BRANKA 13.- Burgos

 

 

BURGOS

 

Azterketa sakonago bat egingo dugu Burgos-ko arazoaz hurrengin BANKA-n,

Lerro hauek idazten ditugun mementoan (Abenduaren 28-ko aratsaldeko lau t’erdietan) zabaldu da berri lazgarria: BURGOS-EN BEDERATZI HERIOTZA-PENA SEI ABERTZALEAREN KONTRA !!! Europa-ko irratiek musika eten dute berri ikaragarria emateko !

Nekez idatz diteke ezer gaur Euskal Herriaren eta munduaren beraren hortz-karraska entzunarazi gabe ! Odoletan igeri iriti zen Franco agintera, eta eskuak odoletan blai-eginik bukatuko diu eskierki bere zapaldi luze higuingarria.

Zail ote da gure bihotzetan bihotz prestuetan hitz batez, irakiten ari diren sendimenduak somatzea ? Gure ezintasun etsia konprenitzen gaitz ahal zaio iñori? Nori ahal dakioke gaitz gure giza-kasta lardazkatua ahalgetzen garela uletzea?

Beihi askatuz ETA-k erakutsi zuen ongi-nahiaz eta odolik nahi ezari erantzuteko modua izan ahal da hau? Inoren kontra frogakari ziurrik ez dagoela-ta, hau ote da justizia egiteko era? Ez dugu benetan hitz egokirik autkitzen, ez bait dago hilkintza doior hori bataiatzeko hitz egokirik. Bakar bat nagusitzen zaie gainerakoei: BASA-KERIA.

Egun beltzak datozkigu: ez dago dudarik. ETA-k agerrarazi duen notak ez du zalantza-atekarik uzten. Eta ETA gabe ere Euskal Herriaren erantzuna ez da luzatuko.

Isilik gaude dagoanetik euskaldun guziok, burhuas, belaunikaturik. Ez bakarrik Burgos-ko gure anaia ahantzi-ezinezko abertzaleen aurrean; baina munstro adoltsuaren kontra gizadiaren argi-izpi eta itxaropen-iturri izan zareten hamasei gizon aparteon aureean. Lotsa gara, bai, esapañar militartzarrengatik. Baina harro gara ere bai gure tristura guzizkoan: zuek hamaseiok, azaldu ezinesko oinazetan barrena, salbatu bait duzue urte-bukaera hits honetan Euskal Herriaren eta gizadiaren beraren ohorea.

Zer galdeginen dugu, ordea? Ezer eskatu beharrik ote dago oraindik? Giza-kontzientzia guztiz kamustua ez duten guziak jaiki bitez! Nahi badugu, nahi baduzue, españatar faxismoa ez da honetatik bizirik aterako. Zuek Europa-ko argintariok, duzue azken hitza. Zuen eskuetan dago España-ko Erresuma-ko lotsa-zuloari akabera ematea. Honda dezagun Franco! Birrin dezagun behin eta betirako Pardo-ko urdea!

Zuek, Eliza-ko gizonok Kristo-ren Ebanjelioa oraindik ere zuengan zeharo erosotasun-aitzekia bihurtu ez duzuenok: kondena ezazue Madrille-ko gobernua motelkeriarik gabe, eta honi dagozkion erabakiak har! Sinishutsa luzaroko España-ko inperioan eta Euskal Herrian bereziki.

Zuek zeron buruak demokraziaren aldekotzat daukazuen guziok: Euskal Herrian, Kataluñan, Españan, eta nun-nahi: eten egizue dena frankismoarekin. Etendura OSOA eskatzen dizue gizadiaren kontzientziak berak.

Zuek, sozialismoaren defendatzaile guziok, bai marxista-leninistok, bai bestelakook: frankismoa uzkaili eta guziz birrindu arte: bat Franco-ren kontra! Bat garaitu arte! Nagusi zareten edrresumetan, harremanmota GUZIAK hauts itzazue eta hauseraz itzazue! Oposizioaren zareten erresumetan, era berean, bat egizue Madrille-ko gobernua birrintzeko eta baztertzeko; zuen gobernuek laguntza mota guziak etenerazteko!

Zuek, eguzki bila abiatzen zareten turistok: Franco hor dagoeno inor ere ez Españara, sosik batere Madrilleko munstroari, ezta turismoaren aitzekian ere.

Euskaldun anaiok, euskaldun borrokakide maiteok: ez esperantza gal, otoi! Oraintze galduta bait du Burgos-ko borregokeria gorrian españatar inperialismoa. Euskal odola agortua ez den zain guzietan oihu bakar bat gailen: GORA EUSKADI ASKATUTA!!!

Zuek, azkenik, Burgos-ko anaia miresgarriok eta sendi minduok: loria, ospe, kontsolmendu eta bizia zuei guzioi mendeetan barrena! Ez dakigu orindik zuetako zenbatek irakurriko ote dituen inoiz BRANKA-ren lerro apal triste hauek. Nolanahi ere: aintza zuei behin eta zarete gaur, eta betirako izango, Euskal Herriaren argia eta ohorea! Zuengan piztu da gure abertzaletasuna, eta zuen izenen inguruan piztuko da gure semeen eta iloben esperantza.

Gora izko !

Gora URIARTE !

Gora GOROSTIDI !

Gora DORRONSORO !

Gora LARENA !

Gora ONAINDIA !

Gora zuek seirok, eta gora gainerako hamar gizaurenok !

KANPORA EUZKADI-TIK ESPANATAR OKUPAZIOA 1

BEHERA ESPANATAR INPERIALISMOA !

Behin eta berriz eta mila bider:

EUSKADI EUSKALDUNONTZAT !

GORA EUSKADI ASKATUTA !!!

 

 

SEI ABERKIDE HILTZEKO ARRISKUAN

 

Izko eta beste 34 aberkideen kontrako < Sumarísimo > delakoa noiz gertatuko ote dan zalantzak sortu dira berriz. Arazoa aspaldi onton izan degun larriena da. Errebeldian ameretzi abertzale juzkatuko dituzte (Beraz, auzira presentatuko ez diranak): eta presondegian dauden amaseien kontrako pena-eskabideak zeatz ezagutzen ditugu. Sei eriotza-pena daude eskaturik (Izko, Uriarte, Gorostidi, Larena, Dorronsoro eta Onaindia-ren kontra) balta zazpi mendetik gorako presondegi ere, espetxekoen artean banatu beharrekoak.

Gauza jakiña da militar-sumarisimo hoitan dan nola gertatzen dan: preso dagonak eztu egiazko defensa-biderik. Defensoreak bi ordu besterik eztu auziketa-parerak irakurri ta kontra-txosten bat prestatzeko; epaia atzera botatzeko gañera ontan, eta tartean bi apaiz daudelako, gudu-auziaren itxita egitea erabaki du Madrill-go gobernuak; eta hau Vatikanoaren beraren eskabideaz jaramonik ez egiñik.

Iñoiz baño nabarmenkiago, beraz, kasu ontan, penarik gogorrenak arriskatzen dituzte presoeal, eta ESKUBIDEZKO sostengurik batere gabe gañera (egia esateko, hau betiko leloa da frankismoaren kondairan asiera-asieratik).

Hau dala-ta, politikazko gorabeak, eta ez besterik, bazterarasi dezaketa gure aberkideen hilketa, baita gaiñerakoen nekeak ere. Politika-gora-bera hoiek itz baetera bildu ditezke: politika-bildurra.

