GATAZKA 1

1970

PATRIOTISMO, INTENACIONALISMO, ETNOGRAFIA

 

ATARIAN

PATRIOTISMO E INTERNACIONALISMO

NOTAS SOBRE LA ETNOCRACIA.

I  ...................

Factores determinantes de la agrupación social

Socialismo y estructuración social

Factores en Europa Occidental

II El paso de la sociedad natural a la sociedad política es el paso de  la libertad a la coerción

La etnocracia

Colonialismo en Europa

Etnias dominadas en Europa

Explotación nacional y explotación social

El nacionalismo étnico

III CONCIENCIA ÉTNICA

Idioma

Mentalidad

Ethnotipo

Religión

Historia

Composición racial

Factores

Conciencia étnica y conciencia nacional

EL SISTEMA ETNOCRATICO

 

 

ATARIAN

Behar bat somaturik, eta gure barrenetan eta lagun solasetan hainbestetan irabiatutako premia horrek akuilatuta, ekiten diogu aldizkari honem argitaratzeari.

Geure herriaren gatazka aztertuaz, bere gorabeherak gogoan hartuaz, pentsatzen genuen azterketa, kritika eta teorizatze lañaren premiaz genbiltzela.

Konturatzen ginen herri gatazkak urteetan zehar izan duen bilakaeraz. Euskal langilegoak, zapaltzaileak eta burgesgoak iminitako hesiak hautsiaz eta zenbait ezkertiarrek ezarritako xedeak aintzinatuaz, gero eta kontzientzia garbiagoaz jabetzen joan da, bai jasaiten duen zapalketaz, bai herri gatazkak behar dituen helburuez eta bideez.

Egun, langileria bere egitekoaz ohartzen, hasia bada ere, traba, laino eta nahasmendu askererin topatzen da bere ikusmira garbi eta zabal ahal izateko.

Hori dela eta ekiten diogu lan honi. Horixe nahi dugu: traba, laino eta nahasmendu hoiek kendu eta argitu, ikusmira hori hedatzeko eta sakontzeko. Hortarako bidea jarri, azterketa, kritika eta teorizatze lanari helduaz.

Gatazka horrek sortzen dituen problemak, bere inguru eta mugak, bere helburuak, eguneko bideak, aztertu eta euskal langile alderdiaren oinarriak jartzen hasi, nazional gatazkaren zuzendari izango dena.

Nazional jazargoa, herriarena delarik, langilegoak bere berea du. Izan ere, gure herrian nazional jazargoak eta klase jazargoak bat egiten dute. Klase batzuk dira, herrikoiak, historia bilakaeran oinarrituik, nazional interes berdinak dituztenak. Frantses eta español estatuak sostengatzen dituen oligarkiak ukatzen dizkien, eta bere bereak diren politiku, ekonomiku, sozial eta kultural erakunde berriak lortu nahi dituzte. Hala ere, nazional interes berdinak badituzte ere, populu klase hauek, badute interés dezberdinetan oinarritutako beste zenbait jazargo beren artean, nohiz eta jazargo bat egin jazargo nagusian.

Euskal langilegoak interes hauek ditu gatazkatzean:

Oligarkiaren egitura eta bere eskui dagozen español eta frantses estatu moldeak hautsi.

Euskal eraikuntza berriak sortu, ekonomia, politika, sozial eta kultural eremuetan.

Ekonomia aldatuaz, gainerakuntza politiku eta ideologiku osoa eraberritzea, hortarako estatuaren zuzendaritza eskuratuaz eta horrela estatu barreneko eraikuntza eta erakundeak oro herriarentzako jarriaz.

Funtsean, euskal langilegoa ESKUKOTASUNA-ren alde gatazkatzen da.  Eskukotasuna, herrieskukotasuna aipatzean HERRI-

-ASKATASUNA edo MENEKOTASUNIK EZA

-BATASUNA

-EUSKALDUNTASUNA

-SOZIALISMA.

adierazi nahi ditugu.


Frantses eta epañol estatuen sostengatzaile eta Amerikar inperialismaren lagrotzaile den oligarkia de euskal langilegoaren zapaltzailea. Oligarkia horixe da euskal langilegoaren gatazka etsai, eta oligarkia horixe, bere egitura zanpatzaileak apurtu eta ezabatu nahi ditu.

Nazional aldetik harturik zapalketa hori Euskal Herriaren meneratzean, banatzean, eta erdalaraztean datza. Oligarkiak bere interes ekonomikuak gizendu eta aurrera atea naihez, Euskal Herria bere inperialist jokuan sart du, hortarako honen nortasunaz ezereztuaz. Bere interesentzako trabu datekeen oro desagiten saiatu, eta oztoporik haundirena, Herritasuna herri nortasun zuelarik, herri banatu, honen nortasuna eta berezkuntzat galerazi, eta español eta frantses estatuetara kotsen eta berauen barnean suntsitzen deusestatzen ahalegindu da Hortarako herri erakundeak, horri ohiturak debekatzen eta erauziaz, euskera, nazional hizkera, eragotziaz eta bazteraraziaz. Euskal kultura, herri-kultura Iraungi eta bere burges kultura sustrai gabea eransten ensaiatu da.


Alferrik ordea, euskal langilegoak, herri demokrazian oinarriturik baturik, era nohorenganako menekotasunik gabe, bere buruaren jabe izango den herri berria, historian hezertutako herri euskalduna bizi berriarazi ahal izateko, oligarkiaren aurka gatazkatzean hori dena ezabatu nahi du, zapaltzailoak bortxaz ezsrritako erakundeak, bizi modeak, frontera laidogarria, sasi kultura arbuiatuaz ata lurretatuaz.

Klase zapalketa desigeteko, berriz, burges iraultza eginda dagoelarik, dagoneko burgeskoak politiku orakundeen zuzendaritza eskuratuta daukalarik, herriproletargoa gidari, demokrazia sozialista bat behar duguu, lehem pausoan.


Herri demokrazia hortara iristeko euskal populuak, beste guztiak bezela, bortxa bidetik bideratu behar da, oligarkiaren bortxa zapaltzailea apurtu ahal izateko, oligarkia beroren estatu eta politiku eraikuntzak eta erakundeak oro meneratzeko. Herrialt, proletargoa aintzinatzaile, boterea bereganatu ondorenean, ekonomia oineraikuntzaren aldakete oso bat egin beharko du. Halatan, ideologiku eta politiku gaineraikuntzak berritzen direla, gizarteko zapalketa eta zurrupatze guztiak ezabatuaz, klase mailaketa nausestatuaz, Euskal Herri berriaren oinarriak jarriko ditu, munduko herri senidearte sozialistan lora dadin.

Euskal langilegoa izango da aldaketa, eta berrikintza hoien gidaria, ekonomia oineraikuntzak hasiaz. Propietate pribatua, ekoizpen bide negusiak lehenak, urrtts urrats galtzen joango da, ekoizpen herri beharren serbitzutan jarriaz, eta oro antolsaendu zabal baten arauera eratuaz.

Ekoizpen bideen sozialitatzea ez da bat-batean egin ahal izango. Urrats urrats, mailaz maila, eskatzen dituen kondizinoak eratzen doazkeen neurrian egingo da aldaketa. Izan ere, urteetan zehar kapitalism monopolistaren atzaparretan alutua, gizartearenganako bere xedetik apartatua, burges interesen aldera isuria, protekzionism begi labur batek ahuldua, bere adarrenarteko haunditze ezberdintasuna kordoka larrian jarria, herrialdetan dezberdinki banatua, ekonomiak erabateko aldaketa eta sustrai sustraitikako eraberritzea eskatzen badu aldaketa, hori pausuka eta arreta haundiaz bete beharko da.

Oineraikuntza aldaketari gaineraikuntzarerra darraikiola, zapaltzaileen kolonialisma eta zurrupatzea gerizatzen eta sostenganatzen dituen gaineraikuntza arras eraberrituko da, erakundeak oro herrokoi eta herriarentzako. Berezkeriak eta sasi eskubideak, nahiz klase mailaketan edo jatorri ezberdintasunean sustraitu, nahiz sexu bereikuntzan finkatu, den denak deusezturik eta bazterturik geldituko dira. Eliza bere gisako erakundeen mailan ezarria izango da. Emakumeak, gizartean bete beharduan eginkizunari erantzunez, gizonaren pareko izango da, eskubideetan bezela obligazionetan Ikaskintza osoa herriaren serbitzutan eta beronen zuzendaritzapean jarriko da, herritar guztik bere burua osatzeko bidea izan dezan. Herritar orok izanen du ikasteko eskubidea ez ezik, obligazinoa. Unibersitate herrikoi bat antolatu beharko da, herriaren problemez erduratua. Ikasteak pratika berekin eramango du, eta beste odozein lan bezela saritua izango da.

Ikaskintzaren demokraziak herri demokraziaren ondorio, lehiatuko da jakintza herri jakintza bihur dadin, errealitatean funtsa dadin eta zientzia herri beharren-serbitzutan jarri dadin.

Aldaketa hauek burutzen eta ontzen doazten eran, ERKIDEGOA izango dute helburu. Erkidegoan, gizarte berrian, Komunist giza-elkartean, ez da klase bereizkuntzarik izanen. Ordurako egungo klase mailaketa eta klase sustraiak oro jorratuak beharko dira. Propietate pribatua galdu ondoren oro ororen izanen da. Klaseak ezerezturik, estatua egundainoz gero klase nagusigoen sostengo, deseginik, estadurik gabeko gizarte bat sortuko da.

Gaurko kultura burgesa gainditurik, populuan ernatutako eta gizarte zabalean indartutako kultura berri bat loratzen hasia izango da, gendeari eta gizerteari mundu ikusmira zabalagoa eta sakonagoa eskeiniaz, beroien beharrei erantzungo diena eta beroien lan dinamika aintzinatzailea bultzatuko dueña.

Langile klaseak, ekaizpen prozesuan dauken egiteko berezia dela eta, gatazka iraultzailearen buruzagi izan beharko da, nazional zapalketaren ezabatzean, gizarteko batak-besteren zurrupatzearen deusestatzean, eta eskukotasun sozialistaren ezartzean. Laborarigoak, bai maizterrak eta bai etxejaunak, langilegoaren alderdikide dirateke, hori bai duteke, zurrupatze eta zapalketa molde guztitik libratu eta zentzuz eratutako eta antolatutako giza elkarte batera iristeko bide bakarra. Horrela atzeman dezakete egungo egunari dagozkion aurrerabideak eta aintzinamendua, ekonomia, kultura eta sozial eremeuetan.

Burgesgo ttipiko eta erdi-burgese-ko alde batzuk, hauek ere oligarkiaren zapalketa pairatzen dutelarik, langilegoaren gatazkido dirateke, baldin langilegoak bezelatsuko nazional interesak badituzte.

Euskal langilegoa gero eta helduagotzen ari dela esan dugu. Inperialisma eta zapaltzaileren aurkako bere gatazka ahalmena azitzen doala, klarki agertzen dute azken aldi hontako ekintzak. Ekintza hauek gogortzen eta zenzaberritzen ari dira egunetik egunera. Langilegoa ohartzen hasia da lantegietako ekonomi borroka reformistak ez direla aski oligarkiaren estatu eraikintza meneratzeko, aitzitik, behar beharrezko duela politiku gatazka irautzailea, eta gatazka hori gidatuko duen alderdi bat: Langilego beragaz osatutako alderdia. Alderdi hori, masa alderdi bat izanen da, giza elkartea zuzentzeko jakintzaren jabe izango dena, eta demokrazia sozialista ardesteko estrategia egoki bat edatuko duen alderdi bat.

Masa alderdi esan dugu, izan ere benetako langile alderdiak nahi ta nahiez masan, populuan, jedartean sustraitua, eguneroko arduratan eta mementu bakoitzeko problematan sartua eta nahastua beharko du:

Aintzindari izena. hartzea da errezena, bainan langileriak eskatzen duena egiazko aintzina-tzailea da, gatazka zuzenduko eta bide honetik aurrera eramango duena.


Alderdi batek nahi eta nahiezkoa du, langilegoaren aintzindari izatekotan, gatazka zuzentzeko gai izatea bere analysis eta estrategiaren egokitasunez. Alderdi batek berekin behar du syntesis dialektiku bat, bai teoria eta praktikaren artean, bai zientzia eta gatazkaren artean.

Orainarte langilegoa nagusiak egungo bide eta molde guztietaz baliaturik, ezarri dizkion ideologiaren menpen egon da. Ideologia horren bidez, ordenaren mantenatzea, egungo egoeraren eta klaseen elkartzera eta "La unidad de destino en lo Universal", "La grandeur de la France" bezelako sasikeriak onartzera begartzen zutelarik". Hori horrela, behar beharrezkoa da ideologia hedatze lan bat burges ideologia guztiren arrastoak ezkutarazteko, eta langilegoak jasaiten duen zurrupatzearen haunditasunaz, eta gatazkatzean bete behar duen egitekoaz kontura dadin.

