VASCONIA

(Federico Krutwig-en lana)

1963

 

 

 

 1. urtean Sarrail de Ihartza ezizenpean Federico Krutwigek argitaraturiko Vasconia liburua mugarria da abertzaletasun ezkertiarraren ideologian. Esentzialistatik dialektikorako igarobidea eraikitzeko, ezinbesteko liburua.

Sabino Aranarentzat faktore objetiboak nahikoa izan harren, nazio izateko, Krutwigentzat nazio oinarrian faktore objetiboak izan harren, ez da nahikoa nazio izateko.

 • Nazioa beraz, faktore objetibo eta subjetiboen arteko emaitza litzateke.
 • Faktore objetibo horiei dagokionez, ez ditu modu esentzial batean ulertzen, ez ditu denboran zehar aldaketarik jasaten es duten faktore bezala ulertzen, modu dinamikoan baizik.
 • Nazio baten erreferentziak dinamikoak ez badira, historiako momentu konkretu bateko faktoreei begiratzen bazaie soilik, nazio horrek ez du aurrera begirako proiekziorik, ez du biziraungo.
 • Nazio izate horrek, denboran zehar eraldatzen doan nazio horrek, ematen dio Euskal Herriari independentziarako eskubidea eta ez, ordura arte nazionalista askok eta foruzaleek egin zuten bezala, eskubide arrazoi historikoetan oinarritzeak.

Vasconiak abertzaletasunaren barruan borborka zebiltzan ikuskera berriak laburbiltzen dituela baiezta genezake. Nazionalismo estatiko batetik dialektikorako saltoa jada burutu da.

 

Sabinoren Nazionalismo Esentzialista:

Naziotasuna baiesteko faktore estatikoetan oinarritzen da. Faktore hauek ahistorikoak dira, ez dira denboran zehar eraldatzen, horregatik deitu diogu nazionalismo esentzialista. Faktore garrantzitsuena arraza (apellidismoa) da, ondorioz euskal nazioko kide jaio egiten da eta kito, ez dago hautu pertsonal baten edo pertsona batek bere bizitzan hartu ditzakeen erabaki konkretu batzuen esku (euskara ikasi, euskalduna sentitu…).

 

Krutwigen Nacionalismo dialektikoa:

Faktore objektiboak ez ditu ukatzen, egon hor daudela dio, baina modu esentzial batean ezin daitezkeela hartu esango du. Zergatik? Faktore hauek denboran zehar eraldatu egiten direlako. Gainera arrazaren faktoreari garrantzia kendu eta hizkuntzaren faktorea jartzen du garrantzitsuentzat Krutwigek.

Zentraltasuna hizkuntza ezagutzearen faktoreari emateak eta arrazarenari kentzeak, neurri batean, faktore estatikoa faktore dinamiko bategatik ordezkatzea dakar; arraza abizena baino faktore ez aldakorragorik gutxi  baitaude eta denboran zeharko hizkuntzaren eraldaketa gutxik jartzen baitute ezbaian, gainera pertsonok gure hautu pertsonal baten ondorioz hizkuntzak ikasi ditzakegu gure bizitzan zehar.

Horrela, Krutwigek azaleratzen duena da, naziotasunaren faktoreak (objektiboak) dinamikoak direnez euskal naziotasuna ere dinamikoa dela, gaur egun euskalduna izatea eta sentitzea, ez dela orain dela 150 urte izatea eta sentitzea ziren bezalakoak. Orduan foruzale izatearekin identifikatzen zen euskalduna, gero arrazarekin eta orain agian independentista izatearekin edo hizkuntzarekin.

Baina errealitate dinamiko hau azaltzeko nola egin? Analisi dialektikoarekin:

Analisi dialektikoak ez du etenik, etengabe  ari da “errealitatearen” argazkiak erakusten, “errealitatea” dinamiko eta aldakortzat hartzen baitu. Analisi honen eskema; tesia+antitesia=sintesia litzateke, sintesia tesi bihurtzen da eta zikloa berriz hasiko litzateke. Dialektikak ez du errealitate estatikorik onartzen; baina horrek ez du esan nahi ontologiatik alde egiten duenik, ezta gutxiago ere, bokazio ontologikoa baitu eta errealitatea dinamikoa dela esango baitu behin eta berriz, horrela ulertu behar dela alegia. Hegelek sortu eta Marxismoak bereganatu zuen metodologia hau erabiltzen du Krutwigek, eta hau, iraultzailea da euskal nazionalismoan.

Beraz, Krutwigek, naziotasuna, faktore objektibo-dinamikoen (dinamikoak dira borondatearen menpe daudelako) eta faktore subjektiboaren  (borondatearen) elkar eragiteak, dialektikak ematen duela esango digu. Horrela abertzaletasun mota hau jada ezin da esentzialistatzat hartu, bere funtzionamenduari begiratuz gero, abertzaletasunaren ikuskera berri hau dialektikoa dela baiezta bai dezakegu.

Komunitate batek dauzkan naziotasun ezaugarri objektiboak eta haren kontzientzia nazional historikoa (nazioa biok osatzen bait dute), elkarrekiko dialektika etengabean ari dira historian.

Jada ez gaude abertzaletasun esentzialistan eta hau ezinbesteko baldintza izango da nazionalismo iraultzaile eta ezkertiarrari bide egiteko.

 

Abertzaletasuna eta ezkertiartasuna.

Vasconia liburua abertzaletasuna eta komunismoa batzen saiatzen da. Ordura arte abertzaletasuna eta ezkertiartasuna bi helburu ezberdin bezala hartzen ziren ; ez hori bakarrik, antagonikoak ere baziren. Hau neurri handi  batean Sabinoren eragina da, sozialismoa immigrazio espainiarrarekin identifikatzen baitzuen, beraz euskal nortasunaren etsaiekin; ondorioz abertzaletasunak ezin zuen sozialista izan, ezkertiartasuna espainiarren, atzerritarren gauza baitzen.