Alde batetik, internazional mallean zer gertatuko ote litzaken bildurra. Gure aukera bakarra, horregaitik, munduko opinioa esnatzea da, prestatzen ari zaigun garbiketa jakiñaraziz.

Beste alde batetik, Euskadi barruan gertatuko ote danari buruz bildura era bai. Eta hauxe da kakoa. Bein da berriz erakutsi du Franco-k garbi aski, bai 1936-ko uztaren 18-an bai ondoko 34 urtietan, beste biderik ikusten eztunean bere errejimenari eusteko, orduan munduko esatekoaz farregiten, ta zanpaketari editen diola. Julian Grimau-z gogoratu gaitezen, Bolueta-ko ta Erandio-ko ta Granada-ko tirokadez momentu larri batzutan nola ipiñi dun < estado de excepción > dalakoa, oiturakoen desterrua berritu, betierako torturak eta gañarekoak.

Hortan, izko-ren eta besteen zoria, abertzale erakundeen eskuetan dago.

Geldikeria erakutsiz, batera ez jokatuz, eta poliziak “gure artean ereindako gorrotua eta ustelkeria gutaz nagusitu ezkero, etsaia gure arteko asarreaz konturatuko da, alkarren kontra bota gaitzakela, erreparatuko du, naiz batzuk afusillaturik ere ondorioak txikiak izango dirala, sumatuko du; eta orduan gure aberkideak hil egindo dituzte.

Alderantziz, ordea, batasuna erakusten ba degu, baita elkar aditzea, ausardia, eta denok batera erantzungo degula ikusten baldin ba dute, orduan gure aberkidean salbatuak izango dira, eta auzia gerorako betiko utzia.

Hori horrela dalako, alkarrekin Ageri hau ateratzea erabaki degu beian izanpetzen degun mogimentuak, argi-eta-garbi azaldu dedin batera jokatuko degula, gogorki erantzungo degula. Eta, ziur gaude gure erriak amar aldiz gogozago egingo du burruka zanpatzallearen kontra.

GORA EUSKADI ASKATUTA!!!   GORA ABERTZALE ELKARTZEA!!!

Hori dela-ta, ondoko puntuak betetzera deitzen dugu Euskalerriari.

— Hauzikoan opor jenerala

— Ikatokien boikota.

— Ikasle guzien oporra eta haurrak eskolara ez bialtzea.

— Apezeriak elizkizunik batere ez egitea.

Izenpetu dute:

E.G.I. – E.T.A. – ENBATA – BRANKA – A.P.V.

 

ULTIMAS ACTUACIONES DEL SOCIAL-IMPERIALISMO EN EUZKADI

 

A) EN EUSKADI SUR

El imperialismo español no ceja en su empeño de hace siglos: españolizar como sea a Euskadi Sur, hasta su asimilación total. Las antiguas técnicas de los corregidores y del anillo se han convertido en un juego de niños. El imperialismo español emplea hoy métodos infinitamente más eficaces: explotación económica sistemática de Euzkadi Sur; radio y televisión española hasta enlos más remotos caseríos; administración, ejército, prensa, escuela. Univesidad en español; inmigración española masiva, tanto para la industria como para el aparato opresor (policía, puestos oficiales, etc..); opio generalizado con el fútbol, la <fiesta nacional> taurina, el vino (Vizkaya a la cabeza de la consumición), etc..; represión incesante de los movimientos abertzales, por la cárcel y el exilio; terror general por el repetido “estado de excepción”; política económica premeditada de hundimiento progresivo de la industria vasca, para forzar la emigración de nuestros cuadros técnicos y facilitar las inversiones fuera de Euzkadi; etc... etc... etc..

Pero ni esto es bastante. España se da cuenta de que, tras 34 años de control ABSOLUTO del aparato de ocupación en Euzkadi Sur, el pueblo vasco no ha sido asimilado, y que la conciencia nacional se ha agudizado por el contrario. Y ya no oculta su designio. Por una parte declaraba Croix hace cierto tiempo la “guerra total a ETA”; y por la otra, más recientemente, un “procurador” volvía a la idea de Calvo Sotelo: “Antes toleraremos una España roja que una España rota”.

He ahí las cartas sobre la mesa para quien no es ciego.

Los propios jerifaldes de la ocupación meridional nos hablan claro: 1) Va a haber la REPRESION que haga falta, contra ETA en especial, considerada la punta de lanza del patriotismo activo; 2) Se va a utilizar la carta de la ESPAÑA ROJA para impedir el auge del patriotismo vasco. Más claro agua.

Naturalmente eso no ha quedado en palabras. ETA ha sufrido en dos años un ataque terrible. Por una parte REPRESION brutal, torturas, exilio forzado, dificultades en el Estado francés, terror en suma. Por la otra, INFILTRACION solapada y sistemática de ideas y de hombres, con el canto de sirena de la ESPAÑA ROJA; repetida desviación “izquierdista”, cambaña “anti-aranista” (:anti-patriota), oposición al Frente Patriota Vasco, ataque teórico potentísimo en todo el terreno del socialismo vasco, etc... Todo esto en colaboración, objetiva por lo menos, entre los españoles fascistas y los españoles social-imperialistas.

La nota que ha pasado ETA es conocida. Por un lado la pérdida de valiosos cuadros por muerte, prisión y exilio. Por el otro, la pérdida de los cuadro atacados por el veneno “izquierdista”, arrastrados poco a poco a posiciones ESPAÑOLAS y ANTI-VASCAS ; y provocando una escisión en ETA, inevitable, al reaccionar correctamente el Biltzar Ttipia del ya célebre movimiento. El expulsado “grupo brunista”, cmo veremos, es un peón de una maniobra mucho más amplia.

Los torturadores por un lado y los agentes provocadores de la “España Roja” por el otro, pueden estar satisfechos: han hecho un “excelente” trabajo... La izquierda vasca de la base, está un tanto desorientada ante esta suma de sucesos; y ETA ha bajado mucho desde 1968.

Bueno será por eso que BRANKA contribuya a esclarecer el juego oculto existente, y las hábiles encerronas que nos ha preparado el imperialismo español “izquierdista”; bueno se´que delatemos sin ambages las complicidades entre el franquismo y un cierto “marxismo” español; y que dejemos al desnudo el Frene Anti-Vasco REAL de esas “izquierdas”, no siempre muy lejos de las consignas de la Dirección General de Seguridad.

 

1.— EL IMPERIALISMO ESPAÑOL “DE IZQUIERDAS” POSEE YA UN AUTENTICO FRENTE ANTI-VASCO

 

No es posible, en un trabajo serio y científico del imperialismo español “izquierdista” considerar como fenómenos “espontáneos” (¿??) e “independientes” (¿??) las tendencias IDENTICAS EN SU CHAUVINISMO ESPAÑOL que representan publicaciones como “Gora”, “Komunistak”, “Hitz”, “Zutik-ETA Berri”, “Arragoa”, “Alkarrisketa”, “Frente Obrero”, “Gudaldi”, etc. En el mismo grupo entran los capítulos políticos del libro de Maspero sobre las torturas.

Es de lamentar que el centro ideológico de todo ese conjunto de publicaciones parezca se el Partido Comunista Español (P.C.E.), y sus facciones afines: carrillistas, pro-china, moscutera, Felipes, etc...

Es imposible, insistimos, no ver una auténtica MANIOBRA ENVOLVENTE del imperialismo español para matar la izquierda abertzale. Este hecho se produce tras la derrota y recuperación total del carlismo vasco (derecha), y revisionismo regionalista y recuperación avanzada de la democracia cristiana vasca (PNV). Todo esto, que es claro como un teorema de geometría, escapa con todo a los vascos “ultra-izquierdistas” y a los que creen que la política es cuestión de buena voluntad o problema de osadía física; y que siguen, y están condenados a seguir, sin enterarse de la misa la media.