Langilegoaren gatazka., burgesgoaren zuzendaritzapean, jarriko duen sozial reformisma ta revisionisma, molde guztiak, bai populu fronta erakoak edo beste edozein eratakoak salatu beharrezkoek dira.

Baztertzekoak dira burges demokraziaren altzatzera Bideratzen diren estrategiak, izan ere politiku, sindikal eta beste zenbait libertade agintzaen badituzte ere (autonomia esate baterako) ez dute inolaz ere euskal estatu sozialista batetarako biderik ematen, langilegoari zuzendaritza "ukatzen diotelakoz. Jakin badakigu egungo egoerak hortaraturik onartzekoak direla, populuabizkorxu eta iratzarri, eta herriarentzako erdiespenbide izan daiteken edozein ekintza taktiku. Arriskugarria litzake-taktika ekintza hauetan funtsatzea, lorketa ttipi hoiekin hasetzea, eraikuntza guztien aldaketa oso bat ahazturik.

Alderdi eta talde asko leihatu da euskal langilegoaren gatazka geldi arazten edo oker biderazten, reformistak batzuk, historiaren norakoa ikusteko gauza ez direnak eta politika atzekoari eta beldurti diardutenak, likidazionistak besteak, nazional jazargoa ahaztuarazten anal egindu direnak, hiritargoak bere interes ekonomikuek halburu, merkatu hedatze asmotan, ezarritako politikazko, kulturazko eta hizkuntzazko erakunde zapaltzaileak ontzat emanez, nahiz eta erakunde hauk gizon eta herrien suntsitzean ata zurrupatzean sustraitu.

Talde ta alderdi hoiek eta beren ideologia, nahiz eta marxismo izenean azaldu zeharo baztertu beharrekoak dira, gure herri gatazkak zentzurik izan dezan, eta borroka ustel bihur ez dadin.


Langile gatazka ezin dateke bake bidetara lotu. Bake bide hutsetatik bideratzea zapaltzailearen gurdiari uztartzea litzake. Bortxa, biolentzia zapaltzaileak berak ezarritakoa dugu, eta langileak Bere bizkar pairatzen du. Bere egiturak, bortxa ankerrean gerizapetzen dira, itxurak egiteko, ordena eta bake izenea estaltzen badira ere. Langilegoak bere helburuetara iristeko, bere xedeak ardiesteko, bortxa bideari ekin behar dio.

Bortxaren beldurra, bortxaren lotsa eta damua kutsarazten ensaiatu dira zapaltzaileak eta bere laguntzaileak. Bakearen eta ordenaren/eta kezka zimikoa txertatzen eta erroarazten ahal egindu dira, hortarako metafisika aizunaz eta erlijioa erabiliaz. Burgesiak bere morala heda nahi zuen bere interesak defendatzeko, bere egoera laxoa gerizatzeko. Hala ere, langilegoa, bere egoeraz oharturik, mailaz azpiko klaseabada ere, eta eskubidez, lege eskubidez, ahulena eta ezinduena bada ere, kopuruak eta historia dialektikaren zihurtasunak ematen dion ahalmenez baliatu behar da. Ahalmen hori bortxa da, biolentzia. Langile alderdiak olde biolentzia hartu behar du-bidetzat. Beste bideak, bake bideak, ahaz ezinak badira ere, biolentzia, olde biolentzia izango da beti bide nagusia langileriarentzako. Populua, populu osoa gatazkatu behar da. Ez gira bakar batzuk iraultza aurrera eramango dutenak. Jendarte guztik parte hartu beharko du. Jendetzaren indarrak eta bildurrak, bakar-bakarrik, makurraraz dezazkete zapaltzailearen indarrak. Bortxa horrek, nola ez, zuzendari bat beharko du, alferrikako eta ager gerta ez dadin, bere helburuetara bideratu dadin. Langile alderdia izango da olde biolentzia piztu, neurtu eta zuzenduko dueña, erreglitatearen azterketan oinarritutako estrategian indarrak batuaz. Euskal langileriak bazter ezinak ditu beste nazional klaseak eta beren indarrak, ala bada ere, Euskadin dagoneko sozialismora iristeko kondizinoak jarririk dagozelarik, atzera bide besterik ez litzake gatazka estrategia, burges demokraziaren bideetan itoaz, autonomia, sindikal eta polituku zenbait libertadearen lorketan funtsatzea.

Bidezkoa da, bai, N.F.L.-aren eratzea, baldin oligarkiaren zapalketa pairatzen duten euskal populu mailen elkartzea bada, eta euskal langilegoaren zuzendaritzapean, Euskadiren eskukotasun sozialistaren ondoren gatazkatzekotan.

Euskal jendeak, bere bereak diren interes bereziak dauzkala, erabatek eskukotasunarekin eta bere estrategia nortasun osoarekin zuzenduko du bere gataska. Eskukotasun horrek estrategia nortasun horrek, ez ditu alderatzen beste herriekiko haremanak eta elkarlaguntza, español eta frantses gobernu moldeen botalanean eta sozialismaren eraikitzean. Bainan inoiz eta inolaz ezin onartuko Madriden edo Parisen ardaztutako gatazka zuzendaritza. Gure herrian eskukotasunaren lorketa ezin daiteke besteren eskutan utzi.

Beste herriekiko elkar laguntzak, elkarrenganako begiramena eta elkarren arteko menekotasunik-eza eskatzen dituzte. Benetako eskukotasuna ukatuaz, Euskal Herria beste edozein herriren meneko jarri nahi duen alderdi oro geure etsai izango da, eta gurea ez ezik sozialismarena ore

---------------------------

Ikusi dugu-bada, Herri-gataska, langile-gatazka nora doan. Dinamika bat martxan jarri da. Dinamika horren zenbait alde arakatzen jardun gera, gaingiroki eta labur-laburrena.

Gure lan sailaren eremua, geure talde ekintza bideak agertu nahi genituen. Egun, esan desakegu gure egin-bide nagusia aipatu dugun langile alderdi horren sortaraztean eta oinarri jartzen funtsesko dela. Gure iritzian, hori da egungo euskal eginkizunik premietsuena. Hortaz arduratuko gara gehienbat.

Ekiteko nazional teoriari ensaio bat eskeintzen diztiegu, zerrenda luze baten primezia izango den esperantzatan.

--------------------------------------

PATRIOTISMO E INTERNACIONALISMO

 En Vasconia, el combate por la liberación nacional tiene que tomar unas formas que están condicionadas por las relaciones de las diversas clases en presencia, en función del desarrollo actual de la humanidad en nuestro país y en el mundo.

Hoy no puede existir una autentica liberación nacional sin hacer una revolución socialistala época en que las burguesías nacionales podían crear estados propios esta ya, al menos en Europa, completamente sobrepasada; desde un punto de vista económico, la única clase que puede planificar la economía nacional rompiendo con las unidades económicas creadas por el capitalismo imperialista, es el proletariado. Solo con su victoria aparecerán las bases materiales de un estado político vasco independiente, en el que el vascuence sea el idioma útil, es decir, la lengua de la producción, de la planificación y de la cultura.

Es mas, en el mundo actual la hora de la revolución socialista ha sonado; las guerras "internacionales" dejan paso a la guerra de clases en la que el proletariado vencerá e iniciara la construcción de la nueva sociedad. Este combate es UNIVERSALMENTE el de los pueblos y las clases oprimidas contra el imperialismo, y la unidad internacionalista real es una de sus características; PARTICULARMENTE, este combate toma la forma de destrucción del aparato opresivo destacado contra cada pueblo, y de construcción de sistemas socialistas propios en cada nación.

Por ello, la lucha del proletariado vasco tendrá dos frentes. En primer lugar se dirigirá a la destrucción del aparato colonialista instaurado en Vasconia, y a la construcción del estado socialista vasco. Para ello, el proletariado ha de organizarse a sí mismo, y ha de reunir a su alrededor a la mayor cantidad de fuerzas progresistas posibles en cada momento histórico. Concretamente, esta unidad de fuerzas progresistas, en nuestro país nacionalmente oprimido, toma la forma de un FRENTE NACIONAL de todas las clases y grupos patrióticos.

Paralelamente, nuestro internacionalismo se tiene que ejercer reuniendo frente al enemigo común la mayor cantidad de fuerzas posibles. El imperialismo toma en nuestro país la forma concreta de oligarquía española y francesa; el internacionalismo se convierte en la práctica en una unidad para destruir esas oligarquías, es decir, en los FRENTES ANTIOLIGARQUICOS.

Hoy en día ambos frentes (el Nacional y los Antioligárquicos) son necesidades reales para nuestra libertad. De una parte, nos permiten golpear mas fuerte al enemigo común; de otra, son ya gérmenes de la futura sociedad. El Frente Nacional lo es de una sociedad vasca, estructurada conforme a nuestros parámetros culturales; hoy, al poner como base de esta unidad el patriotismo y el vascuence, prefiguramos nuestra futura estructuración. Los Frentes antioligárquicos prefiguran un nuevo mundo en el que vascos, españoles, bretones, franceses, gallegos, etc..., respetándose y apoyándose mutuamente crearan una sociedad próspera para todos en la que la opresión del hombre por el hombre y de una nación por otra habrán desaparecido.

Naturalmente, estando tanto el proletariado como clase, como el pueblo vasco como nación, en situación de opresión, el partido obrero de Vasconia ha de mantener una clara independencia estratégica.

Aliarse con clases burguesas y pequeño burguesas en un Frente Nacional es una necesidad, pero al mismo tiempo un riesgo de compromiso, y un peligro de hacer la revolución a medias; seria comprometer nuestra independencia. Unirse con los trabajadores de las dos naciones opresoras ( España y Francia) obliga a una seria problemática de explicación de nuestro problema nacional, para evitar que la ideología dominante (la unidad de los colonizadores) aliene estas alianzas y las convierta en una negación de nuestra lucha por la independencia.

Sobre estos presupuestos, proponemos un camino de actuación:

UNIFICAR A LOS COMUNISTAS VASCOS: A través de contactos, de la publicación y critica de trabajos colectivos, de la participación activa de los militantes en las organizaciones políticas existentes, en la acción de fábrica, sindical y cultural . . ., crear bases humanas y políticas para la constitución de una organización propia de los trabajadores vascos. 


CREAR EL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN: Los contactos entre las organizaciones, la discusión ya desde ahora de un programa mínimo, la participación de las bases que están construyendo organismos unitarios en fábricas, pueblos, en lo cultural, etc. La publicación de una revista común a todas las tendencias favorables al FNL... La base principal sería la lucha por la independencia


CREAR LOS FRENTES ANTTIOLIGARQUICOS: En la situación actual el estado español seria el campo principal de lucha en este aspecto. Un primer paso podría ser la constitución de este frente en el territorio de Euskadi Sur, sobre las bases de (1) Aceptación del derecho de los vascos a la autodeterminación, (2) Lucha común por el derrocamiento del fascismo y la construcción de un estado democrático.

Todas estas propuestas están sujetas a polémica. De hecho esta polémica existe ya.

Creemos que toda discusión ideológica es positiva, porque permite a todo el mundo aclarar posiciones. 


Al mismo tiempo denunciamos todas las campañas, de una parte o 
de otra, destinadas a sustituir la lucha ideológica por la calumnia, el desprestigio de personas concretas, el uso de clichés estereotipados.

"Toda critica ha de hacerse a nivel político. El resto es rebajar nuestra categoría de luchadores por la libertad al nivel de mafiosos y de cotillas.

 

 

NOTAS SOBRE LA ETNOCRACIA.

Sarrailh de Ihartza.

I. 

En la antigüedad el filosofo griego Aristóteles buscando una definición del hombre dijo que era un "animal político", por que vivía siempre en una sociedad, que, sea grande o pequeña, siempre estaba organizada. Si bien es verdad que ésta es una característica del ser humano, no es menos verdad que la misma no sirve para discriminarlo de otras especies, puesto que también en el reino animal existen sociedades organizadas, hasta con sus jerarquías. Por esta razón, buscando una definición que diese la característica que separa al hombre de cualquier otro tipo de sociedad, se ha llegado a decir que el hombre es "un animal que crea cultura". En este sentido se puede decir que el hecho de crear cultura separa claramente al hombre de cualquier otro ser viviente. Ahora bien la definición de crear cultura, aunque sea discriminatoria, no es aclaratoria. Tomando pues las dos definiciones tendremos que el hombre es "un animal que crea cultura y vive en comunidad organizada".


La comunidad organizada, cualquiera que sea su forma es  en sentido mas amplio lo que caracteriza a toda estructura viva. Se ha forjado el concepto de "negentropia" para expresar esa tendencia hacia una estructuración cada vez mas perfecta y complicada. Mientras la "entropia" es la tendencia natural de la materia no viva, es la expresión del "desorden" a que tienden los objetos no vivos, la tendencia contraria, la tendencia, a una ordenación y estructuración cada vez mas fina y con funciones mas determinadas parece ser que es lo característico de la vida.