Lehenagotik abertzaletasuna eta ezkertiartasuna batzeko nahia egon bazegoen arren Krutwig izan zen liburu batetan (Vasconian) saiakera serio bat egiten lehena, komunismoarekin batzerainoko saiakera. Honetaz gain, ezkertiar zenak abertzale izan behar zuela esaten eta abertzale zenak derrigorrean ezkertiar izan behar zuela esaten lehenetakoa ere bera izan zen.

Krutwig, berriro ere Marxismoan oinarritzen da, analisi marxistan konkretuki, Euskal Herriak bere sozialismoa sortu behar duela baieztatzeko. Analisi marxistaren bidez errealitate dinamikoa agertzen zaigu. Krutwigen ustetan errealitate hau komunista izan da historian zehar Euskal herrian; berau izan baita gizartea antolatzeko era, nahiz eta kapitalismoarekin aldatzen hasi.

Horrela Krutwigen ustez, analisi marxistak Euskal Herria berez komunista dela azalduko digu.

Hau baiestean Espainiako komunista eta sozialistei egiten die kontra, hauek Euskal Herriarekiko klase borrokaren faktorea soilik onartzen baitute, gainontzeko faktoreei garrantzia kenduz (hizkuntza, ohiturak kultura, komunitate bateko kide izatearen sentimendua…). Horrela , komunista eta sozialista hauei buruz dio, ez dutela beraien doktrina betetzen, errealitatearen azterketa egiterakoan garrantzizko faktore hauek, batez ere nazio bateko kide izatearen sentimendua, ez baitute kontutan hartzen.

Krutwigen aburuz, Euskal Herriko bereizgarriak aintzat hartuz gero, Espainian, Frantzian edo Errusian bertan baino errazagoa litzateke hemen komunismoa ezartzea, bere ustez funtsean (esentzian) Euskal Herriko jendartea komunista baita.

◦ El marxismo apareció en el siglo XIX, con la gran industria, pero el comunismo vasco es muy anterior y esta entrañablemente unido a la mentalidad euskariana. Quien dice vasco, dice comunista.

A Vasconia le corresponde un tipo propio de socialismo que nada tiene que ver con el español o francés y seria flagrante injusticia quererle imponer un tipo de sociedad que no corresponde a sus premisas históricas, económicas y sociales.

Krutwigi ez zaio zaila egingo euskal nazioak bere ustez berezko duen ezkertiartasuna, hizkuntzaren ondorioa dela argudiatzea. Euskaldunak historian zehar jokaera komunitarioa izan du, komunista. Hau bere izatearen parte litzateke, beraz euskaraz egiteak, zentzu komunitario hori indartuko luke. Erdaraz egiteak mentalitate aldaketa lekarkioke euskaldunari eta komunitarismotik urrunduko luke.

Vasconia-k egiten dituen bi ekarpen garrantzitsuenak, orden honetan, naziotasunaren dinamikotasuna azaltzea eta abertzaletasuna eta ezkertiartasuna batzeko saiakera egitea dira.

 

Nazionalismo bat esentzialista

Naziotasuna nola gauzatzen denari egiten zaio erreferentzia. Bereizgarri konkretu batzuk dituena da nazioko kide eta kito. Borondateari ez zaio erreferentziarik egiten. Baina naziotasuna dinamikoa dela baieztatzen duen nazionalismoak borondatea jartzen du faktore objektiboen gainetik, faktore hauek dinamiko bilakatuz. Ondorioz, jada ez ginateke nazionalismo esentzialista bati buruz ariko, beste mota batetako nazionalismoaz baizik. Hau da Vasconia-k plazaratzen duen ideia garrantzizkoena. Eta hau iraultzailea da abertzaletasunaren baitan.

 

Nacionalismo dialektikoa:

 1. hamarkadan Euskal Herrian beste abertzaletasun mota bat sortu zen, nazionalismo dialektikoa deituko diogu. Nahiz eta Vasconia idatzi eta bost hamarkada beranduago batzuk (nacionalismo imperialista esentzialista espainolak) saiatu abertzaletasun guztia esentzialistatzat hartzen. Hala ere 60. hamarkadan egin zen bilakaera ideologikoari esker, gaur egungo abertzaletasunaren ikuskera nagusia, eta batez ere ezkerreko abertzaletasunarena, dialektikoa da.

Abertzaletasunaren eta ezkertiartasunaren bategiteari dagokionez, aipatu dugun bezala, kuriosoa egiten da naziotasunaz aritzean dinamikotasuna oso modu koherentean defendatzea, eta ezkertiartasuna abertzaletasunarekin batzeko argudio esentzialistei heltzea. Hau da, Euskal Herria (Vasconia) komunista baten alde egiten du, historian eta euskaldunaren “berezko” zentzu komunitarioan oinarrituz, eta ez momentuko borondatean. Hala ere, garrantzitsuena, abertzaletasuna eta ezkertiartasuna lotzeko saiakera da.

 

MARXISMO

 

El marxismo está de moda. Gran parte de su terminología se ha impuesto incluso en medios enemigos del marxismo. En poco más de un siglo la mitad de los Estados mundiales han adoptado, al menos en apariencia, la filosofía marxista. Dicho de otro modo: la AMPLITUD del marxismo es evidente.

Pero de esta misma amplitud, e incluso de sus victorias parciales en las naciones que no se proclaman marxistas, se hacen críticas (o apologías) del marxismo que apenas lo tocan. No estará de más por ello distinguir el marxismo de otros fenómenos o corrientes distintas de él.

 

Distinciones previas

Hasta hace pocos años los términos "marxista" y "comunista" han sido considerados equivalentes sin gran dificultad. Había UN comunismo único, dirigido férreamente por Stalin. Y este comunismo único tenía como filosofía oficial el marxismo. De ahí la confusión.

Es de sobra sabido, sin embargo, que gran parte de los socialistas (llamados también social-demócratas) se pretenden también marxistas, y sostienen o pretenden sostener las doctrinas marxistas. También es cosa sabida que el socialismo, es decir, la doctrina que propugna la democracia económica, es anterior a Marx; y que, por lo tanto, no todos los socialistas son necesariamente marxistas; ni los socialistas marxistas "creen" en Marx en un mismo grado.

Para fijar las ideas, por lo tanto: dentro del movimiento socialista general, un grupo es el marxista; y dentro del grupo marxista, hay un sub-grupo: el comunista, el marxista-leninista para ser exactos.