Todos los grupos marxistoides arriba citados, y su centro aparente el P.C.E., se han convertido objetivamente en LA ÚLTIMA ARMA del imperialismo español. El mito del socialismo paradisíaco y “superador” de TODAS las alienaciones (¿), es el enésimo truco del imperialismo hispano y la más peligrosa maniobra, porque la juventud vasca, como nosotros, desea una sociedad socialista para Euzkadi y para el mundo entero.

Incluso por sus diferencias, sólo aparentes respecto al problema vasco, constituyen un auténtico FRENTE ESPAÑOL “DE IZQUIERDAS”, que pretende cubrir toda la gama “marxista” de vascos posibles e imaginables: “Komunistak” acusa al PC carrillista de “revisionismo”, para atraerse a los vascos pro-chinos; el grupo Lister-Agustín Gómez se presenta como más moscutero que el de Carrillo, para atraerse a los “pro-rusos”; el grupo de Carrillo se viste de “progresista” y apoya a Garaudy y Dubček, con la intención de atraerse a los “humanistas”; el grupo ESBA tiene acentos menos burdamente españoles que el “grupo bunista” recién expulsado, etc.. etc...

Señalemos dos líneas directrices de este nuevo FRENTE ESPAÑOL.

 

A.— Euzkadi real / Euzkadi medieval

 

Esta oposición, anti-científica y caricaturesca en el sentido en que la presenta, es una primera constante del Frente Español. Se nos predica incansablemente que el pueblo euskaldun FUE algo real en la EDAD MEDIA; pero que hoy aquello pasó, que Euzkadi ha cambiado totalmente, y que sólo por “romanticismo” o por “voluntarismo” puede pretenderse “volver atrás”.

Dice “Alkarrisketa” (del PCE), en su número 1: “Dependerá la solución (del problema lingüístico) de la extensión de la enseñanza del euskera en las regiones navarras en que DESDE TIEMPOS MEDIEVALES REMOTOS .. el uso del euskera se extinguió” (pág. 9). Como es sabido el PCE no quiere caer en el “imperialismo vasco” y considera a Navarra región distinta de Euzkadi; en esa misma página d “Alkarrisketa” sin ir más lejos, leemos: “... fue el encargar a la Institución Príncipe de Viana la preparación de un Symposium este verano, en una localidad navarra a designar, en el que participen numerosos representantes de entidades culturales catalanas, gallegas, NAVARRA, VASCAS, valencianas, baleares...” (pág. 9). Y es natural... puesto que en Navarra no se habla euskera “desde la Edad Media”... He ahí una opinión “científica” (otra más); cuando sabemos, DOCUMENTALMENTE, que en los siglos XIV y XV se hablaba euskera en la Rioja y gran parte de Huesca: y que en la primera mitad del siglo XIX aún se oía hablar euskara a los nativos d Estella, Tafalla y Artajona...

Dice, en identidad sorprendente de opiniones, el informe “Notas sobre el Problema Nacional” del llamado “grupo brunista” o “grupo Eskubi”, recién expulsado de ETA: “No nos referimos a una Euskadi idealizada, a un algo incomprensible, ni pasado... Para los nacionalistas Euskadi son las siete provincias vascas (zazpiak bat) que EN LA EPOCA FEUDAL tenían un idioma común, el euskera (con respectivos dialectos); unas relaciones económicas y culturales estables, una comunidad sicológica clara... Estos trasladan la situación real de la EPOCA FEUDAL a nuestros días” (pág. 12).

Es decir: dejemos de soñar. El pueblo vasco existió en la época feudal. Hoy somos todos españoles, lo que es “positivo” según lo brunistas.

 

 

B.— Euzkadi Norte, Euzkadi Sur: dos pueblos distintos

 

Dice “Komunistak”, nº2, pág. 14: “En ETA-BAI se hace abstracción por un lado de lo que separa a los vascos del Norte y del Sur de los Pirineos, y por otro lado de los que une a quienes de origen castellano, andaluz o vasco conviven hoy en Euzkadi... En cuanto a la lengua, la identidad sólo se refiere a una parte de la población tanto del Norte como del Sur del Bidasoa... No es honesto ocultar que tal vez tres cuartos de la población de Euzkadi no saben hablar euskera... Tal identidad (de costumbres y tradiciones) relativa a algunos aspectos del folklore, de la vida familiar y de la religión, es real en algunas zonas campesinas en las que lógicamente el contacto de la vida moderna ha sido altamente limitado”. Ahí están todas las consignas en fila: el problema vasco es algo antiguo, algo referente al folklore; por otra parte, no es honesto ocultar que tres cuartas partes no hablan euskera, pero es honestísimo ocultar que la causa de ese hecho es el IMPERIALISMO EXTRANJERO (español al Sur y francés al Norte).

Y dice la ponencia “brunista” arriba citada, página 13: “Consideramos que Euzkadi Sur y Euzkadi Norte son DOS COMUNIDADES HUMANAS DIFERENTES; pues se entienden en lenguas diferentes, la opresión les viene de un Estado diferente, etc... etc... Por tanto entra dos fenómenos históricos distintos. Lo cual no quiere decir que no tengan RASGOS en común: lingüísticos, culturales, etc... debido a que ambos pueblos PROVIENEN DE una misma nacionalidad”.

Naturalmente que la OPRESIÓN IMPERIALISTA va consiguiendo frutos. Lo intolerable y de mala fe es que se habla de las consecuencias del imperialismo hispano-francés, sin atacar ante todo y sobre todo al imperialismo de España y Francia que es LA CAUSA.

El chauvinismo español de los “brunistas” es tal que sólo se permiten críticas generales contra “el fascismo” y “la oligarquía”. Un movimiento francés que, bajo ocupación ítalo-alemana prolongada, solo hablase en alemán de “la oligarquía”, e incluso insistiera en las “ilusiones” de unidad de los “dos pueblos” alemanes (que “se entienden” respectivamente en alemán e italiano) sería considerado por los franceses como un grupo de agentes imperialistas. Es EXACTAMENTE lo que pensamos nosotros de los “brunistas”. También la declaración conjunta de París del 7-VII-1969 (¿PCE “brunistas” y “Movimiento de Curas Vascos”?) tenía idéntico lenguaje: “LEJOS ATRÁS en la historia encontramos ya la etnia vasca partida en dos trozos. Uno en el Estado francés, otro en el Estado español, ambos con un proceso de desarrollo distinto, dando en la actualidad situaciones distintas”. Se da “por sobreentendido”, claro, que deben reunirse en un único Estado Vasco. Es más: no dudan en proclamar que la burguesía ha “utilizado el movimiento nacionalista como INSTRUMENTO DE DIVISION de esas masas populares y el sentimiento nacional como COBERTURA DE SUS INTERESES DE CLASE”. He ahí barrido de un plumazo, como exige el IMPERIALISMO ESPAÑOL, todo el movimiento vasco hasta aquí.

Los miembros de ESBA, hace cuatro años, fueron muy lejos en este sentido; y en su ponencia “Por una izquierda revolucionaria vasca” sostenían: “Euzkadi es un “lugar de encuentro” en que coexisten dos o tres nacionalidades. Es decir: el pueblo vasco de que hablamos nosotros es un puro mito medieval. Hay que ser “realista” y luchar por la “igualdad de derechos” de las dos (o las tres) naciones yuxtapuestas en la “zona” que llamamos “Euzkadi” por llamarla de alguna forma.