En los seres vemos como según se avanza cada vez tienen éstos funciones mas especificas y una estructuración mas complicada. De una forma paralela las sociedades animales avanzan en la atribución de funciones, en la estructuración de cada una de las especies. Y en el hombre encontramos esta, estructuración en la forma más perfecta. Además un estudio de la Historia del "homo" sobre la tierra nos muestra que esta estructuración ha ido avanzando desde épocas remotas, con una especie de negentropia social que conduce a la formación de grandes grupos ("Grossgruppen") que se van haciendo cada vez mas necesarios para que el hombre cumpla, con su misión humana, que como veremos en realidad cultural.

No podêmos decir de cierto cual haya sido la estructuración en épocas primitivas puesto que la extrapolación consistente en considerar que los hombres de épocas antiguas tenían que estar a. la altura de las sociedades menos avanzadas de las edades modernas es una. suposición muy discutible. Por una parte los hombres de épocas antiguas creadores de las "primeras grandes culturas no podían estar a la misma altura social que los pueblos que hoy vemos en los mas bajos niveles culturales y sociales. De estos pueblos que hoy encontramos en niveles culturales poco desarrollados, no podêmos en muchos casos ni decir si es porque no han avanzado mas desde épocas primitivas, o es porque por desgracias de la historia se han visto obligados a reducir su cultura"" a tal estado para poder sobrevivir.

Parece ser que los yacimientos primitivos nos hablan de cierta igualdad facial en el interior de los grupos. En cualquier caso lo que si hallamos es una efectiva unidad cultural. Como además la cultura se fija en el idioma, lo que podêmos afirmar es que las primitivas bordas humanas tenían que tener unidad cultural y lingüística.

M.J. Herskovits al tratar de definir la cultura dice; "c'est pourquoi on peut dire que chaque culture est le fruit "des expériences particulières qui ont été faites dans le présent et le passé, par un peuple qui agit en consequence".

Por esta razón al considerar la relación que existe entre el animal político y el animal creador de cultura nos dice;

"Une culture est le modo de vie d'un peuple; alors qu'une "sociétè est l’ensemble organisé d'individus qui'siuvent "un modo de vie donné".


Vemos pues que toda sociedad humana tiene por característica principal estar organizada según un sistema cultural. Sistema que además se va formando paulatinamente a través de los siglos. Esta cultura se transmite por los siglo de generación en generación, pero cada vez tiene que ser aprendida de nuevo, de aquí que Herskovits añada:

"la culture est l'élément appris du comportement humain. Le mot "appris" est ici essentiel, car tous les savants admetton que, quellos que soient les formes d'une culture, susceptibles d'etre décrites, elles doivent être apprises par "les genérations successives d'une population, sinon se perdre".

De aquí que Henri Laborío ( "Biologie et structure" ) diga a su vez:

"De toute façon, éducation et culture passent par l'intermediarre du langage."(pag. 33) habiendo dicho ya¡ antes que:

"c'est par l'intermédiaire du langage que le milieu social où l'homme naît, grandit et vit, lui fait acquérir une connaissance, trompeuse parce qu'il a la tendance à la prendre pour la réalité du monde qui l'entoure".

Existe pues una formación de grupos sociales humanos según los idiomas que es natural puesto que se basa en el elemento que caracteriza justamente al hombre, que es el idioma. Ahora bien en el transcurso de la Historia vemos que también en este sentido ha existido y sigue existiendo la alienación que consiste en agrupar en grupos sociales a los hombres de acuerdo con otros factores.

Factores determinantes de la agrupación social.

Las primeras agrupaciones sociales de los hombres en la naturaleza nos aparecen como estar determinadas por el factor cultural y lingüístico. En el albor de la humanidad histórica estos grupos eran reducidos puesto que los conocimientos que los hombres tenían adquiridos eran igualmente reducidos y no permitían la formación de grupos sociales extensos. Y no lo permitían porque el conocimiento es una forma de ganar en la lucha contra la naturaleza para sacarle sus productos.

La cultura se enriquece con un proceso de acumulación, para lo que es necesaria una tradición. El factor que permite la mayor acumulación cultural es el lenguaje que permite fijar las ideas y retransmitirlas. Sin tradición dinámica es imposible el progreso. En este sentido es evidente que el idioma en particular es el camino por el que ha avanzado el progreso. Además para que este progreso sea posible es necesario que las personas que van a efectuarlo vivan un cierto numero de años en los que la acumulación de conocimientos permita la formación de nuevas estructuras mentales, partir de las ya cumuladas. Si se tiene presente que la esperanza de vida en la Edad del Bronce apenas era superior a los 20 años, se ve claramente que la cantidad de conocimientos que podía acumular un individuo era relativamente reducida comparada con la que hoy día es posible. Este factor hacia que la vida avanzase en su totalidad lentamente. Por la misma razón no era posible una población concentrada, porque los hombres tenían que vivir aun de la caza ... y por una de esas fatídicas "wechselwinkung" al no ser posible una concentración , tampoco lo era una difusión de los avances, ni siquiera un aumento, debido a lo exiguo de los grupos.

De esta situación primitiva solo se logró salir hacia la Edad del Neolítico con el descubrimiento de la agricultura, Que permitió una concentración humana en algunas partes privilegiadas. En estos lugares mayormente se reunieron algunas tribus que generalmente eran de origen parecido, aunque no siempre. En muchos casos las tribus que se habían convertido en sedentarias fueron luego sometidas por otras más guerreras que pasaban a ocupar el puesto de casta dirigente. El progreso se dio casi siempre por el hecho de que un pueblo fuera sometido por otro mas fuerte a un sistema de dependencia, lo cual permitía un ocio al dominador, el cual tenia interés en aumentar sus conocimientos como forma de consolidar su dominio. No siempre han sido tribus emparentadas; Roma, por ejemplo, dice la tradición que fue fundada por una tribu etrusca, una latina y una sabina.

Este sometimiento ha sido como norma general el primer paso dado para una avance mas rápido de la civilización. . . pero al mismo tiempo obligaba al vencedor a establecer una base nueva de "estructuración" para la nueva sociedad que se había creado. No serbia ya la base lingüística cultural, inexistente ... y que en muchos casos además se quería mantener la diferencia lingüística como barrera entre vencedores y vencidos. A lo sumo pasando el tiempo se pretendió integrar a. los vencidos en la "estructuración"' que los vencedores se habían creado y que evidentemente estaba ligada a su idioma.

El factor que aparece mas antiguo como estructurador es el de la "fidelidad a la ciudad" (puesto que en ésta se creo mayormente la nueva civilización ). Esta fidelidad se garantizaba por una religión común, un culto a un dios común, en el cual los vencedores representaban a la casta sacerdotal, que guardaba para sí el rito y los conocimientos que se unían a la iniciación religiosa. Este ha sido el caso de Egipto, Sumeria o India.

Este factor religioso es entre los estructuradores el que mas claramente muestra la estructuración de una sociedad esclavista con un grupo sometido alienado. Mientras que el lenguaje es un factor natural (de igualdad entre los hombres) de estructuración, la religión es un factor de "dominación" de opresores sobre oprimidos. A ella se une el factor de "fidelidad al dios de la ciudad”. Cuando los hombres dejan de creer en los mitos religiosos, que son generalmente los que demuestran ser mas duraderos y eficaces, la fidelidad a la ciudad o al Estado aparece con toda claridad. Entonces se substituye al dios nacional por el dios-Estado. Nace con ello otro factor claramente esclavista como es la estructuración
de la humanidad por ¡grupos de "soberanías" ( o ciudadanías ).

A estos grupos mayores sociológicos ( grossgruppen ) que se acostumbra a llamar "nacionalidades” durante el curso de la historia se les ha visto ofrecer diferentes aspectos. Y los factores determinantes de la estructuración han ido cambiando según el avance de la historia y el poder de los explotadores.

Al Imperio Romano en que la estructuración estaba hecha por el poder y la adoración al César, le siguió el Cristianismo con la estructuración por la religión. El paso del esclavismo imperial al esclavismo feudal esta representado en lo mental por el cambio del factor estructurador, en lo económico por el nuevo tipo de propiedad de la tierra. Esto trae consigo una unión del factor mental "cristianismo" con el de "explotación feudal". Es evidente que con el avance histórico, especialmente cuando con la aparición de nuevas ciudades y el nacimiento en ellas de una burguesía artesanal y comercial, el peso de la propiedad de la tierra se va desplazando hasta que con el tiempo adquiere mayor importancia la propiedad artesanal y manufacturera, y ante todo la preponderancia que adquieren estas poblaciones por la concentración de la riqueza, lo cual equivale a una gradual substitución del sistema de la propiedad basado en el esclavismo feudal hacia el feudalismo con predominio de la sociedad gremial. Lo cual quiere decir que la burguesía ( "bürgortum" ) quitaba poco a poco a la nobleza su poder. La estructuración religiosa ya no podía tener una consistencia natural. Con ello aparecen los nuevos intentos. La burguesía quiere al principio, siguiendo por los cauces que ha conocido, crearse una religión a su imagen y semejanza, que le sirva para estructurar la sociedad según sus concepciones. En los países en que es fuerte impone la Reforma, la cual a su vez por "wechselwirkung" ayuda, al progreso de la burguesía, y con ello del progreso en general. No es de extrañar el que hoy en día sean los países avanzados los protestantes, mientras que los católicos sean los atrasados, y que a su vez el catolicismo sirva como factor causante del subdesarrollo. Los países clásicos del protestantismo, Holanda, Inglaterra, Alemania y Suiza son igualmente en la Europa de hoy los países avanzados, allá donde se han concentrado la riqueza y el progreso. En el Muevo Mundo, los países que estructuraron a la nueva sociedad en base al criterio protestante representan el progreso, como son los Estados Unidos, mientras que el subdesarrollo y la ignorancia signen reinando allí donde el catolicismo resultó vencedor.

Pero la burguesía que se había encaminado por los carriles del feudalismo, tomando la religión por factor estructurador, con el tiempo se daría cuenta que la religión era el factor estructurador de la opresión esclavista y por ello cuando con el tiempo en un país como Francia logró que la lucha la templara mas, buscó un nuevo "fios" por el que estructurar la sociedad. La Revolución Francesa, en este sentido representó la estructuración burguesa mas tardía y con ello mas depurada. Aquí se paso a adorar al dios Estado, bajo el nombre de la "loi". No hay ningún pueblo en el mundo que tenga una adoración por la Ley tan grande como los franceses. Pero el mismo retraso que hizo aparecer mas depurado el factor estructurador represento para Francia un retraso, un "gap", que difícilmente podría recuperar. Especialmente después de la matanza de hugonotes.

Socialismo y estructuración social.

Con la estructuración hecha por la "nación legal", es decir por la soberanía volvemos a Repetir un ciclo histórico. Al igual que en Grecia cuando ya no se creía en los dioses había que creer en la "Ciudad"... en la Edad Moderna, cuando las pueblos por dejar de creer en Dios, no consideran ya mas al factor "religión" como un sistema ordenador de la vida social, se verá que por parte de los opresores se les quiere imponer un factor diferente; el de la "nacionalidad jurídica". Este concepto es pues un directo producto de la Edad Feudal. La nacionalidad jurídica se basa al igual que toda la estructura feudal en el hecho que la tierra posea a los hombres. Quien adquiría la tierra adquiría a cuanto sobre ella vivía. La nacionalidad jurídica, que en los idiomas de Europa. Central se llama con mas acierto "StaatsangehSrigkeit" (apertenencia estatal), considera igualmente que un hombre por el hecho de haber nacido en un territorio sobre el cual un grupo dominante y explotador reclama la propiedad, está obligado a estructurar su condición social según dicho factor.

Es evidente que el pueblo oprimido tan pronto como se daba cuenta de la alienación que sufría y se liberaba de ella, rechazaba este factor esclavista de la "nacionalidad jurídica".

Los primeros teóricos del socialismo, al rechazar las trabas alienantes por medio de las cuales se estructuraba la sociedad, consideraban que todas esas formas eran enemigas de la humanidad. Con ello volvíamos a las estructuraciones de tipo natural como son las "unidades culturales". Los socialistas utópicos en su fervor enemigo de las cadenas estatales proclamaban la abolición de toda estructuración nacional. Lo cual es justo si se en tiende por "nacionalidad " y "nación" a la nación jurídica. Pero al mismo tiempo no se daban cuenta que les gustase o no, la estructuración debida a la diferencia de idioma tenia forzosamente que existir, porque el avance social no puedo progresar de otra forma que por "enculturación" es decir por adquisición por medio de la educación de aquello que significa el modo de ser y vivir de un pueblo que es su cultura, y con ello la estructuración de la "nación-cultural”.

Planteado así el problema, Marx se dio cuenta que el Socialismo no podía combatir contra las “naciones” (nationen, en alemán) por más que tuviese que combatir contra el “Estado” (Staat) que no es otra cosa, que el aparato de la "nación jurídica)...
El problema adquiría una nueva luz en Europa Central donde el concepto de "Nation" ha sido siempre un concepto cultural. De esta forma la concepción centro europea que no había servido a la explotación del hombre por el hombre, adquiría un valor liberador, mientras que el concepto franco-ingles de la "nation" como nación jurídica, siendo el heredero de la mentalidad feudal y medieval representaba y sigue representando la opresión.