Pero se impone aún hacer más distingos. Una cosa es, en efecto, el marxismo (el materialismo dialéctico), teoría filosófica integral de la vida, del hombre y de la Naturaleza. Y otra cosa, solamente parte de la anterior, las reivindicaciones sociales de los marxistas. Así, pues, es preciso ver el marxismo no como una política social, sino como una CONCEPCION DEL MUNDO, como una religión atea. El marxismo se parece a una religión en éste (y en otros) sentidos. Por eso el "anti-comunismo" clásico es absolutamente ineficaz, pues no acierta a comprender que el marxismo trasciende por completo las pequeñeces y absurdos que el anticomunismo "mac-carthista" quiere hacer confundir con el comunismo, e incluso con el marxismo.

Justamente este carácter religioso —absoluto, en otros términos— del marxismo es la raíz del dogmatismo clásico de los marxistas y de su intolerancia. Cuantos han discutido con marxistas saben que se experimenta una sensación semejante. en cierto sentido, a la que se siente cara a la discusión con los integristas católicos. Y es que el marxismo es un dogmatismo anti-religioso. una teología antiteológica, un fascismo de izquierdas. un izquierdismo de derechas, y un socialismo de derechas. Todas estas paradojas explican un poco los extraños fenómenos de la política comunista, progresista en lo doctrinal, reaccionaria en cuanto se refiere a la política de los regímenes comunistas (que son, probablemente) quienes más encarnan la filosofía de Marx.

Hay, por fin, comunismo estaliniano, comunismo de Mao Tse Tung, castrismo, titismo, etc. El marxismo ha tenido ya sucesivos cismas.

 

Razones varias de la potencia del marxismo

El primer medio social que el vulgo, no sin razón, considera como el más próximo al marxismo. es el medio obrero. Todos los alcaldes de las barriadas de los alrededores de París (es decir, de la zona industrial de la gran urbe francesa) son, casi sin excepción. militantes del Partido

Comunista. Evidentemente hay más marxistas entre los trabajadores de la industria y del campo que entre los millonarios. Es indiscutible, por otra parte, que el obrero tiene hoy, incluso en los países capitalistas. una serie de derechos que han sido ganados, tras grandes esfuerzos, por los socialistas (entre los cuales los, marxistas son mayoría). De hecho, cuando los comunistas dicen que el Partido Comunista (o los partidos netamente marxistas como máximo) son los únicos partidos "de clase", es decir, los únicos partidos que tienen como objetivo esencial la lucha de clases y el derecho de los trabajadores EN CUANTO TRABAJADORES JUSTAMENTE; ESTÁN EN LO CIERTO. Y su historia es casi la historia completa de los derechos de los trabajadores. En este sentido, no querer reconocer que el progreso social debe su mayor parte. sin discusión, al marxismo, es sencillamente absurdo. De ahí que los obreros, salvo casos de obcecación y de ingratitud, no suelen ser anti-marxistas. ni pueden serlo. Del mismo modo que un patriota vasco, aun no aceptando la totalidad de las ideas de Arana Goiri, no puede ser anti-sabiniano al modo del "anticomunismo" clásico respecto a Marx.

El medio obrero es, por tanto, el medio clásico favorable al marxismo. Y el medio donde los marxistas, y entre éstos los comunistas, encuentran la mayor parte de sus lideres.

El segundo medio social donde florece el marxismo es el medio de los intelectuales. La razón es clara. El marxismo, "sociología científica", doctrina filosófica coherente y elaborada,  es un sistema de pensamiento que reúne las apariencias de la verdad lógica. Enunciador en fórmulas netas y bien delimitadas de una serie de verdades indiscutibles, en perfecta armonía interna, el marxismo gusta a los intelectuales, deseosos de pensamientos fundados en el razonamiento y el análisis objetivo de los hechos.

Pero el marxismo no sólo florece en medios sociales de los países occidentales. Los países subdesarrollados, que precisan una industrialización intensiva, y liberarse de los colonialismos político o económico que padecen, miran ilusionados las experiencias de Rusia. de China, de Yugoslavia y ahora de Cuba. Asi el llamado "peligro comunista" es máximo (contra la opinión del propio Marx, como veremos) en los países que no tienen una tradición de libertad y presentan un gran atraso técnico. España es así (no Euzkadi, ni Cataluña) un país que no mira, ni puede mirar, con malos ojos las experiencias del comunismo. Lo mismo ocurre en toda Asia. toda África y toda la América iberoamericana.

 

Pensamiento marxista

El pensamiento marxista presenta dos grandes ideas fundamentales en sus análisis de la naturaleza y de la historia. Se trata de la teoría de la DIALECTICA y de la teoría de la ALIENACION.

 

La dialéctica marxista

Se llama dialéctica (marxista, hegeliana. etc.), la teoría filosófica que sostiene que todo lo que existe está en perpetua evolución, y que esta evolución se efectúa justamente a causa de las contradicciones íntimas existentes en todas las realidades del mundo.

Tratemos de aclarar esta idea fundamental analizando diversos fenómenos.

Entre nosotros, vascos, tenemos un ejemplo clarísimo de esta realidad: el euskera. El euskera, lengua de los vascos, está en evolución, como cualquier otra lengua. Es evidente que el euskera de hace 500 años, incluso en la misma zona de Euzkadi. YA NO ES el mismo hoy. La lengua ha evolucionado.

Pero esta evolución, lenta en los siglos pasados (lo mismo que la del pensamiento, o de las instituciones políticas vascas) se ha acelerado enormemente en los últimos cien años. Se ha producido el "purismo", por ejemplo. que coincide con la aparición de la conciencia nacional vasca.

Habla. pues. una lengua vasca. Naturalmente, y por necesidades de adaptación a las nuevas realidades (aparatos nuevos, ideas nuevas) se produjo el fenómeno de la acaparación creciente de palabras no vascas. La lengua NECESITABA palabras para esos conceptos nuevos. Pero. AL MISMO TIEMPO, ella necesitaba. para no desaparecer, oponerse a una acaparación excesiva de palabras.