 

 

C.— El racismo vasco

Según el Frente Español “de izquierdas” el peligro no es el aparato de ocupación español, sino el “racismo vasco”. Es ésta una verdadera consigna general: hacer creer que patriotismo vasco y racismo son lo mismo.

En la desvergonzada nota publicada en setiembre 1970 por el “grupo brunista” contra el Biltzar Ttipia de ETA, es este punto del racismo una de las acusaciones centrales: “detrás de esta palabrería no hay NADA EXCEPTO RACISMO. Sólo RACISMO y burguesía”...

El repetido informe “brunista” (“Notas”) abunda en el mismo sentido: “El nacionalismo RACISTA es el tipo clásico de nacionalismo proveniente directamente de Sabino Arana... Muy poca gente se atreve a proclamarse RACISTA, constituye la palabra tabú. Sin embargo el RACISMO está a la base de muchos comportamientos... Muchas actitudes prácticas de los nacionalistas sólo se pueden explicar partiendo, al menos implícitamente, del RACISMO” (pág. 17).

La publicación “Komunistak” (nº 1) dedica sus páginas 18 y 19, en letra bien menuda, a airear el racismo de Arana Goiri (que nadie sostiene hoy ni dentro del PNV) en un virulento artículo titulado “Un racista fuera de serie”. (Es asombroso tanto cinismo por parte de quienes se escandalizan cuando hablamos de Stalin, muy posterior y mucho más vigente en los Partidos Comunistas).

En ese nº 1 se ataca a ETA por su “mística nacionalista irracional”. En ese mismo número se ataca a “Gudari”, de Caracas por “racista” en primer lugar. Y en otro artículo se lanza bilis contra lo que llama “sabindiar irrazionalkeria”.

Esta palabra (“Irracional”) aplicada a troche y moche a todos los patriotas vascos, vuelve a aparecer en la nota “brunista” contra ETA: “ —por defender (ETA) en la teoría y en la práctica opciones políticas pequeño-burguesas e IRRACIONALES incompatibles con una organización”.

Tras identificar burdamente patriotismo y racismo, se intenta ahora hacer homólogos patriotismo vasco e irracionalidad. Por lo visto el Imperialismo español y la infiltración solapada son limpia racionalidad... En su artículo del nº 2 “Komunistak” emplea hasta seis veces seguidas este término, aplicándolo lo mismo a ETA que al PNV.

 

 

D.— Concepto geográfico de Euzkadi, pura ZONA PECULIAR de España.

 

Para los “izquierdistas” españoles (y esto ya se ha señalado en BRANKA anteriormente) Euzkadi es una ZONA GEOGRAFICA sin contenido étnico alguno. Más arriba hemos citado ya una expresión típica del Frente Español: Euzkadi es “lugar de encuentro” de dos o tres nacionalidades.

Ya los “felipes”, hace diez años, apuntaban por ahí: “la nación son los hombres actuando sobre la naturaleza que está para ellos centrada en un TERRITORIO DETERMINADO” (Declaración fundacional de ESBA, F.L.P.)

En el fondo del Frente Español sigue considerando a Euzkadi como “pura región” España, aunque emplee con cierta frecuencia el término “nacional” hablando del movimiento vasco. Así por ejemplo en la “Resolución del Comité Ejecutivo del P.C.E.” (mayo 1969) se habla del “movimiento nacional en Euzkadi y Catalunya”. Pero, a renglón seguido, se propone la “perspectiva de la Huelga Nacional” hablando esta vez del Estado español. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo nacional para el PCE? ¿Cómo se hubiera podido ser en 1950 “nacional” por Argelia y “nacional” también al mismo tiempo por el Estado imperial francés con Argelia incluida? La mala fe es manifiesta.

Esta contradicción, y el chauvinismo español insoportable del PCE (y de su filial “Comisiones Obreras”) provocó un choque interesantísimo entre la C.O. de Guipúzcoa y la llamada C.O. “nacional” (del imperio español). La C.O. de Guipúzcoa (que se le había escapado de las manos del PCE por aquel entonces) publicó un magnífico escrito, quejándose, entre otras cosas, de ese empleo oportunista y equívoco de la palabra “nacional”, aplicada tanto al movimiento abertzale como al imperialismo hispano anti-vasco.

Esa ambigüedad es característica también del grupo “brunista”. No sólo por su acción en el F. O. Y otros aspectos. Dice en las “Notas” página 15: “EXISTE UNA NACION, ESPAÑA... Dentro de esa nación hay TERRITORIOS con peculiaridades nacionales”... Y pretende aclarar: “Veamos de qué forma se dan los rasgos de NACION EN ESPAÑA. Existe una comunidad estable que ha dado lugar a una RELACIÓN PECULIAR en algunos puntos sólida) entre LOS DISTINTOS PUEBLOS que constituyen ESPAÑA... La INTEGRACIÓN que se da entre esos pueblos NO ES ALGO APARENTE, sino fruto de una larga vida en común... Esta comunidad tiene ASPECTOS MUY POSITIVOS”... ¿Qué es cualquier Estado actual, casi sin excepciones, sino un conjunto de pueblos diferentes? Y creen hacer “concesiones” de léxico hablando de “pueblos de España” en vez de “pueblo español”.. Nada de genocidio cultural: “integración”; nada de unión por la sangre y las armas: sino “integración” “positiva”... Vasconia Españolísima ¡ Franco, Franco, Franco ! Y eso “dentro de ETA “según quisieran hacer creer los “brunistas”.. Es curioso: también “Gora” habla de “los pueblos de España”, lo mismo que el PCE (Ibarrola habla con calor de “nuestros pueblos del estado español”).

 

 

E.— Intento sistemático de disociar lengua vasca y pueblo vasco.

 

El Frente Español “de izquierdas” sabe mejor incluso que nosotros que sin lengua vasca no hay pueblo vasco; y que la prueba de esta verdad ESTA YA HECHA en diversas zonas desvasquizadas de Euzkadi (Bearne, Rioja, Huesca). De ahí que uno de los caballos de batalla del “izquierdismo” sea el ataque constante a la base de Euzkadi, es decir del euskera: evitando su práctica hablada, ridiculizándolo, dando a conocer las insuficiencias a que le ha llevado el imperialismo extranjero, minando cuantos argumentos políticos y científicos existen para su defensa, etc... etc...

La palabra clave de moda es “esencialismo”. Tergiversando GROSERAMENTE la divulgación hecha en “BRANKA” de la Lingüística Moderna (del Estructuralismo sobre todo) y de la justificación científica de la trascendencia del sustrato lingüístico en el pensamiento humano, todos los grupos del Frente Español se han lanzado contra lo que llaman el “esencialismo lingüístico”. Al minar toda base lingüística, y negarse a fundamentar un trabajo de re-euskaldunización, el Frente Español sabe perfectamente que quita al pueblo vasco la infraestructura misma de su ser nacional; y que, “como se trataba de demostrar”, se mete a Euskal Herria en un callejón sin salida vasca.

Ya ESBA ponía en guardia a sus militantes contra las “realidades hipostasiadas, como la lengua, que se convierten en instrumento que sirve para admitir un estado opresos”. Y los felipes de “Por una izquierda” declaraban hace ya años: “hay que combatir el RACISMO LINGÜISTICO, hay que combatir toda EXPLICACIÓN ESENCIALISTA del euskera”. (Hay que combatirlas, claro, EN ESPAÑOL, lo cual es racional y científico... Atacar al euskera, que carece de todo derecho, no es hacer imperialismo español, sino patriotismo vasco!!!).