Se trataba pues de establecer una organización social que se basase sobre el factor "cultural" y no sobre el "jurídico".

El problema no se presentaba para los socialistas pre-marxistas en general, puesto que estos consideraban que la forma de organizarse era el "federalismo" libremente aceptado. De aquí que pudiesen exclamar contra las patrias. Pero en todo este sentimiento antinacional de este tipo de socialista esta además unida la tradición cultural propia. Estos socialistas eran mayormente franceses o ingleses... y para ellos nación significaba nación jurídica... sin darse cuenta que la "nación" se podía estructurar según otros factores, y lo que era peor no se dan cuenta que existe la necesidad de estructurar la sociedad para que esta pueda cumplir con su fin. No se puede dejar que domine la "entropía" que significa en si el desorden y fin de la vida. También en la sociedad, si es un ente vivo tiene que regir el principio de la "negentropia" es decir del avance por medio de la estructuración.

Esta doble condición del origen "alemán" del marxismo, y con ello de la concepción alemana, especialmente de Herder, de sentido de la nacionalidad y por otra parte el convencimiento de que un sistema socialista vencedor tenia que conservar una cierta estructuración coercitiva, aunque solo fuese para no dejarse desintegrar por la sociedad anterior mientras que esta subsistiese en alguna parte, hizo que hacia finales de la primera década del siglo se plantease este problema a los teóricos del socialismo.

Como en Rusia el problema era muy agudo, especialmente debido a la feroz persecución nacional zarista, Lenin aprovecha la ocasión de que un joven georgiano acudiese a una reunión en Austria, donde a la sazón se hallaba Lenin y le encargó al mismo presentase un estudio del problema. El joven georgiano, José Djugasbwili, basándose en la literatura del Imperio Austro-Húngaro, presento en 1913 el estudio que ha servido de base a la concepción "leninista" de la nacionalidad y sus problemas. Este estudio teniendo los méritos que le cabe por haber planteado y buscado una solución, es evidente que hoy esta superado y que además no es aplicable enteramente a la Europa Occidental.

En el mismo se pregunta Stalin qué es la nación. Se ha de destacar que posteriormente los teorizantes del marxismo-leninismo han introducido un status intermedio entre horda y nación que llaman nacionalidad, y que es simplemente una nación que aun no reúne todos los factores.

Stalin da una definición de la nación en que enumera como primer criterio estructurador al idioma. Dice en efecto;

"La nación es una comunidad estable, históricamente constituida, de lengua, territorio, vida económica, formación “psíquica”, que se traduce por la comunidad de cultura".

En esta definición habría que decir que hoy en día las investigaciones nos han mostrado que la formación síquica y la comunidad cultural están ligadas de una forma determinante al idioma, y que cuando decimos comunidad de idioma estamos diciendo = "formación psíquica y comunidad de cultura".

Con respecto a la comunidad de territorio no hay nada que decir. Hay ciertas excepciones, de lo que justamente a algunos les ha dado por llamar "minorías nacionales" término también multivalente que en este caso sería la cohabitación de dos pueblos"" en un mismo territorio, del cual uno es minoritario. Se trata pues de cohabitación no en territorios contiguos, sino horizontal, mayormente caracterizada, por diferencias sociales. Se trata pues de una casta que reúne en si todas las características de una nación menos el territorio. Por ejemplo, en la India en el Pandjâb, los sikhs hablan pandjâbi como cualquier otro habitante y no son otra cosa que una agrupación religiosa diferente. Pero los sikhs fuera del Pandjâb siguen hablando pandjâbi en territorios donde se habla hindî, bengalî, marathî ... En este caso reúnen todos los factores nacionales diferenciadores, pero viven como minoría entre otros pueblos. Otro tanto pasa con los musulmanes que hablan urdû y que también lo empleaban en el antiguo Estado de Hayderâbâd. Ahora bien "minoría nacional" también se llama a grupos étnicos que son mayoritarios en el territorio que ocupan, aun cuando son una minoría en el Estado en su totalidad.

Por ejemplo: los albaneses en el sur de Servia son una minoría nacional, puesto que solo forman un pequeño porcentaje de la población total de toda Servia, pero en la parte en que viven son mayoritarios. Y su territorio es un territorio contiguo, no como es el de los albaneses en Italia, que ocupan solo ciertos pueblos.

El factor mas discutible es el de "vida económica", factor que además ha sido esgrimido por los "socialistas" de países opresores para defender su chauvinismo de pueblo dominador. Algunos han querido esgrimir contra las naciones oprimidas el hecho de que formen parte de la "unidad económica del Estado en que están incluidas". Ahora bien dándose cuenta, de ello, el propio Lenin, escribió al año siguiente de aparecer el estudio de Stalin, un artículo ( Obras completas, tomo XX, pág. 421 ) en que dice:

"No solamente los pequeños Estados, sino igualmente Rusia, por ejemplo, dependen enteramente desde el punto de "vista económico, de la potencia del capital financiero de "los "ricos" países burgueses. No solamente los Estados miniatura de los Balcanes sino también América en el siglo XIX era desde el punto de vista económico una colonia, de Europa. Todo esto pensamos, Kautsky y todo marxista lo sabe perfectamente. Pero estas son cuestiones que nada, tienen que ver con el movimiento nacional y el Estado nacional".

Hay pues que manejar con mucha cautela, este factor de la comunidad económica.

A la definición "socialista" aportada por los rusos al socialismo dialéctico, le ha pasado lo que generalmente ha sucedido con todas las aportaciones rusas al socialismo dialéctico, a saber que no son ni socialistas, ni dialécticas, los marxistas rusos, que parece que por razones sui generis están incapacitados de saber pensar dialécticamente y guiados por un chovinismo, fijan como definitivas todas las cosas que ellos pretenden aportar al socialismo dialéctico, y que evidentemente, al fijarlas definitivamente, dejan por ello mismo de ser dialécticas.


En cualquier caso la definición rusa de la tesis de las nacionalidades, se basaba en la situación que existía en Austria-Hungría durante los últimos años del sistema imperial ... y en una época en la que los estudios estructuralistas estaban bastante poco desarrollados y se desconocía ampliamente el valor del idioma en la formación del carácter y la cultura de los pueblos.

Guiados por un sentimiento de materialismo metafísico y vulgar, los soviéticos han pretendido dar a todas las cosas una base "material" que para ser tal tenia que ser de economía material y crematística, infringiendo con ello uno de los principios básicos de la concepción dialéctica del mundo, que establece que no se deben interpretar los hechos por bases que no les corresponden.

Si en el estudio del desarrollo de las fuerzas productivas juega un papel la lucha contra la naturaleza para arrancarle los bienes materiales que permiten una mejora de la vida, es evidente que este factor no juega ningún papel directo en otros sectores.

 

Factores en Europa Occidental.

Mientras en Europa Oriental se puede establecer con bastante corrección una igualad entre "idioma" y "etnia", en Europa Occidental, donde los estados "nacionales" ( es decir creados por una etnia. opresora ) se desarrollaron con anterioridad, se registra, una desnacionalización mayor, poro no por ello una pérdida de conciencia nacional. Es decir que existen individuos que han perdido los factores étnicos pero que se consideran miembros de la etnia de origen.

Así en Europa Occidental se establece una diferencia entre "etnia" que es una agrupación humana creada en base a una lengua propia, una comunidad de territorio y unos intereses comunes. Todos los cuales son factores objetivos. Y luego existen en torno a estas etnias incorporadas en otros estados una serie de individuos que habiendo perdido la lengua nacional, se consideran miembros del grupo primitivo. En Europa Occidental tenemos que considerar que junto a la "realidad objetiva de la etnia", existe un factor subjetivo, el de la conciencia nacional. Es más, en realidad se puede establecer una diferencia entre "conciencia étnica" y "conciencia nacional".

Si como decimos Etnia es ese grupo compuesto por los factores que hemos enumerado, Nación es un conjunto de individuos que se proclaman miembros de ese grupo aun cuando no posean todos sus factores.

La "conciencia étnica" es el reconocimiento de pertenecer a ese grupo, pero de una forma pasiva, mientras que la "conciencia nacional" es la apartenencia de una forma activa. Por esta misma razón se suele dar en los individuos que en principio carecen de algunos factores y adquieren la conciencia nacional ( puesto que la étnica no la podrían tener, ya que no participan de algunos factores importantes), entre los que se da una actividad "nacionalista" mayor que entre aquellos que tienen dada por la naturaleza de por si la apartenencia étnica.

Los individuos que generalmente tienen "conciencia étnica", porque la naturaleza les hizo participes de esos factores, si por parte del estado opresor no se da una persecución, ese sentimiento étnico no se desarrolla hasta convertirse en sentimiento nacional, la conciencia étnica suple en ellos a la conciencia nacional, mientras que por otra parte los desnacionalizados suelen adquirir, al darse cuenta de la realidad étnica, con mayor frecuencia la conciencia nacional. De esta forma casi todos los despertadores de nacionalidades oprimidas o dormidas han sido hijos que habían sido "desnacionalizados", que en cierto sentido habían sido integrados en la nación dominadora.

En la actualidad vemos el renacimiento del sentimiento nacional en Europa, renacimiento que es debido a varias causas, pero especialmente al hecho que los factores estructurantes de la humanidad, que como hemos dicho son imprescindibles para que un grupo humano se convierta en sociedad, están pasando de ser de Índole alienante a índole natural. Esto es, pues, indirectamente causa del desarrollo de las fuerzas productivas. Los factores ordenadores de la sociedad humana, tales como "religión, ciudadanía, fidelidad al rey o a la ciudad", pierden su razón de ser ... y entonces tienen forzosamente que aparecer los factores naturales. De estos el más importante es el idioma, puesto que otros factores como el de la "concepción histórica" y la cultura le están estrechamente ligados, por no decir que dependen del mismo.

Los factores de concepción de la historia, lo que sirven es para re-integrar en la comunidad nacional a partes de la nación que habían sido desnacionalizadas. 

II. El paso de la sociedad natural a la sociedad política es el paso de la libertad a la coerción.

 No hay duda de que en algún tiempo este paso fue necesario, pero el avance de las fuerzas de producción tiene que volver a traer la instauración de la comunidad natural en sus derechos. Si al étimos le siguió el dêmos, y el dêmos conoció todo tipo de formas de gobierno, desde el gobierno del pueblo en su totalidad, de un grupo hasta el mando de un individuo en sus dos formas, de gobierno bueno y malo, cono distribuía Aristóteles, no hay duda que el sistema que tiene que seguir a los demóticos es el étnico, que a una dictadura "democrática" tiene que seguirle cono ideal el de la "etnocracia", el sistema de gobierno en el que la comunidad nacional esta estructurada sobre la base natural.

Podríamos llamar en su totalidad a los seis tipos de gobierno que Aristóteles da para la comunidad política, gobiernos "democráticos" ( a saber; monarquía, aristocracia, y democracia; y los malos: tiranía, oligarquía y oklocracia ). Estos seis tipos de gobierno se basan sobre la comunidad que no esta organizada sobre factores ordenadores naturales, sino "políticos", o si se quiere en lenguaje marxista, según diferentes tipos de dictadura .

Es evidente que una estructuración de la sociedad, y ésta tiene necesidad de una estructuración, que se base sobre un factor natural, que como el de la cultura nacional ( y por ello el idioma ), tiene que adoptar una forma diferente de organización que cualquier otro tipo de estructuración domótica. Al parecer la Historia de la Humanidad ha llevado en su desarrollo de la Democracia a la aristocracia y monarquía, y ha ido degenerando cada uno de sus sistemas buenos en sus correspondientes malos; vernos que ahora se esta procediendo el paso de la monarquía a la aristocracia para llegar hacia la democracia. El actual sistema burgués tiene en principio como meta la "democracia", es decir, el gobierno de la masa humana políticamente organizada en su totalidad. Es evidente que esto no es hoy mas que un ideal, y que el régimen burgués es una oligarquía. También los sistemas llamados socialistas son oligarquías burocráticas. Y el hecho de que se arroguen la representación popular por la gracia de Dios, no tiene mas realidad efectiva que la denominación de democracia en sistemas que están gobernados por el dinero y el soborno. No hay duda de que la Unión Soviética ha sido una traición a los ideales de las masas de los hambrientos de justicia y de aquellas masas populares que lucharon por la instauración del socialismo, que fueron tanto mas traicionadas que las que asaltaron la Bastilla para instaurar la justicia. Se suele considerar como una prueba de la auténtica soberanía popular el que el pueblo esté armado ... y no el que exista una fuerza armada, dominada por un grupo de personas que se asumen o se arrogan la representación del pueblo. Quien está en el poder con la fuerza armada es muy capaz de obtener los resultados que desea por medio del voto popular. Con la fuerza introduce la corrupción, el soborno y el miedo ... además puede imponer una ideología que hace que el oprimido actué como un "robot" de quien lo manda. Es evidente que si los EE.UU. no son una democracia, tampoco lo es la Unión Soviética, y que en una manda el pueblo tan poco como en la otra. En ambas mandan hombres que controlan un aparato. En los EE.UU. se les pide, cada cuatro años, a los hombres del pueblo que den su voto por una serie de ideas, que al día siguiente de instalarse en el poder el presidente electo, no cumple con nada de cuanto prometió. En la Unión Soviética, ni siquiera se les pregunta lo que quieren. En el partido, la célula inferior obedece a la superior, por mas que se afirme lo contrario.

