría del pueblo vasco. Por lo tanto, el socia­lismo vasco defiende la Liberación Nacional de Euzkadi y el control social de las fuerzas productivas. Naturalmente sólo el proletariado vasco está íntegramente interesado en el socialismo vasco, porque sólo el proletariado vasco sufre las dos formas de explotación del actual capitalismo: la opresión nacional y la opresión social.

Sin embargo, en el camino que nos lleva progresivamente hacia el socialismo vasco, el proletariado vasco se encuentra con otras clases sociales que están parcialmente interesadas en el programa popu­lar: nos referimos a la pequeña bur­guesía, interesada en la liberación nacional. Ante esta conciencia, podemos adoptar una de estas dos posturas:

1.ª El trabajo común de la bur­guesía vasca y el proletariado vasco para construir juntos la casa (Euz­kadi = Liberación Nacional) y, des­pués de hecha la casa se enfrentan ambos en el problema social (unos quieren habitaciones de una forma y los otros de otra).

2.ª La burguesía nacional y el proletariado vascos no se ponen de acuerdo para construir la casa (Li­beración Nacional), porque saben que más adelante no van a estar de acuerdo en el tamaño de las habita­ciones (en el control de las fuerzas productivas).

Los que adoptan la primera pos­tura están eligiendo un Frente Nacional que agrupe a todos los que estén dispuestos a trabajar por la Liberación Nacional de Euzkadi.

La participación en este Frente Nacional no hipoteca en nada el que, a lo largo de la lucha por la Liberación Nacional, el proletaria­do vasco se enfrente a la burguesía para implantar el socialismo, única solución de convivencia nacional en el siglo XX. Los que prefieren la segunda postura se colocan en una postura de "izquierdismo infantil", desperdician inútilmente aliados provisionales y se crean gratuita­mente enemigos definitivos desde ahora; así, al aumentar las divisiones en Euzkadi, hacen el juego objetivamente (prescindiendo de intenciones) al imperialismo español y francés. Existe, igualmente una tercera postura, unirse con el proletariado español para obtener: 1º la liberación social de los proletariados peninsulares, posponiendo la libertad nacional de Euzkadi hasta que se haya conseguido un Estado español socialista. Esta postura descansa en la suposición de que los socialistas españoles, cuando hayan conquistado el Poder de Madrid, serán más comprensivos respecto al “problema vasco” que lo que han sido TODOS los gobiernos españoles que se han sucedido en Madrid desde 1839, incluidos lo mismos socialistas durante la República del 1931. Los defensores de esta postura olvidan que TODOS los gobiernos españoles que hubo en las Regencias de Mª Cristina de Borbón y de Espartero, TODOS los del reinado de Isabel II, TODOS los gobiernos de Amadeo I de Saboya, TODOS los de la I República, TODOS los de Alfonso XII, TODOS los Ministerios de la Dictadura de Primo de Rivera, TODOS los gobiernos de la II República (de izquierda y de derecha: PSOE, CEDA, Prieto, Gil Robles), TODOS se han declarado SIEMPRE españolistas y enemigos declarados de las reivindicaciones vascas. Ídem, TODOS lo Ministerios del dictador Franco en 30 años. Postura esta, ante todo optimista, antiabertzale, pues pretende hacer depender la solución del problema vasco de la comprensión de Madrid (olvidándose de París); españolista, porque complicaría a los vascos por cuarta vez en la política española en siglo y cuarto: carlistadas del siglo XIX, carlistada del XX (1936) y solución para ahora.

  1. Definición a grandes rasgos del Frente Nacional que agrupase a todos los abertzales, proletarios y burgueses:

1º El Frente Nacional sólo puede estar encaminado a la total Liberación Nacional, sin excluir pasos intermedios tácticos: Concierto Económico, Autonomía, Estatuto, Federación, etc. Todos los burgueses vascos partidarios de una “mini” Liberación Nacional, por sus intereses se apartarán del Frente Nacional, por no querer seguir los pasos a que obligue la dinámica nacional.

El Frente Nacional debe buscar, a través de la Federación europea u otra fórmula política la Unidad Nacional de EUZKADI.

3º El Frente Nacional ha de patrocinar la euskerización nacional de EUZKADI.

 

Goiri