No sonriamos. El PCE tiene la desfachatez de proclamarse “más abertzale” que el PNV (sic). Y es natural puesto que vasco y euskaldun son dos cosas que sólo tenían algo que ver “en la Edad Media”...

La revista “Arragoa”, oficial del PCE, se creyó así en la obligación de dedicar nada menos que 32 PAGINAS a atacar el “esencialismo lingüístico de Txillardegi”, escritor de BRANKA cuya aportación a la lengua vasca es conocida; en tanto que la aportación euskérica de “Arragoa” y del PCE entero e prácticamente nula. Negativa incluso, cuando ataca la unificación del euskera sobre la base de la introducción de la H. (Arragoa, I, 25).

Una vez más con identidad de criterios sorprendente y sospechosa, la publicación “Komunistak” (nº 2, págs.. 15-16-17) ataca lo que llama el “fetichismo lingüístico”, e intenta, como “Arragoa”, reducir el sentimiento euskaltzale general a la “inversión de la realidad en que caen los txillardeguianos”. Este artículo, que no es sino un resumen del publicado por e PCE en el nº 7 de “Arragoa” anteriormente, es un verdadero manual anti-vasco y un resumen de las argumentaciones en boga en los medios controlados por el Frente Español: “deformación groseramente idealista”, “tesis reaccionaria”, “extravagante y anticientífica teoría”, “fetichismo que coadyuva eficazmente a sostener posiciones de casta”, etc... En su ecuanimidad “Komunistak”, como el P.C.E., propone una “euskerización que deberá desarrollarse dentro del cuadro de un BILINGÜISMO LIBREMENTE ACEPTADO... La sola preocupación por la euskerización —y no por la IGUALDAD— revela un estrecho espíritu de casta y un raquítico sentido democrático”. ¿Qué diría “Komunistak” de un socialista que propusiera no la socialización, sino sólo la “igualdad” entre capitalistas y obreros? ¿Cómo pueden hablar de “aceptaciones libres” quienes se proclaman estalinianos?

Nuevo fenómeno de coincidencia milagrosa: “se debe luchar propugnando un BILINGÜISMO generalizado y LIBREMENTE ACEPTADO en Euskadi, Galicia y Catalunya”, escriben los “brunistas” en sus “Notas” (página 15). Pero es puro azar: no hay infiltración alguna por el lado “brunista”...

Lo grave es que esto se produzca seis años después de la declaración del P.C. “de Euzkadi”, que proclamaba ya el 10-5-1964 que hay que “aprovechar las enormes energías que virtualmente encierra el movimiento nacional de Euzkadi”; y que sin duda alguna el PCE intenta vestirse de vasco. Pero sus imperialismo español es tan visceral que todo se le queda en agua de borrajas.

En cuanto a los “brunistas” también dedican las páginas 4 y 18 de sus “Notas” a atacar... el “esencialismo lingüístico”... Nuestras afirmaciones de que sin euskera Euzkadi no tiene base objetiva, y de que una lengua es un simbolismo específico y un sistema original de organizar la experiencia humana (y no que el euskera dé “mejor mentalidad que el español, como dicen con evidente mala fe) son atacadas por “idealista”, por “acientíficas”, por “burguesas”, etc... Y concluyen: “este tipo de nacionalismo es más “sutil” y mucho más “intelectual”; pero, aunque socialmente no traiga el desprestigio del racismo, tiene bases tan idealistas como aquel”.

Las conclusiones de todo esto son descaradas, pero previsibles. Dice la ponencia “brunista”: “Euzkadi se da una comunidad de lengua; todo el mundo se entiende entre sí en una lengua común (EL CASTELLANO), lo cual permite que se puedan ir creando unos lazos cada vez más estables entre los miembros de esta comunidad”. Ya los sabemos: los vascos nos entendemos perfectamente en español El euskera sobra. Los vascos del Norte hablan perfectamente el español.

 

 

F— Euzkadi parte de España.

 

El Frente Español “de izquierdas” llega así a la meta: Euzkadi es una REGION ESPAÑOLA PECULIAR. Hay que evitar toda “lucha fratricida”, dicen los “brunistas”. Y aclaran: “el principio de auto-determinación no dice qué relaciones debe establecer el pueblo vasco con LOS OTROS PUEBLOS ESPAÑOLES” (pág. 19). Y estima que “es la oligarquía la que intenta echar a unos pueblos contra otros, DIVIDIENDO LA SOLIDARIDAD ENTRE TODOS LOS PUEBLOS ESPAÑOLES, valiéndose del nacionalismo existente.... La clase obrera deberá hacer un esfuerzo por conseguir bajo su dirección el ACRECENTAMIENTO de los lazos entre los diversos pueblos para que lleguen a luchar juntos contra sus opresores”. Y en el escrito contra ETA dicen: “se precisa la más estrecha colaboración con los demás pueblos peninsulares, empeñados en lucha contra EL MISMO ENEMIGOS”

No se trata de una unión táctica, sino de un principio de solidaridad total hacia una España comunista fraternal. En la página 11 de las “Notas” la facción “brunista” expone lo que es la autodeterminación; y en 22 líneas propugna nada menos que OCHO veces una “unión voluntaria” a los otros pueblos de España, “según el principio básico de socialismo”, naturalmente. La idea de la separación de España, Madre Patria, produce verdadera desazón a ese hatajo de patrioteros hispanos: y sólo se propugnaría, dicen, como “paso progresista que siente las bases objetivas y subjetivas de una POSTERIOR UNION VOLUNTARIA”.

Es curioso (una vez más!) que la publicación “Komunistak” (“nº 1) dijera hace un año EXACTAMENTE LO MISMO: “ en determinados casos se hace aconsejable una separación temporal de una nación dada, al objeto de SENTAR LAS BASES PARA UNA NUEVA Y MAS SÓLIDA UNIÓN”.

En cuanto a “Gora” declara que hay que lograr “LA UNION MAS ESTRECHA en la lucha de TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA”; y en otro sitio en “Gora”, que hay que hacer “la unidad combatiente de los PUEBLOS DE ESPAÑA, y el reconocimiento completo del derecho a la AUTODETERMINACION de Euzkadi”... Ahora bien: Euzkadi ya se auto-determinó en 1936, Autonomía de Euzkadi Sur y a un Gobierno Vasco FUE YA decidido por autodeterminación. Apoyarse en el triunfo de los españoles fascistas para no devolvernos, PARA EMPEZAR, lo ya conseguido tras cinco años de inconfesables maniobreros de los españoles “liberales” (¿) es hacer imperialismo y fascismo de la peor especie, aunque se vistan de rojo.

Digamos de pasada que el libro de Maspero, redactado por los “brunistas” también habla repetidamente de “los pueblos de España” y de “autodeterminación”.

En cambio hablando del Sáhara español el tono cambia totalmente. Leemos en “Gora”: “Los pueblos de España han sufrido ya mucho a lo largo de su historia por las aventuras coloniales de su casta dominante”.. Y concluye: “Hay que ayudar con todas las fuerzas al pueblo sahariano para que se libere del criminal opresión fascista ESPAÑOLA. Fuera España del Sáhara! Libertad total para el pueblo sahariano!”. Aquí ya no se habla de “unión voluntaria”, de “sentar las bases subjetivas y objetivas para una unión posterior”, y demás chanfainas. Aquí se propugna que España ABANDONE EL TERRITORIO DEL SAHARA. Y si hablara de Napoleón diría que no había otra solución que la expulsión del aparato francés de ocupación del territorio español. ¿Por qué?