El mal esta en el hecho de que se impone al pueblo un sistema "dictatorial político" en que no es el ethnos quien manda, sino el dêmos. Y el dêmos es manejado siempre por un aparato. La complicidad de la vida moderna hace mas patente esta realidad, la información que se necesitaría para obtener una democracia auténtica, es amanerada y dosificada por quien tiene los grupos de información bajo su control. Lo quo hay pues que eliminar es la idea básica de los sistema demóticos. A estos deben seguirles sistemas étnicos, con todas sus consecuencias, sistemas quo no están ya basados sobre la "dictadura política", en los cuales la sociedad no está organizada por una serie de factores alienantes, como son "religión, polis, historia ( política ), fidelidad al rey, fidelidad al partido, fidelidad a la ley", sino por fidelidad del pueblo al pueblo, es decir del ethnos al ethnos.

La etnocracia.

En tal situación viene justamente la fuerza revolucionaria y progresista de aquellos pueblos que no se organizaron, por la razón que haya sido, en "dêmos", sino que continuaron siendo "ethnos". A estos pueblos les corresponde hoy en Europa un nacionalismo ethnocrático. El nacionalismo de estos pueblos que se opone al nacionalismo estatal, es hoy una fuerza revolucionaria.

En los pueblos del tercer mundo, la alienación hace que las antiguas colonias, una vez que se han liberado del yugo de las metrópolis, se impongan a si mismas una especie de "auto-colonización", que consiste en adoptar voluntariamente aquellos que rechazaron cuando la potencia colonialista mandaba. A todo el mundo le salta a la vista el gran prestigio de que normalmente goza la ex-metrópoli entre los ex-colonizados, y este prestigio suele ser tanto mayor cuanto más duro haya sido el colonialismo.

Liberados, aparentemente, del poder colonialista, intentan una vez lograda la independencia política instaurar justamente un sistema padecido al de la antigua potencia colonizadora, o en el caso harto frecuente de incultura de los políticos que reciben a las riendas del poder en sus manos, de aquello que en una mentalidad alienada se supuso que era el gobierno de la antigua potencia colonizadora. Los resultados de estos gobiernos post-coloniales están a la vista, y causarían la risa si no fueran trágicos. No es con eso que pretendamos atacar el hecho de que se haya adquirido la libertad del yugo colonialista; aun con tales desastrosos y cómicos resultados, estamos seguros de que eran necesarios, y que la única manera en que el hombre aprende, y los pueblos, es pasando por la dura experiencia. Es inútil querer aconsejar a nadie en nada, puesto que mientras no haya recibido los duros golpes de la realidad, no piensa que se le está aconsejando.

Así como en América hispánica al sistema colonial español le siguió la dictadura de los criollos, que trajeron para los autóctonos un sistema de gobierno aun más explotador que el de la antigua metrópolis. Como ejemplos basten mencionar la expoliación y exterminación de los araucanos efectuadas en nombre de la patria chilena, la explotación de los indios en Perú, la expropiación de las tierras en Bolivia bajo Melgarejo, todo lo cual representó una explotación aun mayor que la precedente ... pero que ahora se hacia en nombre de la "patria" ... y no en el de la metrópolis que era la patria destronada. La nueva patria era la de los explotadores locales, que estaban mas cerca del explotado para expoliarlo mejor. Aquellos países que obtuvieron la independencia en un sistema de "democracia burguesa" ( en realidad casi feudal ), no tuvieron para nada en cuenta la realidad de los pueblos que iban a explotar y dominar. Sabido es que las nuevas "patrias" ( sic ) latino-americanas son divisiones hechas al arbitrio de los españoles. Las nuevas patrias sudamericanas tampoco tenían mas razón de ser que la del arbitrio y la explotación. Y todo ello era así porque las castas, los aparatos políticos dominantes estaban basados sobre un sistema de dictadura "demótica" ( cualquiera que sea su forma ). Si en América no pudo seguir entre los descendientes de los conquistadores ningún factor ordenador que fuera de orden natural, puesto que tanto en el Virreinato de México como en la Capitanía General del Rio de la Plata, los nuevos amos eran hijos de las mismas regiones españolas en su mayoría, se adoptó pues el sistema de nacionalismo mas alienatorio, el de la fidelidad a la ley. El nacionalismo legalista, ese nacionalismo que tiene por base la fidelidad al Estado, es evidente que representa la forma mas inconsistente desde el punto de vista natural que se puede dar. Su razón de ser es la simple explotación, la apropiación de los bienes producidos por un coto de caza, llamado Estado.

La independencia del África no es en este sentido mas que una repetición de lo que sucedió en América del Sur. Bien es verdad que en estos nuevos Estados del África con el poder no se han hecho ( quizá fuera de Liberia ) grupos de "criollos" es decir de descendientes de los antiguos colonos. Por ahora el único caso de independencia a la sur-américa, en que los descendientes de los colonos suplantan a la metrópolis, sería el de Rhodesia. Pero los resultados no son muy diferentes; si no son por su sangre descendientes de los franceses o ingleses, lo son por su alienación cultural. Y estos aculturizados negros son ahora quienes quieren seguir imponiendo el dominio de las metrópolis; se trata pues de un sistema de auto-colonización. La cultura de la metrópolis es impuesta ahora “libremente” por las castas de políticos alienados, que quieren ser más franceses o británicos que los propios londinenses o parisinos. En tal sentido heredan sus nuevas "patrias" que son divisiones tan arbitrarias como las de América del Sur, y quieren imponer los idiomas y culturas de las metrópolis, como símbolo de la unidad nacional. Es evidente, puesto que la estructuración demótica se ha hecho con criterios de
la dictadura extranjera, que siguiendo con las estructuras aportadas por el colonialismo, los nuevos estados sigan siendo tan colonias, en definitiva, como antes.

Colonialismo en Europa.

Pero el colonialismo no existe y ha existido únicamente en lo que se da por llamar “colonias”. No nos tiene que ofuscar la denominación oficial. Un caballo será siempre caballo aunque el lenguaje político del aparato estatal le llame asno. Y una dominación colonial en Europa, de un pueblo sometido a otro que tiene todas las características del colonialismo, tales como la explotación económica y la alienación nacional, es tan colonialismo como el de un territorio, que se llamaba "colonia", "protectorado" o "dominio".

El dominio colonialista de los Europeos ha empezado en Europa, al someterse a otros pueblos a un sistema "político demótico" al que no correspondían. Cuando una etnia se organizó en dêmos y sometió a otras. El etnos que se convirtió en el núcleo de la organización demótica (mayormente monárquica o aristocrática) y redujo al colonialismo otras etnias que mayormente conservaban un sistema "etnocrático", ejerció por lo tanto el colonialismo en Europa, como años después lo ejercitaría en África o Asia.

De igual forma que los modos de producción nunca se dan puros, que se entrelazan y mezclan, también los sistemas "democráticos" conservan en ellos organizaciones "etnocráticas" en las que el pueblo tiene realmente el poder, en las que el poder viene desde la base. Pero al igual, que con el avance de la Historia las nuevas formas de las "dictaduras democráticas" van aboliendo cada vez mas y mas los derechos reales para suplantarlos por derechos formales, vemos que esta forma repercute sobre las constituciones etnocráticas en las que el poder era real, que se ven suplantadas por otras democráticas en las que el poder es nominal e ilusorio.

Los estados europeos de hoy han nacido en su casi totalidad en base a una dictadura demótica que se ha implantado sobre una serie de ethnias que eran extraños. En algunos casos la opresión de la ethnia dominadora ha llegado a tales limites que los sometidos han sido borrados del mapa. Así pues el Estado francés, es la dictadura democrática ejercida por el dêmos de la Ile de France, el Estado español es la dictadura ejercida por el dêmos castellano, el Reich alemán era la dictadura ejercida por los dêmos alto-alemanes (frabcos y bavaros en especial), el Estado inglés es la dictadura de la dêmos de Londres. Cuando estos dêmos no se pudieron imponer enteramente se vio nacer dentro de un con .......... emparentadas, un nuevo sistema democrático como el ejercido por el dêmos de Amsterdan, que se creó en la República de los Países Bajos.

 Es evidente que el dêmos dominador, no representa "en realidad" del ethnos que en el se ha organizado. Es decir, que en realidad cuando un ethnos se organiza en dêmos, el verdadero mando pasa al grupo dominante. Pocos son los pasos, que se dan como en algunas democracias griegas, en que el ethnos dominante, organizado, sea un sistema "democrático" de los dominadores sobre una gran cantidad de esclavos. Mayormente el propio ethnos dominador se divide en clases, entre las que se establece una nueva “situación”, de suerte que en el dêmos dominador existe a su vez una casta dominadora.

Pero el ethnos dominador organizados en dêmos, sufre frente a las ethnias sometidas al colonialismo, una persecución menor. En cierto sentido, la casta dominadora en el dêmos dominador, hace cómplices a las castas dominadas del poder colonialista que se ejerce sobre otros pueblos.

Por esta razón se suele ver que suelen ser frecuentemente las castas oprimidas del pueblo dominador las mas fervientes defensoras del sistema de expoliación de otros pueblos Opresión que hoy en día, el verdadero interés de las clases dominadas y explotadas en la dêmos está de acuerdo con los intereses de las ethnias explotadas. Pero oes igualmente evidente que gran parte de las clases oprimidas del dêmos dominador suelen hacer con harta frecuencia causa común con la casta dominadora del ethnos, dominador.

La situación entre las etnias dominadas suele ser la inversa. Aquí vemos que hay una parte de la población que se  organiza en “dêmos'', mayormente se suele organizar en casta de la dominación extranjera. Esta casta suele estar al servicio del "dêmos" dominador. Y ella es uno de los mayores enemigos del propio pueblo. El etnos dominador se sirve de ellos para ejercitar el colonialismo. Les cede una parte del producto de la explotación, al igual que se lo cede a las clases explotadas del dêmos dominador.

En este sentido podemos decir que la clase dominada por ethnos dominado y la clase dominada del dêmos dominador son clases híbridas, son al mismo tiempo explotados y explotadores. Los miembros explotados (los proletarios) del dêmos dominador, suelen ser mayormente "económicamente explotados", pero nacionalmente explotadores, agentes al servicio do la clase dominadora del dêmos dominador, mientras que la clase dominadora que se la creado mayormente al amparo de la dominación, suele ser económicamente explotadora y nacionalmente “explotada” aun cuando no se haya pasado de cuerpo y alma al bando de la explotación.

Ahora bien, en esta clase dominadora (al servicio) de otra en el ethnos dominado, se suelen dar casos de la concienciación nacional. Y esto es así, puesto que esta clase puede participar de la educación y de la cultura. De igual forma que los grandes dirigentes de las clases dominadas en el demos dominador son mayormente por su origen hijos de las castas dominadoras, otro tanto pasa en las castas dominadoras del ethnos dominado. Pero en estos casos, ya existe un hecho real de explotación, mientras que en los primeros casos se trata mayormente de casos "humanitarios" de hombres que se pasan a las filas do los explotados. Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Kropotkin, etc. eran hijos de castas dominadoras en dêmos dominadores,.... su paso para defender los derechos de los dominados económicamente, es paralelo a los de aquellos miles y miles de aristócratas e intelectuales rusos que abandonaban sus familias para "ir al pueblo". En el caso de la casta "aristocrática" del pueblo dominado, es evidente que además se da la realidad del colonialismo a que estas castas han sido sometidas. El despertar del nacionalismo de los oprimidos por esta razón suele ser tanto mas potente, cuanto que se dan cuenta del papelón que han estado representando. Así pues los hijos de las clases dominadoras del ethnos dominado, suelen jugar el papel de directores de la revolución .... y ello de pleno derecho en tanto que se trata de una lucha de liberación nacional. No hay pues en este sentimiento ninguna mistificación.

Ethnias dominadas en Europa.

Los pueblos que en Europa han sabido conservar mas puras instituciones etnócraticas han sido los celtas ( Irlanda, Galos, Escocia, Bretaña ), los vascos, los frisones, y en cierto sentido los sardos. Es evidente que no tienen todos el mismo grado y que además se conservan condiciones etnócraticas entre otros pueblos cono los catalanes, gallegos, reteremanos.

En Irlanda el sentimiento étnico se vio unido a la religión católica, la cual si en parte le sirvió de apoyo, por otra parte lo hizo perder su pureza y le llevo a confusión. En el caso de Escocia, además tenemos que el haber existido un Estado escocés dominado por la Tierra Baja, hizo que los Highlands, que era la patria de las verdaderas libertades etnócraticas fuese casi borrada. Así pues quedan los galeses, los bretones y los vascos. Especial es igualmente la situación de los Frisones. Teniendo conciencia étnica en Alemania, forma una muy exigua minoría, mientras en los Países Bajos han correspondido en ciertas épocas a la clase dominante. Ahora bien, la llegada del sistema, burgués a los Países Bajos instauró la dictadura del dêmos "holandés" sobre el resto de las etnias ( sajones y frisones ). En el caso vasco tenemos que la existencia de un Reino de Navarra, con comienzos de una estructuración "democrática" con su monarquía, si bien es verdad que al principio sirvió para compactar la etnia vasca, luego ha sido una de las mayores fuentes de desnacionalización.