Durante siglos el vasco, carente de conciencia nacional, no vio sino la necesidad de adoptar palabras. Pero en un momento dado (justamente cuando comienza la producción de tipo capitalista. dirá el marxista, y es cierto) se produce una crisis general en Euzkadi. con hundimiento de todo el sistema foral tradicional. Ello provoca una toma de conciencia.

En este momento de TOMA DE CONCIENCIA el vasco valora de golpe la tendencia a OPONERSE a la admisión de palabras extrañas. Hay que reconocer que una lengua no puede cambiar todas sus palabras sin desaparecer; y. en óptica marxista (o dialéctica, simplemente) esta realidad. que se opone a la admisión de palabras extrañas, COEXISTE con la otra: es decir, con la necesidad de tomar términos extraños.

Se produce así el "purismo". La lengua es proyectada al polo. Se niega lo anterior. Se desprecia a los escritores antiguos por falta de purismo. De la AFIRMACION hemos pasado a la NEGACION. Y ello por razones válidas en ambos extremos, pero coexistentes.

Opuesto

Pero este fenómeno del "purismo" tampoco es estable. La lengua asimila términos extraños, debe asimilarlos. Se empieza a ver de nuevo el valor de la tendencia antigua. Axular. Leizarraga, etc., son "rehabilitados". Parece que hemos vuelto al punto de partida. Esa es la opinión del vulgo. Pero NO ES UNA OPINION DIALECTICA. Veamos el por qué.

En efecto. Siguiendo con este ejemplo. conocido del lector, hemos de reconocer que el euskera ha AVANZADO. El purismo. como antítesis de la situación anterior. ha cumplido su misión DIALECTICAMENTE. En una visión dialéctica no tiene sentido decir que los puristas han fracasado; PUES REALMENTE EL EUSKERA NO HA VUELTO A SU PUNTO DE PARTIDA. Ya no hay "pekadore miserablia". ni "Trinidade poderosa": ni tampoco "txadona" ni "txauneskiña". Hasta el más miope ve que se ha progresado. Se ha superado dialécticamente la verdad parcial de las dos tendencias; y se ha llegado a una fase superior.

Insistimos una vez más en que la crisis ha coincidido con una TOMA de conciencia.

Veamos, con menos detalles ahora, otros fenómenos que ponen de manifiesto el AVANCE DIALECTICO, es decir. el avance A TRAVES DE y GRACIAS A las contradicciones, de toda realidad existente.

Las especies zoológicas no evolucionan de cualquier forma; sino a través de la lucha entre ellas, de la imposición de los individuos más fuertes sobre los más débiles, y de la lucha continua contra las fuerzas de la naturaleza.

La humanidad avanza socialmente a través de las luchas de unos pueblos contra otros, y en especial de la lucha de clases.

Las ciencias avanzan por afirmación y critica. La teoría de la luz, por ejemplo. Newton, conocedor de los fenómenos de la luz en que ésta parece corpuscular, lanza su teoría corpuscular de la luz: la luz es un conjunto de corpúsculos que se desplazan a gran velocidad. Huygens ve, por el contrario, otro fenómeno de tipo ondulatorio, no menos real, y expone su teoría ondulatoria. En el siglo XX, De Brooglie expone su mecánica ondulatoria de la luz. que constituye una superación de ambas (en la cual. repetimos, se armonizan las partes válidas de ambas).

Estamos en presencia de un hecho general. Todo lo que existe contiene contradicciones, y sólo progresa a través de ellas.

Pero la filosofía dialéctica va más lejos.

Para Hegel (y para Marx, su discípulo "izquierdista") sin lucha, cambio y movimiento estamos al borde de la nada. Lo absoluto y la nada, en cuanto realidades estables, son equivalentes, e irreales incluso. Todo lo que existe tiene una realidad dialéctica. Lo estable no existe. "El movimiento es el modo de existencia de la materia, la manera de ser de la materia... La materia sin movimiento es tan inconcebible como el movimiento sin materia... Imaginar un estado de la materia sin movimiento es, por lo tanto, una de las ideas más huecas e insípidas que existen, es un puro “sueño de fiebre”. Así habla Engels, compañero de Marx.

Podemos ya empezar a sacar consecuencias de esta mentalidad dialéctica:

 1. Todo cuanto existe EVOLUCIONA INDEFINIDAMENTE a través del tiempo. No existe nada definitivo y terminado para siempre. No hay verdades absolutas, pues el objeto de la verdad evoluciona. Es más: en dos momentos de la historia dos afirmaciones contrarias pueden ser igualmente verdaderas (la burguesía, por ejemplo, fue la clase progresista en los años finales del feudalismo; hoy es la clase reaccionaria frente al socialismo). Incluso la verdad está sometida a la ley dialéctica, y puede pasar (ya pasa) por fases contradictorias.

Se puede deducir también de estas ideas el odio del marxismo a las ideas abstractas e inmutables; y en particular a la idea de Dios. Lo mismo le ocurre al marxismo respecto a cualquier ideología abstracta, pretendida definitiva (salvo el materialismo dialéctico...). A juicio de lo que los marxistas llaman "ideólogos" (con desprecio) las cosas son inmutables en si, pero somos nosotros los que, por pura incapacidad, descubrimos verdades parciales. Para Marx es lo contrario: en todo lo que existe hay evolución por camino dialéctico. No sólo nosotros avanzamos como a tientas y a través de contradicciones, sino que TODO evoluciona a través de sus contradicciones internas. Lo contrario, repetimos, no existe. La "metafísica'", o ciencia de las sustancias estables, es para Marx monstruosa.

 1. Todo cuanto existe es INTERDEPENDIENTE. Nada existe aislado. El hombre sólo existe, por ejemplo. en sociedad y en la naturaleza; en lucha contra las clases opuestas, y en lucha contra la naturaleza. Los animales luchan entre ellos, el mar disuelve las materias, las nuevas teorías niegan la validez a las anteriores, todo está en lucha. Todo es uno a través de la lucha. Hay una total interdependencia DIALECTICA de los seres.