 

G.— Sí al Frente Español; no al Frente Vasco.

 

La base del Frente Español que faltaba (el “de clase”, que se encarga de “domar” al socialismo vasco) está así echada. Y ese acompaña de la negación al Frente Nacional Vasco. Para ciertos medios conservadores basta con agitar el temor al comunismo para que el Frente Español por el centro, camuflado de “legitimidad republicana”, se mantenga. Aquí es precisa otra terminología: “ la unidad imposible entre explotadores et explotados: eso es lo que se nos propones” (Nota d los “brunistas” contra ETA).

Decía “Komunistak” hace un año hablando de la autodeterminación (nº 1) que el nacionalismo vasco “obstaculiza seriamente la unidad de quienes tienen unos INTERESES COMUNES y unos MISMOS ENEMIGOS”. Ya casi palabra por palabra repite unos meses más tarde el grupo “brunista”: “ son los MISMO INTERESES de los MISMOS EXPLOTADORES los que hay que combatir”.

Henos ahí convertidos en “provincia” española, con un problema puramente “político entre españoles”.

 

 

H.— Una última coincidencia chocante por su exactitud.

 

Negando la evidencia de la reconstrucción NACIONAL del pueblo judío en torno a una lengua literalmente resucitada y en un territorio ganado valerosamente al desierto, olvidando que los judíos han sido perseguidos durante siglos y han sido víctimas del más grave genocidio de la Historia (6 millones de muertos), estos sedicentes izquierdistas, siguiendo consignas de Moscú tendentes a ganarse al mundo árabe, se permiten negar el derecho del pueblo judío (En esto siguen de cerca de Marx, dicho sea de paso). El panfleto “Gora” por ejemplo nº 7, declara tranquilamente que “sionismo y imperialismo americano es lo mismo”. Y la ponencia “brunista” a la VI Asamblea de ETA decía tras dejar sentado que el actual Estado español es una nación, que “la postura nacionalista radicalizada lleva a situaciones tan trágicas como la de los nazis, o a la CREACIÓN ARTIFICIAL del Estado de Israel” (Notas, página 4). Se ríen así de la verdad histórica y de los héroes judíos de la liberación nacional; y prosiguen: “ la formación del Estado de Israel fue un PURO INVENTO de las potencias imperialistas” y que “Israel solo puede ser considerado como una AVANZADILLA DEL IMPERIALISMO”...

-----------------

De ahí las consignas respectivas:

— Contra el fascismo, la oligarquía y el imperialismo. Por la revolución popular: Frente Español de clase (Gora).

— Contra la oligarquía y el fascismo, por un Frente Español de clase que eche las bases de un partido realmente revolucionario (“Brunistas”).

— Por la revolución popular anti-fascista, anti-oligárquica y anti-imperialista. Frente de la clase obrera de todo el Estado español (Komunistak).

— Destrucción conjunta del estado fascista, y autodeterminación para los pueblos de Galicia, Euzkadi y Cataluña (PCE) (La palabra “Euzkadi” designa las tres “Provincias Vascongadas” aquí).

Y el factor común inmediato: LUCHA ANTI-FASCISTA. El problema nacional vasco no existe; los brunistas, como los Felipes, escriben siempre con comillas “problema nacional”. Existe un problema de cambiar el Estado Español. Nada más.

 

 

2— INSTRUMENTOS DEL FRENTE ESPAÑOL “DE IZQUIERDAS”.

 

Un instrumento clásico son las Comisiones Obreras, manejadas fundamentalmente por el PCE. Todos estos grupos de Frente Español coinciden en APOYAR a las Comisiones Obreras, incluso coinciden en criticar la “desviación racista” en 1968 de la C.O. de Guipúzcoa, que tuvo el valor de plantear de frente la existencia del problema NACIONAL vasco, y de exigir una perfecta CONFEDERLIDAD (es decir: paridad) entre las CC.OO. españolas y vascas.

Otro instrumento son las publicaciones criticadas aquí y sus grupúsculos correspondientes. Existen ya casi las “organizaciones transitorias” las “conocidas correas de transmisión” de los PC. Y lo ha reconocido públicamente el propio Comité Ejecutivo del PCE en mayo de 1889: “Cierto que en las presentes condiciones es prácticamente IMPOSIBLE organizar a todos los comunistas en ORGANIZACIONES REGULARES. Junto a éstas, que son el armazón fundamental del Partido, SON NECESARIAS OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TRANSITORIAS.. en las que puedan estar agrupados miles de COMUNISTAS AL LADO DE OTROS DEMOCRATAS. Incluso con esta formas de organización, QUE YA EXISTEN EN VARIOS LUGARES, no lograremos....”

Más aún. Aparte de la identidad sospechosa de línea ideológica, de estrategia, y hasta de táctica, que denunciamos, existes las propias declaraciones respectivas de esos “diversos” (¿?) grupos. Toda la bilis lanzada contra las fuerzas abertzales (contra TODAS) se transforma en moradísima recomendación al juzgarse entre ellas. Así, por ejemplo, leemos en “Komunistak” nº2, que “ la desviación de los PROGRESISTAS DE ETA (= felipes) consistió en alejarse del sabinianismo, lo que fue una desviación afortunada”. Por el contrario ETA les parece un infecto “sector derechista”; exactamente como dicen los “brunistas”, sedicentes “curas vascos”, Aresti, etc..) tienen derecho a encomiosas columnas de esas publicaciones.

La clasificación de las fuerzas vascas en “derechas” e “izquierdas” es una conocida característica del Frente Español. Así, por ejemplo, en las notas teóricas del libro sobre la tortura (Maspero), redactado por “brunistas” y “curas vascos”, tras “olvidarese” de Euzkadi Norte como de costumbre, se divide a las fuerzas vascas no en IMPERIALISTAS Y PATRIOTAS, sino en rojas, amarilla, etc... Así (pág. 19) se habla de la fuerza “revolucionaria y proletaria” que es ETA (se les olvida que ETA es una organización PATRIOTA...); se habla luego de los movimientos “reformistas”, como EGI y ELA; y citan, por fin, otras fuerzas que actúan en “toda la península” (FLP, Comisiones Obreras, USO).... Ahora bien, estas tres últimas son cadenas de transmisión del IMPERIALISMO ESPAÑOL ANTI-VASCO, y es sencillamente intolerable que hay nadie que, en nombre del pueblo vasco las equipare a las organizaciones abertzales (ETA, EGI, ELA). Otro “detalle” que se les escapa (pág.14) cuando dicen: “ llamamos gobierno “oficial” al gobierno franquista que, desde 1936, dirige a LOS PUEBLOS DE ESPAÑA”. Y en la página 20 se insiste: “El movimiento POLITICO-SINDICAL ETA, encarnación de los intereses generales DEL PUEBLO, ha contribuido a la desintegración de las FUERZAS REGIONALISTAS.      No es extraño que el libro hay provocado las expulsión del comité Anai-Artea (de Laburdi) de los “brunistas”.

Hoy no hay en Vietnam derechas e izquierdas como divisoria fundamental, sino vendidos al imperialismo yanqui, por un lado, y patriotas vietnamitas de tendencias políticas diversas (en un Frente Nacional) por el otro. En el Quebec no hay hoy, antes que nada, rojos y azules, sino partidarios del imperialismo “anglófono” frente a patriotas de Quebec (agrupados en torno al Frente Nacional de M. Levesque).