Estos pueblos sufren en Europa una persecución nacional. Y son colonias de hecho tanto como lo fueron las colonias africanas o asiáticas. También ellos son empleados como antaño los senegaleses para luchar por el dêmos opresor. Bastará recordar que en la guerra 1914-1918 los vascos y bretones en el Estado francés sufrieron en bajas un porcentaje mas del dable que el que sufrió la etnia dominadora, y en el caso de Bélgica donde los flamencos sometidos a la dictadura francófona sufrieron también una altísima contribución de sangre frente a unas exiguas pérdidas francófonas.

En estos núcleos es evidente que la conciencia nacional haya comenzado por los hijos de las clases intelectuales, como igualmente ha pasado con la concienciación social en los pueblos dominadores.

Explotación nacional y explotación social.

En parte de las etnias nacionalmente explotadas y en zonas que económicamente han avanzado mas que el resto de la etnia, se nota además claramente el hecho de que la explotación nacional y la explotación social son como dos caras de una misma moneda. El hecho en sí no es sorprendente, por mas que algunos por defender una de las dos caras quieran negar, o minimizar la realidad de la otra.

La etnia que se ha organizado en dêmos lo ha hecho así porque una minoría explotadora y dirigente se ha reservado para sí la posición dominante. Este dêmos al someter a otros ethnos a su dominación, se ve obligado a organizar el sistema de dominación. Y lo hace dando los mejores puestos para los conquistadores propios, pero estableciendo todo un sistema escalonado, sobre el que basa su dominación. La dominación tiene en su raíz económica. La misma persecución nacional del dominado tiene por fin incluir al dominado en el sistema social del dominador. Mientras el dominado conserva su cultura y su idioma, tiene en sus manos la llave de la celda, y antes o después puede salir de la cárcel. De aquí que se intente rebajar al dominado y desnacionalizar, de suerte que sirva de cantera para el suministro de mano de obra barata. En Francia, por ejemplo el Mediodia y Bretaña suministran la mayor parte de los obreros sin especialización. En Bélgica han sido los flamencos quienes han suministrado la mano de obra barata, mientras que los walones, con toda su opresión simplemente social, ocupan puestos relativamente superiores a los de los flamencos. Hasta hoy nunca tuvieron que hacer la "navette" para ir al trabajo, que es un sistema conocido por generaciones entre los flamencos. Los bretones, suministran además una gran cantidad de prostitutas a la etnia francesa. Y si en España los vascos lograron mantenerse en situación social relativamente buena, fue porque su país era pobre y que la conquista de América dio a los castellanos después de la conquista de Granada ( ambos acontecimientos históricos tienen lugar en el mismo año ) un nuevo coto en el que ejercer su caza privada, mientras que los vascos podían prepararse para el comercio y la industria manual, que los castellanos menospreciaban. Es evidente que esta preparación forzada los puso luego, cuando el Imperio español se derrumbó, en una situación mas apta para adoptar el nuevo sistema burgués que lo que estaban los castellanos. Estos empero apenas perdieron su imperio colonial, ya pensaron en despojar a los vascos de cuanto ellos con el fruto de su trabajo y no con su espada habían logrado. Las guerras carlistas y el deseo de abolir la situación jurídica vasca son la clara prueba de ese intento de colonialismo español sobre el pueblo vasco. Los vascos franceses, empiezan ya en su decadencia, tras la anexión mas o menos forzada después de Enrique IV (en realidad comienza con Luis XIII) ... su decadencia se acentúa con el triunfo de la Revolución Burguesa en Francia, y así se ve al país que pierde lo poco de industria que tenía... y que año tras año va bajando de población. También en los Países Bajos, Frisia sufrirá, la doble expoliación nacional y económica. La población de Frisia no se ha desarrollado al ritmo medio neerlandés; miles de frisones baja tenido que emigrar, especialmente a Amsterdan y poblaciones que en algún tiempo tenían cierta importancia, como Hindeloopem y Staveren, hoy han sido reducidos en su importancia a meros villorrios. Símbolo de la opresión cultural es la supresión de la universidad de Franeker. En un país bien industrializado, Frisia tan solo cuenta con industrias en Drachten y estas están en manos de holandeses. La explotación de Frisia se ve acentuada en la actualidad y sufre una suerte peor que la de los emiratos del Golfo Pérsico; el gas natural que se da en las costas frisonas, no es propiedad de este pueblo, sino que se apropia de él el estado holandés sin que Frisia reciba ni el royalty que reciben los jefes árabes.

El nacionalismo étnico.

Frente al nacionalismo estatal del dêmos dominador surge el nacionalismo étnico del pueblo dominado. En este sentido juega un papel el despertar de las naciones en Europa Central. En esta parte del continente se distingue bien entre "Staatsangehörigkeit” y "Nationalität", entre ciudadanía (nacionalidad jurídica) y nacionalidad étnica. Los estados, maquinas de opresión, de la Europa Oriental tenían menor consistencia histórica y los pueblos logran crear mayormente una organización estatal de acuerdo con las exigencias de la etnia. Como en estos países el sistema social aun no esta muy desarrollado al sistema de explotación por parte de una casta extranjera, sigue un sistema de explotación por una clase propia, pero que en la Europa Central y Oriental, ni estamos ya en América, esta liberación nacional significa evidentemente un paso positivo para estos pueblos.
Desgraciadamente en la actualidad, cuando cabía esperar para ellos una liberación social, se da el caso de la traición ruso-soviética al socialismo, y con el "panzerkommunismus" de un Brezhnew, en estos pueblos se repite una vez mas la sumisión de un dêmos por otro, es decir un nuevo tipo de "Estado" un nuevo tipo de colonialismo. El colonialismo ruso por medio de los tanques y de su ideología del panzerkommunismus.


La idea germánica del "volk" sigue igualmente viva entre los "ethnoi" que despiertan en Europa Occidental, pero la clase intelectual en esta parte de Europa participa de la ideología burguesa, y evidentemente quiere establecer un sistema "democrático" propio.

III. CONCIENCIA ÉTNICA

Se entiende hoy en día por ethnia a un grupo humano que está unido por una serie de factores sociológicos y antropológicos que podemos distinguir en tres grupos;

  1. a) Culturales: idioma, mentalidad, athnotipo, religión, historia, concepción histórica.
  2. b) Raciales: composición racial.

  3. c) Económicos? Sistema económico, unidad económica.

No todos estos factores tienen que darse para que exista una etnia. Algunos pueden faltar, pero es evidente que objetivamente se podrá hablar tanto mas de una etnia cuantos mas factores existan. Estos factores dan en principio a las personas que de ellos participan un sentimiento de unidad, que es lo que llamaremos conciencia étnica. Esta conciencia, a diferencia de la que luego trataremos y llamaremos conciencia nacional, es mas bien un sentimiento pasivo. A veces a pesar de tal conciencia, es decir del hecho de saber que se es diferente al vecino, no se pone ningún interés en conservar la propia personalidad. En estos casos se trata de un suicidio étnico.

Idioma: Es el principal factor de los culturales y en general de toda la etnia. Tanto que si falta este factor se puedo decir que no existió una etnia. La mayor parte de los casos hasta el que los demás factores formen un todo armónicamente estructurable o estructurado, dependen de que en cierto sentido exista este factor lingüístico. Es decir que si por desnacionalización impuesta por un dêmos extraño se ha llegado en ciertas partes a perder la lengua, el hecho de que se conserve en parte de la etnia tiene tanta fuerza que este hecho por si solo hace que factores que en sí no serían bastante para establecer una etnia independiente en otras partes, sirva empero en estos casos para que regiones que conservan la composición racial, el sistema económico o una concepción histórica propia se puedan unir a la ethnia que conserva en parte de su territorio el idioma propio.

Mentalidad: Mayormente se forma a partir del idioma, el cual por medio de sus estructuras impone al pensamiento una forma propia de interpretar la naturaleza. Por un proceso dialéctico, se da a su vez una influenciación de la mentalidad sobre el idioma, de suerte que se da una retroacción que actúa sobre el idioma. En este sentido el contenido cultural incluido en un idioma extranjero que se enseña a los individuos de una ethnia oprimida puede actuar sobre la concepción mental. Es evidente que si este contenido intelectual se hace en la lengua del oprimido será menor que si se efectúa directamente sirviéndose de la lengua del opresor.

Por esta misma razón las ethnias oprimidas, cuando adquieren conciencia, suelen intentar suplantar el contenido intelectual que han recibido por medio de un idioma dominador cuando estuvieron sometidas a la alienación y que no pudieron desarrollar su propio idioma como vehículo cultural, y se sirven de idiomas diferentes al que significó la opresión. En este sentido es evidente que si el ruso de la época zarista sirvió como medio de opresión de georgianos, armenios, etc., el contenido ruso-soviético pasado hoy por medio de las lenguas georgianas, armenia, etc., si bien es verdad que por el hecho de servirse de las lenguas autóctonas es en parte eliminado, el hecho de que el contenido intelectual sea impuesto desde Moscú, hacen que las propias lenguas georgiana, armenia, etc. sirvan ahora como vehículo de la aculturización rusa.

El hecho de que en el País Vasco sirva directamente el francés o el castellano como lengua de la aculturización antivasca, no sería eliminado mas que a medias si una vez que los vascos adquirieran realmente conciencia nacional, la cultura que recibieran siguiera siendo la castellana o francesa, a partir de traducciones hechas de esas lenguas. Una desintoxicación del colonialismo franco-español exigiría que la cultura que vaya a llegar a los vascos se hiciese con un bilingüismo vasco-inglés, o vasco-alemán ( por ser estas dos lenguas con el ruso, las tres únicas lenguas universales de la cultura actual ) 

Ethnotipo: El idioma, la cultura, y los demás factores culturales y también raciales y económicos suelen crear una "forma de ser" que hace que se pueda hablar en cierto sentido del "vasco", del "bretón", del "inglés" ... etc., a pesar de que no haya dos individuos que sean iguales, y que todos ellos tengan cosas en común entre si. Es una forma de ser que se ha convertido en la segunda naturaleza. Y es imposible que existan hombres sin "etnotipo". Cuando mayormente se ataca al etnotipo de un pueblo y al interés que éste tiene en conservarlo empleando por parte de las etnias estatales para ello las consabidas calumnias de "nacionalismo pequeño-burgués" y "racismo" lo que en realidad están intentando hacer los pueblos mayoritarios que emplean tales términos es querer imponer a los pueblos mayormente sometidos al colonialismo, su propio etnotipo, es decir el etnotipo de la nación-estado. Esto suele ser el caso, por ejemplo cuando españoles atacan a vascos porque quieren ser vascos y seguir siéndolo. Entonces los españoles hablan de "racismo" vasco, sin sabor que es racismo, solamente porque piensan que esta palabra esta "mal vista", pero lo que intentan es imponer los españoles a los vascos el "etnotipo" español. Otro tanto sucede con los franceses frente a los bretones o con los italianos frente a los sardos y tiroleses. En todo caso se trata de querer imponer el ethnotipo del colonizador. Esto al parecer no es "racismo", ni "chovinismo", al parecer los colonizadores se arrogan ese derecho.

Religion: En muchos casos no sirve mas que como factor coadyuvante de la nacionalidad. Es más, hay muchos pueblos que tienen diferentes religiones y se consideran unidos por encima de la religión. Pero la religión ha sido antiguamente, especialmente en pueblos sometidos a un alienación más primitiva, (también lo sigue siendo hoy), un factor estructurador de la sociedad. En estos casos la religión puede adquirir tal importancia que ella sola sirva para estructurar a una ethnia. Así, por ejemplo, la religión que ha dado conciencia al pueblo judío. Todos los que creían en Moisés y el Talmud, se consideraban miembros de una comunidad humana, por encima de diferencias raciales y lingüísticas. Es evidente que también entre los judíos en la época de la "Aufklärung" ( ilustración ) se estaba dando una substitución del factor religioso por otros, especialmente por el idioma. Así se hablaba, en aquella época especialmente de "alemanes de religión israelita", considerándose los judíos miembros de la etnia alemana, sin tener en cuenta la religión, o las trazas de diferencia racial cuando éstas aun existían en realidad (mayormente eran inexistentes ). Y se puede decir que ha sido el "nazi-fascismo" alemán quien volvió a integrar a aquellos alemanes de religión israelí en la comunidad judía, cuando los rechazó. Otro tanto está pasando en Francia en la actualidad. Muchos judíos se sienten franceses de religión judía ... o cuando ya no conservan la religión lo único que dirán es que son franceses de origen hebreo, por otra parte en Israel a donde han llegado miembros que se sentían unidos entre si por la religión y el Talmud, se está procediendo a una nueva estructuración de la nación, esta vez por un criterio moderno, actual y libre de enajenación, como es el cultural. Así pues se intenta llegar a una "nacionalidad israelí" establecida sobre el idioma y la cultura. Solamente entre las castas reaccionarias se intenta seguir manteniendo a la religión como factor estructurante. Los árabes en su mayor parte han querido hacer cosa parecida, solamente que el mayor atraso cultural de las masas árabes hace que éstas se sientan unidas mas por el "islamismo" que por el arabismo. Y cuando se intenta substituir el islamismo por el arabismo, se pasa a la persecución nacional de bereberes o kurdos, por ejemplo. Así se ve que estos pueblos en nombre del islamismo intentan desnacionalizar a otros pueblos, a quienes hasta les niegan la existencia, fingiéndola inexistente.