Los fenómenos son, en consecuencia. globales, y sólo en escasísima proporción individuales. El medio condiciona al individuo. No hay budistas en España ni católicos en Laos. Nadie defiende ya hoy el derecho divino de los reyes. No hay pingüinos en el Sahara, ni orangutanes en Groenlandia. La libertad, en particular. del hombre es un tanto teórica: "uno es hijo de su tiempo y de su tierra". El capitalista que cambia de maquinaria no lo hace por iniciativa, sino para poder competir con sus compatriotas que renuevan su utillaje. Marx se opone al concepto "idealista" de la libertad del hombre. Algunos comentaristas llegan a decir que el aspecto esencial del marxismo es la negación de lo individual frente a lo colectivo. De ahí a la negación de los derechos clásicos de la persona humana no hay más que un paso, como se vio con Stalin.

 1. La evolución es DIALECTICA, no cíclica. La historia no se repite. Todo avance es irreversible. Un ejemplo sacado de la Física: la entropía aumenta siempre, hay tendencia a producir calor que ya no volverá a ser energía mecánica. Otro análogo: se conoce el paso de la materia a energía, de acuerdo con la teoría de Einstein (energía solar, bomba atómica, energía atómica); pero no se conoce el fenómeno inverso (materia "integrada" de la energía). Hay un SENTIDO en toda la evolución de la naturaleza. Teilhard de Chardin defiende justamente lo mismo, y da una dirección bien concreta y fija de la evolución. El universo no es cíclico. Todo AVANZA hacia situaciones y seres NUEVOS. Este avance es real e irreversible, asimismo, en política, técnica, etc.
 2. No hay contradicción entre cantidad y cualidad. Ambas son aspectos de la misma cosa. Ejemplos (algunos posteriores a Marx): un corazón que late a 70 pulsaciones da salud, ese corazón a 200 pulsaciones produce la muerte. Un átomo con un protón y un electrón es hidrógeno; con dos de cada (más dos neutrones) es helio; sin los neutrones es el deuterio, distinto del hidrógeno (y del helio, naturalmente). El agua a los 99 grados es líquida, a 100 es un gas. En definitiva: el cambio cuantitativo produce cambios cualitativos. La simple acumulación produce hechos nuevos. Hoy se admite que la vida es casi cuestión de peso molecular (a partir de un millón de átomos la molécula parece hacerse viva). Teilhard de Chardin recoge en este punto el mismo criterio "la vida se produce a partir de un cierto limite de complejidad molecular".
 3. La contradicción es el ELEMENTO MOTOR de la evolución. Cuantas más contradicciones internas posee un ser, más cerca está de su paso a la fase siguiente. Ya Hegel: "sólo en cuanto una cosa contiene una contradicción en ella misma, se mueve; tiene un impulso y una actividad". Las cosas no avanzan por casualidad o por falta de habilidad a través de luchas y de contradicciones. Sino que el progreso es CONSECUENCIA DIRECTA DE LAS CONTRADICCIONES. La intensidad de las contradicciones es el metro de la velocidad de evolución. Es más, la tensión extrema de las contradicciones es el presagio de una transformación inminente.

De esto se deduce directamente la actitud marxista en el plano político. Lenin recomendaba a los comunistas que hicieran más viva, más consciente, entre los obreros, su conciencia de opresión, para llevarlos a la fase revolucionaria. (En realidad todos los revolucionarios del mundo, aun sin saber dialéctica, han actuado intuitivamente de acuerdo con este principio.)

Los marxistas, por ello mismo, excitan la lucha de clases (las "contradicciones" de la sociedad capitalista), conscientes de que cuando ellas llegan al punto álgido y revientan violentamente si es preciso, el paso al socialismo está garantizado.

Por otra parte SOLO SE AVANZA A TRAVES DE LAS CONTRADICCIONES. Por consiguiente no hay posibilidad de revolución fuera de las mismas, o a base de paños calientes y de sonrisitas.

 

Teoría de la alienación

Este concepto, fundamental, muy citado pero poco comprendido, es más difícil de captar que el principio dialéctico.

Comenzaremos también esta vez por un ejemplo, por el de la alienación religiosa, que parecía al propio Marx el arquetipo de todas las alienaciones que sufre el hombre.

El hombre, frente a la naturaleza y en la sociedad, es decir, en su UNICA SITUACION REAL, se encuentra en un "valle de lágrimas". Esta sensación de tristeza y de fracaso es característica de todas las religiones y de todas las filosofías. Sobre todo, en los tiempos antiguos (pero también ahora) el hombre se encuentra impotente y desgraciado. Esta es una situación REAL. Y es una situación indiscutiblemente más terrible para unas clases que para otras, para unas épocas que, para otras, para unos pueblos que para otros.

Marx analiza entonces cuál es la esencia de las religiones frente a esta realidad trágica del hombre; y en especial del cristianismo. Y constata que se promete el cielo después de la muerte a los que sufren el acatamiento del poder constituido, el respeto de la propiedad de los demás, la resignación, etc. Estas son realmente las virtudes cristianas esenciales.

En realidad, prosigue Marx, nadie ha votado estas resoluciones de tipo moral. Parecen convenientes, es cierto, y sobre todo COINCIDEN con lo que los dirigentes más destacados propugnan. Esas virtudes, aun poco seguidas, aun ignoradas a diario por casi todos, tienen sin embargo un halo impresionante, y es casi una locura ponerlas en duda. Son VERDADES ABSOLUTAS, DICTADAS POR EL MISMISIMO DIOS. Es decir: son de origen muy oscuro, pura cuestión de fe; y sin embargo se nos aparecen con una autoridad ABSTRACTA Y SAGRADA. Todas estas características son harto inadmisibles, sin más, para un filósofo dialéctico como Marx.

Pero Marx prosigue el análisis. Y constata que esas virtudes religiosas TIENDEN A MANTENER EL STATUS QUO político, social y económico. Son virtudes que favorecen a los individuos de la clase dirigente: no robar quiere decir dejar en paz al rico con sus riquezas; no matar, respetar al tirano; etc. Las cosas pasan como si la moral y las compensaciones "celestes" sean un truco de las clases dirigentes: creado de una pieza, o impulsado conscientemente. Da casi lo mismo.