En un país sometido a administración extranjera y a genocidio cultural TODAS LAS CLASES están oprimidas, excepto los Quisling y los traidores.

En Euzkadi pasa igual. Hoy la liberación NACIONAL del pueblo vasco no va en contra de la unidad de las fuerzas peninsulares progresistas, sino sólo en contra de la UNIDAD ENTRE TRAIDORES AL PUEBLO VASCO E IMPERIALISTAS, que se empeñan en querer fundar la unidad sobre lo que es la CONQUISTA MILITAR Y LA OPRESION GENOCIDA. Sin Franco (es decir, con una Euzkadi Autónoma para Euzkadi Sur con toda seguridad) la unidad que nos propone el Frente Español “de izquierdas” sería HASTA ILEGAL... Hablamos de legalidad, no de derecho....

 

 

3.— LA SOLUCION DEL PROBLEMA VASCO

 

La solución del problema vasco no existe sino TRAS reconocimiento a nuestro pueblo de las instituciones políticas NACIONALES a que tiene derecho. En un marco de ocupación extranjera (con ciudadanos de primera, los alienados culturalmente; y los ciudadanos de segunda, los nativos; con ciudadanos de primera, los traidores; y ciudadanos destinados a presidio, los patriotas) no hay, ni puede haber, lugar para el socialismo ni para la democracia.

De ahí que consideremos el llamado Frente de Clase dentro de España como la ULTIMA ASTUCIA DEL IMPERIALISMO ESPAÑOL.

Como socialistas vascos somos partidarios, y no podríamos no serlo, de un Frente de Clase VASCO, coordinado con el socialismo Internacional. Pero, por socialistas y por patriotas, somos opuestos a la idea de pueblos que pueden ser socialistas y a ser dueños de su destino nacional (España, Francia, Vietnam), y pueblos que no tienen ese derecho (Euzkadi, Cataluña, etc.…). Un tal principio, por muy bien disfrazado que se nos presente como seudo-marxista y “gauchista”, no deja de ser un principio imperialista y chauvinista.

Sólo un Frente Abertzale puede lograr el cuadro legal de un Estado de Euzkadi. Este cuadro es previo al socialismo, a la democracia y a toda situación de derecho. Por eso invitamos una vez más a todos los patriotas a construir un Frente de fuerzas PATRIOTAS.

Repetimos una vez más que ese Frente Abertzale no supone el fin de la lucha de clases en Euzkadi, sino que refleja el hecho objetivo de que, bajo administración extranjera, TODAS LAS CLASES VASCAS están oprimidas (como lo estaban en Francia de 1940 a 1945, y hoy en Vietnam o Quebec). Hombres como el recién fallecido De Gaulle, y otros muchos, demuestran a todo el que tiene BUENA FE que la ocupación extranjera y el motor patriótico movilizan a TODAS LAS CLASES DEL PAIS (excepto a las colaboracionistas).

Contra la verborrea española “anti-fascista” y “anti-oligárquica”. AFIRMACION NACIONAL EUSKALDUN.

Contra ese derecho vago a la “autodeterminación”, AUTONOMIA INMEDIATA para Euzkadi Sur, y reconocimiento ORGANICO del derecho del pueblo vasco a su REUNIFICACION E INDEPENDENCIA.

Contra el Frente Español “de izquierda”, y posibles homólogos por el lado francés. FRENTE ABERTZALE.

 

USAKO.

  1. B) EN EUSKADI NORD

LA GAUCHE FRANÇAISE TENTE ELLE AUSSI DE RECUPERER LES ABERTZALE DU NORD

Sous aucun prétexte nous ne devons cesser de rappeler que le peuple basque qui aujourd’hui comme hier lutte pour sa libération nationale, sociale et culturelle, est, toujours soumis de parte et d’autre d’une frontière qui la divise en deux, à l’oppression politique, économique, sociale et culturelle de deux États aux structures capitalistes et impérialistes: “l’Espagne au sud et la France au nord.

A travers ses éléments les plus dynamiques, le peuple basque soutient depuis années une lutte qui revêt des formes multiples. Il ne viendra à l’esprit d’aucun de croire ou de prétendre que les hommes qui servent ces structures françaises et espagnoles foncièrement anti-basques ne possèdent pas une stratégie visant á diviser les forces révolutionnaires basques abertzale et par le fait même á les rendre inoffensives, ou même dans certains cas, à les faire passer de leur côté.

Aussi n’est-il pas dans notre intention de développer ici cette stratégie dont nous parlons, mais bien de dénoncer une autre stratégie que dans l’immédiat nous paraît plus dangereuse pour les militants abertzale que la première dont l’existence et la force ne sont certes pas à négliger.

Cette deuxième stratégie don nous parlons est celle de la gauche française su nord comme elle est celle de la gauche espagnole au sud. Bien qu’elle soit, ici et l`-bas, dirigée contre les hommes au pouvoir ainsi que contre les structures capitalistes et impérialistes des deux États qu’Ila représentent, cette stratégie des gauchistes n’est pas moins antinationaliste basque pour autant ! Un militant basque abertzale doit se rendre compte que cette deuxième stratégie, de par ses structures mêmes est elle aussi foncièrement anti-basque !

 

LA GAUCHE FRANÇAISE VEUT RECUPERER LES ABERTZALE DU NORD

Dans tous les pays ou un mouvement de libération nationale apparait, tôt ou tard, les forces de la gauche implantées dans ce pays engagent un processus de récupération des militants abertzale qu’ils qua ment uniquement d’antifascistes ou anti-impérialistes, selon le régime, pour que l’opinion publique ne voit en eux que des militants gauchistes. Euzkadi ne fait certes pas exception à cette règle générale !

En effet, les forces de la gauche espagnole ont déjà ‘a plusieurs reprises essayées par des tactiques chaque tois différentes de récupérer les militants basques abertzale car elles voient en eux les éléments dangereux pour l’unité de l’État qu’elles défendent aigre tout et aussi des éléments si dynamiques quelles voudraient les voir militer su sein de leur mouvement.

C’est un fait indéniable que le mouvement révolutionnaire basque E.T.A. (Euzkadi Ta Askatasuna : le Pays Basque et sa liberté) depuis dix ans d’existence a déjà dû faire face à ce genre d’attaque opéré par des éléments gauchistes espagnolistes qui se sont infiltrés au sein mémé de cette organisation. Et la tentative actuelle constitue le plus grand danger d’espagnolisation qu’elle n’ait jamais connu. Mais ne nous étendons pas davantage là-dessus, car ceci fait l‘objet d’une étude approfondie dans ce mémé numéro de Branka.

En Pays Basque Nord, les militants abertzale n’ont certes pas de quoi se bercer d’illusions, car chez eux aussi, les forces de la gauche ne restent pas inactives. L’on pourrait mémé dire que chez eux la situation paraît plus compliquée, du fait de l’existence de quelques dizaines de militants espagnolistes parmi les réfugiés politiques venus du Pays Basque Sud, car il no fait aucun doute que ceux-ci travaillent de concert avec les formations gauchistes françaises présentes dans la pays. Tels le Secours Rouge el la C.G.T.