Historia: La historia real suele unir a pueblos que son diferentes. El largo vivir unidos encierra una cierta querencia a continuar en tal sistema. Este sentimiento en cambio suele ser eliminado por el de la "concepción histórica". Esta suele ser obrar de concienciación de ciertos despertadores de la nacionalidad que dan al pueblo oprimido una idea, una "concepción histórica" diferente de la que recibían enseñada en la escuela. Cuando el pueblo sometido a la aculturización, recibe de pronto una nueva visión de la Historia que aquella que le era enseñada en la escuela al servicio del Estado explotador, suele darse un despertar nacional. Este sentimiento puede ser decisivo en el paso de la conciencia étnica, a status de conciencia nacional. Como paradoja quepa decir que mayormente las obras de concienciación nacional han solido estar escritas en la lengua del opresor en casi todas las partes.

La Historia en sí no es mas que un amasijo de datos referentes a acontecimientos que cada pueblo interpreta de su forma.

Un mismo hecho histórico es presentado a cada pueblo de una forma o de la otra. Luego un historiador  los une en una forma coherente y forma con ello una historia "nacional", que sirve para que los hombres unidos en una comunidad étnica se expliquen de una forma su historia, su origen, etc. Es evidente que mientras persista la explicación dada por el sistema del opresor, no se puede dar una verdadera concienciación nacional. Así suele suceder que el Estado opresor ha establecido un sistema de "cronologizacion" propia ... En muchos casos hasta los patriotas del pueblo sometido, aun para oponerse al opresor ... emplean el sistema de cronologizacion del opresor. En realidad, lo que empero hacen es extrapolar de la historia general del opresor su propia historia, continuando con el sistema y las estructuras del opresor. En estos casos evidentemente la Historia del pueblo oprimido resulta un tanto raquítica. Tan solo cuando un historiador de categoría logra dar al conjunto de la historia del oprimido un propio sistema, es cuando puede servir la historia para una verdadera concienciación nacional. Este fue por ejemplo el caso de Palacky entre los checos. En adelante la historia checa ya no iba a ser la parte de la Historia alemana que se refería a Bohemia y Moravia, sino una estructuración propia de lo que sucedió en Bohemia, Moravia y Eslovaquia de acuerdo con un sistema estructurador propio.

En el caso vasco, como muchas veces suele suceder en la actualidad, que consiste en relatar la parte de la Historia española que se refiere a las provincias del Zazpiak-Bat, esto está aun muy lejos de ser una Historia vasca. Otro tanto pasa con la Historia francesa de Bretaña que no es ni con mucho una Historia bretona.

Composición racial: Este factor es de los mas primitivos. Es el que más perdura. En Europa donde existe una gran mezcla de razas, no suele tener gran importancia. No obstante, uniéndose a otros factores, contribuye a la formación del etnotipo. En algunos casos, aun cuando factores serológicos no sirvan exteriormente para discriminar a hombres, puede que para estudios científicos sirva. Puesto que algunos pueblos especialmente etnocráticos han conservado mejor ciertas peculiaridades raciales que pueblos "demóticos".

Es un hecho innegable, que además de en la composición racial, los vascos se distinguen de españoles y de franceses también en el cuadro sanguíneo vasco: este da proporciones sanguíneas del grupo B muy inferiores a las de los vecinos, siendo el grupo AB casi inexistente y por otra parte el grupo O es de frecuencia muy superior. Esta gran frecuencia de sangre O se encuentra en Europa fuera del País Vasco igualmente en Cerdeña. Por otra parte los vascos son el pueblo que ofrece el mayor porcentaje de Rh negativo. Esto evidentemente nada quiere decir de racismo, y el mencionarlo es tan solo constatar un hecho científico. Que a los españoles, por ejemplo, les fastidie que los vascos sean vascos, y que por ello tengan derecho a su autodeterminación y empleen todo tipo de calumnias, desde las derechas hasta los comunistas, es una prueba evidente del sentimiento imperialista que va desde los falanjo-monarquicos hasta los falanjo-comunistas del P.C. moskutero-carrillista.

Factores económicos: convendría aquí separar bien dos cosas, que los pueblos opresores no lo hacen, y en cuya mala fe caen también los partidos comunistas de los pueblos opresores. Primero, la situación socio-económica; segundo la relación económica. La primera es la determinación del modo de producción que tiene un pueblo frente a otros; por ejemplo, los españoles están aun bajo un sistema feudalo-burgues... mientras entre vascos y catalanes existe un sistema burgués desarrollado. También en este sentido se puede juzgar la posición que ocupa un pueblo frente a otro cuando entran en contacto. Es evidente que los emigrantes españoles en el País Vasco, adoptan normalmente la posición del emigrante clásico. Ocupan los puestos mas bajos de la sociedad, pero quieren reunir unos cuantos dineros pensando en poder volver algún día a su tierra. Su falta de integración, que debe ser respetada, es mas bien culpa propia que de los vascos. En tal situación los españoles ocupan en caso de conflictos sociales en el País Vasco el puesto de "esquiroles" frente a las reivindicaciones salariales de sus hermanos de clase, puesto que a ellos lo que les interesa ( aunque en muchos casos sea comprensible puesto que se trata de la primera vez en su vida que tienen un sueldo fijo durante todo el año ) no es el hacer huelgas, ni mejorar la situación del proletariado de un país que no es el suyo, sino el reunir cuanto antes la cantidad de dinero prevista, para poder regresar a su tierra cuanto antes. En esta situación todo tipo de huelga es para ellos un contratiempo.

Las relaciones económicas, convendría en especial recordarles a los "comunistas" de naciones imperialistas, que el que la economía de un país colonizador y la de la colonia estén mas o menos unidas no prejuzga, nada, como ya en su día se lo dijera Lenin a Rosa Luxenburgo.

  

CONCIENCIA ÉTNICA Y CONCIENCIA NACIONAL.

Es evidente que la existencia de los factores étnicos ( nacionales ) es un hecho científicamente constatadle. Así pues objetivamente podremos hablar de etnias mas o menos caracterizadas.

Al hacer así lo que hacemos es ver si la diferencia étnica entre dos pueblos vecinos es mas o menos fuerte. También es una cosa normal que en cada etnia exista una zona "klimax" (que es el núcleo de la etnia) y zonas marginales donde los factores étnicos  no son tan fuertes y a veces se combinan con factores étnicos de la etnia vecina. Pero en cualquier caso, la existencia de un conjunto bien caracterizado de factores étnicos provoca siempre cierta tensión, tensión vital que es necesaria e imprescindible en la organización social, puesto que la humanidad para cumplir con su tarea cultural y civilizatoria tiene que estar organizada... y en esto sentido toda organización es una separación y oposición. Esto es el clásico proceso dialéctico.

Es igualmente evidente que el conjunto humano que esta caracterizado por un conglomerado do factores étnicos, generalmente tiene conciencia de su personalidad. Esto es lo que llamaremos conciencia étnica. La conciencia étnica es en principio un sentimiento puramente pasivo; el pueblo sabe que es diferente del vecino. So puede por ello estar orgulloso o no, pero se sabe que se es diferente.

Frente a la conciencia étnica se destaca lo que llamaremos conciencia nacional, que nace mayormente cuando la ethnia empieza a estructurarse y a formar sus propias super-estructuras. Empero el empuje mayor para que la conciencia nacional nazca, para que la conciencia ethnica se convierta en conciencia nacional, lo suelen dar los propios pueblos opresores, al querer robar a los oprimidos su personalidad. El camino para ello es en casi todas partes el mismo. Se empieza por insultar y denigrar a lo que mas caracteriza al pueblo oprimido, y al contrario a alabar y elevar por las nubes a lo qué mas caracteriza al pueblo opresor. El insulto mayor evidentemente lo sufre la lengua de los oprimidos, que es tratada como un idioma de salvajes. A los niños en las escuelas cuando hablan la lengua nacional propia se les somete a vejaciones, se les castiga, etc.

Antes o después, no hay pueblo quo no reaccione contra estos insultos, reacción que es tanto mayor cuanto mayores hayan sido los insultos, los ataques llevados a cabo contra las características nacionales de los oprimidos. Este odio nacional del oprimido contra el opresor es algo natural, y Lenin decía que había que comprenderlo y echar la culpa de ello, no al oprimido, sino al opresor. También aquí los partidos seudo-comunistas de ese tipo de moskuterismo que hoy caracteriza por ejemplo al falanjo-comunismo carrillista, o aun a su prototipo el brezhnew-stalinismo de los rusos, toman posturas erróneas, los comunistas rusos califican la defensa de todos los legítimos derechos de los pueblos no rusos sometidos al colonialismo neo-zarista del kremlin rojo, de "sentimientos pequeño-burgueses de nacionalismo", mientras que su actividad genocida que intenta borrar de la faz del globo a pueblos enteros, y que es la prueba del mas abyecto imperialismo, es evidentemente la única forma de "internacionalismo proletario" admisible, como si la rusificación fuese por si misma algo querido por la Santísima Trinidad, que ya que ha abandonado el Vaticano ha pasado a morar en el Kremlin, nuevo Vaticano.

Cuando un pueblo tiene conciencia nacional, nace un nuevo problema. Ya no se trata de "etnismo" sino de nacionalismo, que en el c«so de los pueblos oprimidos sera un tipo de nacionalismo progresista, puesto que en principio es el enemigo del imperialismo del pueblo opresor. Este nacionalismo de pueblo oprimido, que como muy bien decía Lenin, no hay en nada quo confundirlo con el nacionalismo-estatalista de los pueblos que ya tienen su propio Estado, podrá llegar hasta a convertirse en una especie de lucha de liberación nacional. Igualmente, a dar este nuevo paso contribuyen tanto los oprimidos como los opresores.

Pero esta conciencia nacional, es algo nuevo, en el sentido que es una condición subjetiva que se crea sobre una base objetiva. No es el tipo del nacionalismo opresor de la gente que pretende que los ciudadanos de un Estado deban reunirse por una especie de "conciencia estatal", sin otra base que la de estar reunidos por una desgracia do la historia. La conciencia nacional sobre base étnica se fundamenta sobre los factores naturales reales. No se trata de ningún factor superestructura, de ningún fetiche, como es el de la patria dentro de ciertas fronteras, aun cuando sea la patria "socialista", que en sí es igualmente otro fetiche si no tuviese una base objetiva. Y una base objetiva no es la existencia de fetiche superestructural de un Estado burgués o socialista.

 Cuando la conciencia nacional existe a base de los factores que hemos enumerado, habrá evidentemente una serie de individuos que no posean todos los factores nacionales ( étnicos ) de los que se ha hablado. Ahora bien, si para hablar de la existencia objetiva de una etnia era necesario examinar objetivamente tal existencia, es igualmente verdadero que se podrá considerar nacionalmente miembro de una nación (con tal base objetiva étnica ) a todo individuo que tenga conciencia de pertenecer a esa nación. Aquí pues tenemos ya una clara distinción. Se puede dar el caso de individuos con conciencia étnica pero sin conciencia nacional; de estos individuos diremos que corresponden "étnicamente" a este o aquel pueblo, y evidentemente pertenecerán en especial los que hablen la lengua nacional, mientras que de los que no la hablen casi podíamos decir que no pertenecen a tal étnica. Por otra parte tendremos el caso de individuos que correspondan “nacionalmente" a una nación-ethnia de las que pocas o muchas características étnicas posean. En este caso, una prueba por la que se puede medir la temperatura de la conciencia nacional es la adopción del idioma da la etnia a la que nacionalmente se desea pertenecer. Mientras que en general podremos afirmar que quienes no poseen tal lengua, no la hablan, etc., poca conciencia nacional poseen, y que por lo tanto corresponden de una manera muy marginal a una etnia personificada por su propia lengua.