Estamos así en presencia de la ALIENACION RELIGIOSA, que pretende coordinar y solucionar el conflicto humano con la "ilusión" religiosa de un más allá. El problema no ha sido resuelto, sino falseado, mixtificado, alienado, sacado de su esfera propia. El hecho real de la angustia humana subsiste, pero es "explicado" aparentemente por la religión, intocable, sagrada, abstracta. Lo cual, como dice Marx, coincide siempre en que el "mito", el "fetiche" en cuestión, sirve siempre a UNA parte de la sociedad, a la que posee la potencia social y política (es decir, a la que posee "los medios de producción").

La destrucción de la alienación religiosa sólo se puede lograr yendo a la base de las alienaciones (que es la situación económica). Es decir, aumentando la CONSCIENCIA del hombre, mostrando el origen de ésta, y de todas las alienaciones, que no es, para Marx, otra que la alienación económica.

Veamos otro ejemplo, tal vez más claro para un patriota vasco: el problema nacional.

El pueblo vasco, su lengua. sus nombres, su espíritu institucional: he ahí un fenómeno NATURAL. El pueblo vasco tiene sus problemas, sus necesidades. Hasta aquí estamos en presencia de un hecho natural. Es natural también su personalidad diferencial, su idiosincrasia étnica. El pueblo vasco es una etnia humana distinta de las otras.

Pero cualquiera puede ver que el pueblo vasco no dirige su vida ni sus actividades (económicas, políticas. intelectuales) tras análisis de SUS NECESIDADES Y CARACTERISTICAS NATURALES, sino en función del mito sagrado e intocable de la "sagrada unidad nacional española" (o francesa). He ahí de nuevo un elemento con apariencia absoluta. indiscutible, abstracta: "el Estado español". El pueblo vasco no está dirigido por SUS necesidades y por SUS intereses, sino por los del "Estado", interés supremo e intocable; es decir, por OTRO país, por intereses lejanos e incomprensibles desde el punto de vista vasco. "Integridad territorial", "respeto del orden", "unión nacional": realidades soberanas e incuestionables, al parecer, casi de origen divino... He ahí al hombre vasco alienado en el aspecto nacional: es decir, dirigido por normas de aspecto abstracto extrañas, no deducidas del análisis del pueblo vasco; y que pretenden explicar y conciliar las contradicciones existentes entre los hechos y las necesidades. El Estado español es EL MITO, la "religión" de esta alienación.

Para solucionar ésta el camino es el de siempre: HACER CONSCIENTES a los vascos de que el Estado español es un MITO, que no soluciona el problema, sino que sirve a un grupo social: la burguesía española.

El hombre falsea así su vida "dándose, más o menos conscientemente. dioses falsos". El hombre se hunde en toda clase de alienaciones, de universos ilusorios en contradicción a pesar de las apariencias, de "fetichismos" al servicio de una clase. El Estado, la religión, la propiedad, el capital: he ahí los mitos, los "fetiches" que defienden y disimulan las alienaciones del hombre.

Pero para Marx todas las alienaciones (mitos que regulan y disimulan, sin resolverlas, las contradicciones de orden religioso, político, social, etc.), son APARENTES. En realidad, la única alienación verdaderamente esencial es la económica. Lo único verdaderamente esencial y primario es la existencia de las clases sociales en lucha. Ya en el Manifiesto Comunista de 1848 declaraba Marx. por ejemplo: "El gobierno moderno no es sino una delegación que dirige los asuntos comunes de la burguesía". La historia de la literatura no es sino la historia de la literatura escrita por los burgueses. La historia de la moral no es sino la historia de los códigos éticos inventados por las clases dominantes, etc. Es lo que llaman los marxistas MATERIALISMO HISTORICO.

 

El materialismo histórico

No se debe confundir "materialismo dialéctico" y "materialismo histórico". Como vamos a ver, el materialismo histórico es una explicación de la historia DE TIPO DIALECTICO. El materialismo histórico es, por decirlo así, UN CAPITULO del materialismo dialéctico.

Analizando Marx la historia (es decir. analizando la evolución de la humanidad) declara ver que "las ideas dominantes de una época jamás han sido otra cosa que las ideas de la clase dominante". Cuando una clase llega al poder lo normal es que prepare su teoría, que "justifique" con apariencia abstracta e impersonal. la toma del poder. El resto de las ideas. que pongan en duda el poder ya establecido, es suprimido implacablemente. Así las ideas de las clases dominantes dominan en su época de dominio. Es normal. Las ideas dominantes de cualquier época son así no las ideas abstractas e independientes de la situación político-social del momento, sino el CONJUNTO DE PRETEXTOS IDEOLOGICOS de la clase dominante. Los filósofos no inventan nada a partir de cero. No son ellos quienes mueven la historia, sino las clases dominantes que los ponen a su servicio. Decir que las ideas mandan, independientemente de la estructura económica, es puro "idealismo", es un sueño, un error craso.

¿Qué opina Marx? Marx se extraña de la ceguera de los analistas de la historia (que revela su alienación, de origen económico, como veremos más adelante). El hombre no existe aislado: está SIEMPRE Y ANTE TODO en lucha con otros hombres y en lucha contra la naturaleza. Marx estima que, siendo esto así, no se puede dar ninguna explicación válida de la historia que no parta de este supuesto, de esta constatación real, mejor dicho. El hombre, antes que todo, debe comer, beber, alojarse, vestirse, etc. He ahí, según Marx, el PRIMER HECHO HISTORICO.

Estas necesidades, verdaderamente esenciales y primarias, dan origen a la NECESIDAD DE PRODUCIR alimentos, bebidas, ropa, viviendas, etc. Frente a las necesidades que la naturaleza impone al hombre, es precisa la PRODUCCION. He aquí una de las palabras introducidas universalmente por el marxismo: medios de producción, modo de producción, planificación de la producción, etc.

Siendo ésta la necesidad esencial, el marxismo clasifica a los pueblos y a las sociedades en función de LA PRODUCCION. Hay sociedades de producción artesana, industrial, etc. El análisis fundamental es así el análisis de la producción. El índice de adelanto depende asimismo de ella: avance quiere decir dominio sobre la naturaleza, es decir, capacidad de una sociedad para obtener de ella los elementos necesarios para su existencia: alimentos, etc. Es esto el MODO DE PRODUCCION, que mide el avance técnico; es esto lo que se puede llamar capacidad intelectual del hombre en sus relaciones de lucha (relaciones dialécticas) con la naturaleza.