Ce processus de récupération a déjà été déclenché plus d’une fois en Euzkadi Nord, notamment au lendemain de l’échec électoraliste du mouvement ENBATA. En fait, plusieurs militants de cette organisation abertzale travaillant dans la légalité française, furent récupérés par les Maoïstes ou le P.S.U. Ceux-là, que n’avaient pas su allier au delà de l’échec, pensaient finalement qu’il n’y avait qu’un combat à poursuivre en Euzkadi Nord et que ce combat était bien la lutte de classes tout simplement. En négligeant ainsi la question nationale, ils perdaient l’essentiel de ce qui personnalisait leur combat de militants basques abertzale. De plus bon nombre de ces anciens militants d’Enbata, abandonnaient purement et simplement le combat politique tandis que d’autres 55 réfugiaient dans une activité à caractère culturel. Tous ceux-là, après avoir milité au sein de ce mouvement pour une libération nationale d’Euzkadi, semblent avoir définitivement abandonné le combat politique basque pour lequel ils sont à considérer comme récupérés.

Une autre tentative avait été lancée, un peu à l’aveuglette peut-être, par les partis de la gauche française implantée dans le pays, tels que le P.S., le P.S.U., les Marxistes-Léninistes etc… lors de la constitution d’un FRON DE LUTTE CONTRE LA ROPRESSION FRANQUISTE EN PAYS BASQUE, qui avait vu la jours de la première condamnation d’Izko (arrêté au cours d’une attaque conte la prison de Iruña). Lors de la condamnation à mort du militant d’E.T.A. Arrizabalaga (dont E.T.A. et ENBATA faisaient partis bien sûr) avait organisé une campagne d’affichage et de meetings pour protester contre cette condamnation arbitraire. Mais cette tentative avait dû se solder pratiquement par un échec, et c’est peut-être la raison pour laquelle ces partis de gauche n’ont pas voulu faire partie du COMITE BASQUE CONTRE LA REPRSSION organisée par Enbata et E.T.A. pour protester publiquement contre les condamnations du tribunal militaire de Burgos.

Toutefois les abertzale du nord, qu’ils soient d’Enbata ou d’E.T.A., ne doivent pas croire pour autant que ces partis de gauche ont abandonné leur tentative de récupération. Non certes ! Ils ont tout simplement changé de tactique ou de stratégie. Il suffisait de les voir agir à la dernière manifestation organisée par le Comité Basque contre la répression, pour se rende compte de leur nouvelle tactique, ils non en effet essayé de récupérer la manifestation elle-même, pour que l’opinion publique confonde les éléments abertzale avec les éléments gauchistes. Ces éléments gauchistes, en l’occurrence composés d’espagnolistes et de militants du Secours Rouge que lors du Front militaient sous l’étiquette P.S.U., ont montré avec clarté leurs nouvelles cartes tout en faisant connaître aux militants abertzale, ceux que, quelques temps auparavant, militaient au sein des mouvements ENBATA et E.T.A. !

 

LES PARTIS DE GAUCHE ET MEME LES SYNDICATS DOIVENT PARTICIPER A LA LIBERTION NATIONALE D’EUZKADI

 

Puisqu’il existe en Euzkadi, au nord comme au sud, plusieurs partis politiques de la gauche française ou espagnole, ainsi que des syndicats, il est tout à fait normal que ces partis et ces syndicats, officiels ou clandestins, participent à notre lutte de libération nationale. Certes leur participation ne pourra être totale comme le sera celle d’un grand concours lors de manifestation de masse dans les rues, dans les usines, les écoles, les lycées, les collèges et les facultés ou universités d’Euzkadi. Puisque ces partis et syndicats recrutent leur militant parmi la population du Pays, ils doivent prendre part à la libération nationale d’Euzkadi.

Cependant les mouvements abertzale ne doivent pas se faire d’illusions car ces divers partis et syndicats ont des structures foncièrement anti-basques (que ce soit sur le plan national ou sur le plan culturel). Aussi est-ce la raison pour laquelle leur participation à la libération nationale et sociale des basques ne sera jamais entière. Mais elle n’est pas pour autan à négliger et les mouvements abertzale doivent étudier de très prés les modalités d leur participation afin d’éviter toutes sortes de récupération vannant de leur part lors des manifestations ou actions diverses entreprises avec eux à l’occasion d’événements d’importance nationale.

 

CE QUI DIFFERENCIA NOTRE LUTTE

DE CELLE DE LA GAUCHE…

 

Le combat que livre l’abertzale est certes antifasciste et anti-impérialiste es c’est ce qui l’apparente à celui livré par les forces de la gauche française ou espagnole. Celles-ci d’ailleurs ne veulent voir que cet aspect de notre lutte. Quand elles en parlent c’est sur ce plan la qu’elles placent le combat du peuple basque et de ses militants abertzale, diffusant, ainsi une information volontairement incomplète et partisane. Mais en fait, notre lutte ne commence ni ne s’arrête la. Notre lutte est une lutte de Libération Nationale, sociale et culturelle du Pays Basque.

— Lutte de Libération Nationale car notre patrie est divisée en deux depuis des siècles entre deux États qui l’ont aliéné et qui plus que jamais continuent à l’aliéner politiquement, économiquement, culturellement et socialement. Notre pays Euzkadi est depuis des siècles occupée et opprimé au sud par l’État le plus fasciste du monde et au nord par un État le plus centralisateur du monde. Inutile de les renommer ! Notre lutte ne peut pas ne pas être donc essentiellement une lutte de libération nationale.

—Lutte de libération sociale. Notre lutte de libération nationale, ne peut en effet aller sans le nécessaire combat de la libération sociale du peuple basque, exploité comme tous les peuples par le capitalisme et l’impérialisme international.

— Lutte de libération culturelle. Comme la question nationale, celle-ci ne pose pas aux partis de gauche implantés en Euzkadi. Et pourtant, dans une Euzkadi devenue maitre de son destin, la langue basque devra retrouver la place que lui revient, c’est-à-dire qu’elle doit devenir la langue nationale officielle de tous les habitants d’Euzkadi.

 

LE FRONT DE LIBERATION NATIONALE…

 

Toutes les libérations nationales ont été réalisées par des Fronts de Libération Nationale. Toutes les libérations sont nécessairement passées par le stade des organisations abertzales distinctes jusqu’au moment où la plupart sinon toutes se sont rendues compte de la nécessité de créer un Front où chaque mouvement aurait certes son autonomie interne mais ou tous obéiraient à une direction commune composée à égalité par des représentants de chaque organisation.

La nécessité d’un pareil Front de Libération Nationale du Pays Basque se fait sentir plus que jamais à l’heure actuelle où toutes les organisations abertzale sont l’objet d’un assaut de récupération lancé par les partis de gauche. Pour résister avec plus de force à cet assaut comme pour lutter contre l’action politique, économique, culturelle, administrative et policière des deux États ennemis séculiers d’Euzkadi, il est indispensable que ces organisations abertzale basques constituent un Vont dont la portée serait nationale, car á partir de ce moment là, toute la résistance basque s’organiserait autour de ce Front. Sa récupération deviendrait impossible et son combat plus efficace

Toutes les tendances idéologiques devraient être admises dans ce Front a conditions qu’elles émanent d’une part, d’une organisation bien définie et d’autre part que le programme minimum commun soit vasé sur les trois points essentiels de la lutte de libération nationale d’Euzkadi.

— Libération nationale, c’est-à-dire réunification du Pays Basque et mise en place d’une structure basque lui donnant les moyens de se gouverner par lui-même.

—Libération politico-économique du peuple basque par l’instauration d’un régime démocratique.

— et enfin la rebasquisation ou l’euskaldunisation de tout le pays par l’application d’une politique d’enseignement de la langue basque que dés le départ aurait priorité pour devenir la langue nationale des basques.

Beñat URGARBI.