En el caso vasco o irlandés, por ejemplo, así como en el bretón, corresponden étnicamente al pueblo vasco o irlandés gentes que se consideren españoles, franceses o ingleses, que no tengan por ello conciencia nacional, pero que hablen vasco, bretón, irlandés; son naciones donde una parte de la etnia ha sido desnacionalizada por la persecución nacional. Por otra parte, se puede dar el caso de individuos que no sean mas que a medias o menos hijos de la etnia en cuestión, pero que por su conciencia nacional correspondan por entero nacionalmente a tal pueblo. En el caso de Irlanda se puede decir que han sido los descendientes de ingleses, mas o menos puros, trasplantados a Irlanda quienes más han hecho por la liberación de su patria del yugo extranjero. Por otra parte, cuando un vasco o un irlandés tenga conciencia, nacional, es evidente que intentara hacer propios aquellos factores que más caracterizan a la propia etnia-nación, en primer lugar si no sabe la lengua nacional, aprendiéndola y empleándola normalmente; la falta de este uso es evidentemente  una prueba irrefutable de que la conciencia nacional es mas bien floja. El conocimiento y el empleo de la lengua nacional  es el mejor termómetro para controlar la fijeza y profundidad del sentimiento nacional.

 

IV. EL SISTEMA ETNOCRATICO

Hemos establecido una diferencia absoluta entre los sistemas "democráticos" (o "demárquicos") (los seis tipos de que habla Aristóteles: los tres buenos, monarquía, aristocracia y democracia; y los tres malos, tiranía, oligarquía y demagogia), como los sistemas en que los grupos humanos mayores (grossgruppen) se organizan, según un sistema de "dictadura" . . . mientras hemos puesto por la otra parte el sistema "ethnocrático" como forma de organización del "ethnos". La diferencia que hemos establecido y querido mostrar, es que el sistema "democrático" cualquiera que sea la forma en que se organice, es por naturaleza una forma política, establecida por la necesidad económica y por ello necesita de una "dictadura,".

De esta forma vemos que los sistemas democráticos, son sistemas de transición que deben conducir desde el comunismo primitivo hasta la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

El sistema que ha de seguir a los democráticos evidentemente no es la "anarquía", sino un sistema basado en los factores naturales de ordenación. En la humanidad este factor es el lenguaje, por la simple razón de que el idioma es la facultad humana por excelencia. El idioma ha servido para humanizar al pre-homo. El idioma en concreto ha servido de "memoria" colectiva de cada comunidad.

Pero al mismo tiempo que vemos que con la entrada de las agrupaciones mayores en formas "democráticas" han tenido obligatoriamente que estructurar las agrupaciones menores, en lo que se ha dado en llamar "familia".

De esta forma vemos que por una parte se halla el sistema del "Estado" (o la demarquía) y por otra la célula componente de la demarquía, a saber la familia. Ambas tienen el fin de asegurar la supervivencia del grupo, sometido a una "dictadura".

De igual forma que los grupos mayores se organizan, según las necesidades impuestas mayormente por el desarrollo económico en un tipo de demarquía, vemos que al mismo tiempo se organizan los tipos de familia según tales necesidades. El estado impone a sus miembros no solo un sistema político, sino también un sistema familiar, ya que la familia es la célula básica de la sociedad demárquica.

Las diferentes formas de matrimonio corresponden pues a diferentes tipos de "dictaduras". Por eso Marx y Engels en el "Manifiesto" afirmaban que el comunismo hará desaparecer todo tipo de religión, moral, política, derecho. A la acusación de que los comunistas queremos hacer desaparecer ese tipo de verdades eternas, según pretenden hoy los burgueses y en su día pretendían los feudales, Marx y Engels contestaban que todo tipo de verdades eternas sobre las que se basa la sociedad demárquica, son fetiche de un tipo dado de sociedad. Es evidente que las sociedades demárquicas tienen que tener una serie de instituciones "básicas" propias con las que han organizado sus sistemas, mientras que la sociedad ethnocrática a la fuerza prescindirá de tales formas. La  sociedad ethnocrática hará desaparecer no solamente los sistema de "dictadura política" (todo tipo de organización demárquica), sino que al sustituir a la demarquía por el sistema, etnocrático, hará desaparecer igualmente las organizaciones menores, como es la familia.

La familia ha sido siempre una organización de tipo económico, ha sido la célula básica de las organizaciones de tipo económico mayores. Es un absurdo el creer que con el avance de la sociedad hacia la ethnocracia, las células básicas de los sistemas anteriores, de los sistemas de la explotación del hombre por el hombre, puedan persistir. Con la implantación del sistema etnocrático tendrá que desaparecer la familia..

En la sociedad esclavista la familia era el sostén, el apoyo de la esclavitud; el feudalismo, el sistema corporativo, la burguesía, cada cual ha ido manteniendo y acomodando la "familia" a las necesidades de sus dictaduras. El socialismo como paso intermedio también establece un tipo de familia, que por cierto por lo que hasta ahora vemos no varía mucho del sistema burgués.. en los países que dicen haber establecido regímenes socialistas, (esto sería igualmente una prueba de que en tales países no existe nada nuevo. En Rusia, después de la victoria de la Revolución de Octubre se quisieron establecer nuevas relaciones... pero como en la Unión Soviética había una economía retrasada, tuvieron que volver a introducir todo tipo de sistemas dictatoriales. No es por tanto una casualidad que el estalinismo haya vuelto a introducir la familia burguesa, que al principio babia sido abolida).

En este sentido los países que están económicamente mas avanzados en el mundo y que son los países de Europa Occidental, los EE.UU., Canadá, Japón, etc., es decir, los países capitalistas; por mas que no hayan logrado aun imponer un sistema mayor que ya vaya conduciendo de la demarquía a la etnocracia vemos que están agitándose justamente en este ámbito.

Es una arrogancia sin nombre digna de un chauvinismo de un pueblo retrasado como es el ruso, el que pretendan que el sistema que ellos tienen aun apenas salido del medioevo deba servir de modelo al resto del mundo. Pero la verdad es que con todas sus afirmaciones altisonantes, el pueblo en la Unión Soviética y en los países de Democracia Popular tiene plena conciencia de este retraso y miran a la Europa Occidental como modelo a imitar en este ámbito. Y es que el pueblo, a pesar de las propagandas chovinista arrogantes, tiene un sentido bastante mas penetrante y sabe ver qué es digno de imitar y lo que no es, y sabe muy bien que tras la propaganda oficial se esconden pueblos a lo Potëmkin.

Se puede cambiar un sistema político, se puede hacer una  revolución política, como evidentemente fue la de Octubre, pero con saber que está aun muy lejos de haber hecho una revolución social. Y lo que la "Revolución" pretende, hacer no son cambios de gobierno sino re-estructuraciones de la sociedad.

Ahora bien, la verdad es que una revolución social necesita de un tiempo de gestación antes de llegar a nacer. La revolución política en tal caso solo seria el acto del parto... pero cuando la revolución social no está preparada, todas las revoluciones políticas no paren nada. No son otra cosa que sistemas abortados.

La Revolución Francesa, si es verdad que parió al sistema burgués, también es verdad que en pleno sistema feudal ya estaba incubándose la sociedad burguesa. Marx distingue en alemán "Bürgertum" de "Bourgeoisie". Durante la época del feudalismo.... la burguesía (Bürgertum) fue preparando el nacimiento de la “bourgeosie". Al principio del reinado de los Borbones, por ejemplo en Francia, la mayor parte de los puestos de mando en el Estado, estaban ocupados por nobles... pero pasando los siglos hubo tal cambio, que ya cuando vino la revolución burguesa, hablan sido sustituidos los nobles por burgueses.

Las entidades básicas (en tanto que sistema de dictadura pues; familias) que componían el sistema demárquico feudal, fueron siendo sustituidas por las nuevas entidades básicas económicas de la burguesía. La revolución social de la burguesía estaba en proceso y paulatinamente había sustituido las unidades básicas económicas del feudalismo. En todo caso se instauró un sistema monogámico y monoándrico para el oprimido. Son leyes que ha creado el opresor para mantener en su dominio al oprimido. El oprimido cree en los mitos y fetiches de las virtudes que le predican quienes tienen que hacer creer en la ideología del dominador. Sin esta creencia, esta "moralidad" que acepta el oprimido, el sistema de opresión difícilmente podría durar. Es evidente por otra parte, que el sistema opresor no considera que las leyes morales son válidas para él. De aquí la fama de inmorales que gozan las clases dominantes ante los ojos del dominado, que no llega a comprender que la moralidad solamente tiene un sentido para el explotado. El explotador no conoce tales leyes.

En este sentido en la actualidad la verdadera revolución social, la autentica revolución se está preparando en Europa occidental. No en los países, sociológicamente más atrasados, de la Europa del este.


Cuando al final de la primera guerra mundial se esperaba que la revolución iba a estallar en toda Europa, en Occidente los temas que dominaban eran otros que en la recién creada Unión Soviética. Lenin achacaba a los comunistas europeos esa preponderancia de intereses por temas que a él no le movían. Era claro que Lenin teniendo que gobernar  y organizar un país atrasado no podía comprender cuales eran los auténticos temas de la revolución de un país sociológicamente mas avanzado que al que él tenia que dominar. Pero el que un ciego no vea colores, no quiere decir que no exista la pintura.

La autentica revolución, la revolución social, y no meramente la revolución política que consiste en cambiar los hombres en los puestos de mando, continuando en lo principal las cosas como antes, esa gran revolución está siendo preparada en Europa occidental, y lo está siendo preparada, al mismo tiempo por una sustitución de las antiguas unidades básicas económicas, como por el paulatino paso de organizaciones demárquicas hacia organizaciones etnocráticas. En un principio la propia teoría de las nacionalidades de Lenin, es una gran aportación a esta estructuración etnocrática. Es esta una de las mayores aportaciones de Wladimir Ilyitch Ulyanow al progreso de la humanidad ... solamente que en Rusia, debido al atraso económico y social, el sistema ethnocrático no llegó a poder realizarse mas que en las líneas generales de la agrupación mayor. . .  y con ello muchas veces malogró, puesto que pronto iban a seguir a las disposiciones justas y progresistas, de Lenin, otras contra-revolucionarias, que justamente con el renegado Jrushchow alcanzarían limites que, dejan en ridículo a todo el pensamiento socialista y progresista.

La revolución en las unidades básicas de la sociedad, si se quiere llamar de una forma un tanto inadecuada, los nuevos tipos de familia. Y digo inadecuada porque "familia" en sí significa unidad "domárquica" que está al servicio de la opresión, mientras que los nuevos tipos de unidades básicas sociales, tienen que asentarse en la libre unión según el gusto de quienes las componen. Estos matrimonios de siete muchachos con otras tantas, mas o menos muchachas, de una cantidad de personas indeterminadas de
un sexo con una cantidad que puede ser igual, mayor o menor del sexo opuesto, pero que están guiadas siempre por intereses superiores a los moramente económicos, son la aurora de la sociedad futura. En un mundo enemigo en que tienen que inserirse y en que la sociedad existente vieja los ataca con todos los medios, desde la policía hasta la difamación, en que los medios de coerción de la Vieja y moribunda sociedad dan zarpazos rabiosos contra la nueva sociedad, podrán unas veces fracasar ante la acumulación de dificultades que una moralidad antigua, pero provista de todos los medios de coerción y violencia a su disposición, donde se puede meter en la cárcel, matar y hacer desaparecer a las personas por "razones de Estado", sin que se llegue nunca a hacer justicia ni a aclarar la realidad. Esas nuevas formas básicas de unidades socia les llegaran empero a establecer a pesar de todos los fracasos las formas ethnocráticas de la libertad entre los seres humanos. Estas unidades básicas en su complejidad en su multiplicidad de formas se establecerán de acuerdo con las necesidades de quienes se unen, organizándose para una mejora y enriquecimiento de sus componentes.

Quien quiera que baya tenido posibilidad de conocer de cerca o por propia experiencia estos "matrimonios", es decir unión de hombros y mujeres según intereses superiores, no según las mezquindades de la sociedad burguesa, sabe que si en alguna parte existe una moralidad auténtica, muy superior a la de beatas y gazmoños opresores proclamada por los medios de difusión, de la propaganda oficial, esa está en esta "futura," sociedad.

Es sabido que contra estas formas progresistas de las uniones básicas sociales que representan cómo decimos la aurora de la autentica revolución, se procede con los mismos innobles métodos, como en su día se perseguía a las brujas. Todos estos agentes de la pública, inmoralidad, que rabian de envidia porque ellos no pueden entrar en tales libertades sociales, se vengan como el fraile "casto" que aplicaba el fuego y la tortura a las brujas, que eran ante sus ejes de reprimido y vengador, tanto mas brujas cuanto mas bellas fuesen. Es la venganza del cretino contra el bien nacido.

Las fuerzas reaccionarias, justamente aquellas que mantienen la autentica inmoralidad manteniendo unidades básicas fundadas sobre la represión, como es hoy en día el llamado matrimonio indisoluble de "una persona contra otra", cuyo fin es el de la producción de plusvalía en favor de la explotación, unidades que según ellos deban aun ser mantenidas en los casos en que la enemistad o la separación espiritual baya desaparecido, aduciendo la suerte de los hijos, sin darse cuenta que éstos tienen mas que sufrir cuando han de vivir en unidades que ya no son otra cosa que unidades de discordia, esas fuerzas reaccionarias, decimos, siempre que tienen la mínima posibilidad se sirven de todos los medios de la difamación y violencia para desprestigiar a la libre unión de personas agrupadas por ideales comunes.

Julio 1970