El otro elemento esencial en la producción es la relación, el tipo de relación social. existente entre los hombres en este proceso esencial de la producción.

Estos dos elementos (1. nivel técnico de la producción, es decir, conocimientos y dominio de las leyes naturales. para la satisfacción de las necesidades; 2. tipo de relaciones existentes entre los hombres que participan o utilizan esa producción) constituyen la ESTRUCTURA ECONOMICA, lo que los marxistas llaman la INFRA-ESTRUCTURA de la sociedad.

Pero en esta sociedad, o en un pueblo cualquiera. no sólo hay estas relaciones en la producción; Marx. aun reconociéndoles el carácter "ilusorio" que les da su origen bastardo (como producto que son de toda una cadena de alienaciones), no pone en duda la existencia de otras realidades no-económicas. Justamente Marx constata que la sociedad está regida por todo un conjunto. sabiamente coherente. de INSTITUCIONES JURIDICAS Y SOCIALES, DE IDEO-LOGIAS Y FORMAS ARTISTICOLITERARIAS. Son éstas las que él llama SUPER-ESTRUCTURA de la sociedad.

Estamos, pues. una vez más en presencia de las dos entidades clásicas de todo el análisis marxista. La infraestructura es el elemento NATURAL de la sociedad. La Super-estructura el elemento ILUSORIO.

Prosigamos el análisis marxista. Como no podía menos de suceder Marx descubre una relación DIALECTICA, de conflictos v de lucha incesante, entre la infra-estructura y la Super-estructura. ¿De dónde proviene ésta? Del DEFASE entre ambas. Marx constata que la infraestructura PRECEDE históricamente a la super-estructura, puesto que ésta no es sino una justificación "a posteriori" de aquélla. Así la infraestructura. que es el fenómeno natural, se adapta siempre antes a los nuevos tiempos. Y la super-estructura queda como rezagada: ya no representa ni justifica suficientemente las últimas relaciones de la producción. Se opone a su progreso. Las superestructuras se hacen REACCIONARIAS.

La resolución de esta contradicción interna se efectúa, como en todos los demás casos, por TOMA DE CONCIENCIA. La clase explotada se da cuenta, gracias al marxismo, del verdadero sentido de las superestructuras. Y al atacarlas se llega a la REVOLUCION, llevada a cabo por la clase oprimida contra la clase que se servía de las alienaciones y de las super-estructuras. He ahí de nuevo a las leyes dialécticas en acción para explicar y producir el movimiento histórico. He ahí el materialismo histórico marxista.

Hay con todo un punto en el que vamos a insistir: es en el de la PRIORIDAD de la infra-estructura: es decir, de la estructura económica, de los modos y relaciones en que tiene lugar la producción.

La tesis fundamental del materialismo histórico, como hemos explicado, es que "las formaciones de la conciencia. las super-estructuras, son instituciones o ideologías, están en dependencia de las infra-estructuras; pueden reaccionar contra ellas, pero siempre dentro justamente de esa dependencia- (Calvez).

En el aspecto literario, por ejemplo, es un hecho que a lo largo de la historia (y sobre todo hasta estos tiempos actuales) la formación intelectual era patrimonio de los adinerados. Los estudios superiores eran el monopolio total de las clases poderosas, y lo siguen siendo en algo menor escala. En tales condiciones todas las profesiones de sentido literario, filosófico, o intelectual, estaban identificadas con la clase rica.

Por otra parte, los talentos naturales que surgían en la clase inferior desde el punto de vista económico, no podían desarrollarse ni siquiera por la %-ia auto-didáctica. En efecto, la forma primitiva de producción, el poco nivel técnico, en suma, la dificultad de la lucha contra los elementos y para la simple subsistencia era tal, que sólo los adinerados podían desarrollar sus facultades.

De ello se deduce un hecho que está comprobado por la experiencia histórica: las corrientes literarias y filosóficas de los siglos pasados presentan todos los defectos de la TEORIA y del AISLAMIENTO de los problemas reales. Son literaturas e ideologías de clase, sensibilidad de clase. de salón, diletantes, etc.

En el aspecto institucional y jurídico el caso es tal vez más claro incluso. Todo lo que se llama "Derecho" está dirigido. sobre todo, al respeto de la sociedad del derecho a la propiedad. El robo siempre ha sido castigadísimo: pero no así el privilegio social o político. Todas las legislaciones del mundo tienden a mantener el "status quo" económico, sobre todo. En esto Nietzche por ejemplo, aun en el polo opuesto del marxismo, viene a defender lo mismo; y hace notar que "noble", por ejemplo, que es una palabra que se valora positivamente. tiene un origen de clase. Y viceversa: "es un pobre hombre", peyorativamente, es un hombre de la clase "pobre". Los adjetivos "regio", "grande", etc.; y sus correlativos "innoble", "lacayo", etc., confirman la tesis: son bien considerados los adjetivos que han definido a las clases dirigentes (es decir, las adineradas); viceversa. Las ideas en boga son siempre las ideas de las clases que poseen los bienes. Todo sucede, realmente, como si las ideas en curso no sean sino la JUSTIFICACION de la infra-estructura. En este sentido. por tanto, la súper-estructura es posterior a la infra-estructura; y se conserva más tiempo que ésta. por esta misma razón. De ahí el conflicto y la revolución social. "A un cierto nivel de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción en vigor; o bien con lo que constituye su expresión jurídica: con las relaciones de propiedad en las que ellas se han movido hasta ese instante. De formas de DESARROLLO de las fuerzas de producción que eran, estas relaciones pasan a ser OBSTACULO a las fuerzas productivas.

Viene entonces una época de REVOLUCION SOCIAL. Con la modificación de la base económica. toda la súper-estructura. entera. bascula más o menos rápidamente". (Marx).

 

La alienación económica clave de las alienaciones y de la sociedad

Marx reduce todas las alienaciones y súper-estructuras a la alienación económica. Es natural, pues tanto en el análisis de las alienaciones, como en la marcha de la historia, el marxismo cree poder reducirlo todo a problemas que. de uno u otro modo, tienen su base en los asuntos económicos.

El liberalismo burgués pretende que dentro del sistema por él propuesto no hay contradicción ninguna. La "libertad" absoluta reina. El que no monta un negocio es porque no quiere. o porque no tiene capacidad para ello. El obrero no tiene más que no aceptar un sueldo de hambre. La culpa en definitiva de las injusticias sociales es del obrero. La ley nada le impide. He aquí, en términos burdos. la manera de ver del vulgo "liberal". No perdemos el tiempo en mostrar la absurdez de tales procedimientos.

El problema subsiste en pleno vigor bajo el liberalismo económico, sobre todo en su estado puro (que es como lo conoció Marx). El trabajo en el régimen capitalista (que no es otro que el del liberalismo "burgués") está alienado. La producción es una necesidad natural, pero en el régimen capitalista aparece asociada y dividida inconciliablemente. Una clase trabaja y apenas puede subsistir: la otra no trabaja. y lo posee todo. La unidad no existe. La sociedad aparece en lucha. Marx distingue dos clases, y sólo dos: la "burguesía" y el "proletariado". Definámoslas con frases del propio Engels: "por burguesía, entendemos la clase de los capitalistas modernos. PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y EXPLOTADORES DEL TRABAJO ASALARIADO. Por proletariado entendemos la clase de los trabajadores modernos que, NO TENIENDO EN POSESION NINGUN MEDIO DE PRODUCCION, ESTAN OBLIGADOS A VENDER SU TRABAJO PARA PODER VIVIR". Quedan bien claros estos dos conceptos fundamentales. Un ingeniero pertenece al proletariado, un obrero agrícola, un contable, pertenecen al proletariado. Un terrateniente, un propietario de fábricas o de minas pertenece a la burguesía. Lo fundamental es tener, o no tener, medios propios de producción.

Actualmente es tal vez preciso hacer un pequeño esfuerzo para captar esta distinción fundamental. Pero en los tiempos de Marx esto era una verdad de Pero Grullo. En 1840 la jornada de 13 horas era normal. Los niños y las mujeres trabajaban de noche. No había seguros sociales, ni garantía contra el paro, ni nada parecido. La acumulación de capitales era ya notable, estableciendo una diferencia de clases entre los poseedores y los asalariados que clamaba al cielo. Según Weill. "niños de cuatro y cinco años eran llevados por sus padres a verdaderos mercados de esclavos, y vendidos a los representantes de las fábricas; éstos los tenían encerrados jornadas enteras". Un informe de 1848, que se puede considerar típico declara que "la atmósfera de las hiladuras de lino, en las que trabajaban los hijos de esos tiernos y virtuosos padres, está llena de una cantidad de polvo y de hilo, que es extraordinariamente desagradable pasar por allí únicamente diez minutos; no puede hacerse ni esto sin experimentar la más penosa sensación porque los ojos, las narices, las orejas y la boca se llenan pronto de nubes de polvo de lino, del cual es imposible protegerse. El propio trabajo exige, a causa de la marcha vertiginosa de la máquina, un gasto continuado de movimientos rápidos, y hechos diestramente, sometidos a una atención infatigable". Esto no obsta para que los capitalistas se opongan a la jornada de diez horas reclamada por los socialistas: "vuestros demandantes, todos padres de familia, creen que una hora libre adicional no tendría otro efecto que desmoralizar a los niños, porque la OCIOSIDAD ES LA MADRE DE TODOS LOS VICIOS".

Esta era la temible situación del obrero en los tiempos de Marx. No es extraño el aserto de Marx: "Entre el esclavo y el obrero asalariado no hay ninguna diferencia esencial".

Iniciemos, tras esta introducción, la exposición del análisis marxista del mundo del trabajo, del mundo de la producción para emplear su terminología.

Ya hemos dicho más arriba que el proceso de la producción es UNO; pero que, en la sociedad actual, dentro del proceso de la producción hay "burgueses' y "proletarios", en contradicción.

Veamos la alienación desde el lado "proletario". Un trabajador fabrica con su esfuerzo, y su capacidad técnica, un objeto cualquiera, sirviéndose de los medios de producción del patrón: sean éstos un torno, una mina, etc. Él ve su producto, terminado; pero lo ve "pasar" por sus manos. El objeto que él ha fabricado NO LE PERTENECE YA. Es su criatura, el fruto de su trabajo. Y, sin embargo, a partir de su ejecución, YA NO ES SU YO.

Pero este objeto sigue una marcha bien conocida. Es vendido en el mercado y se convierte en dinero, en una cantidad concreta, es cierto, pero IMPERSONAL; y en cierto sentido, abstracta. El objeto fabricado, sumado a los demás producidos por el proletariado se convierte en CAPITAL, entidad ya objetiva, independiente del obrero, de contornos abstractos y oscuros. Así el proletariado refuerza el capital con su producción (luego explicaremos lo que es la "plusvalía"). Y, cosa paradójica, ese capital, que en última instancia es creación suya, se convierte en fuerza HOSTIL, y al servicio justamente de la clase burguesa. Estamos ya en la presencia del "fetiche" independizado de su origen natural, e incluso volcado contra él. Este "fetiche" (dinero, capital) está convenientemente garantizado por las leyes, que exigen el respeto a la "propiedad". Siempre ha sido feísimo robar... El trabajo está alienado. No está dirigido por sus propias necesidades, sino en función del capital. Está dirigido por "otros". El trabajo es una cuestión ajena. Se hace desagradable en sí mismo, odioso, insoportable (cosa que no sucede al capitalista ante el fenómeno de la producción, en este sentido). El trabajo se hace un acto forzoso, se convierte en "trabajo forzado". Dice Marx: "El obrero no se encuentra en su casa sino cuando ha dejado su trabajo; mientras trabaja no se siente en su casa... Su trabajo no es voluntario, sino forzado; es trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer necesidades ajenas a uno mismo. Que el trabajo sea perfectamente extranjero al obrero queda demostrado claramente por el hecho de que se huye del trabajo como de la peste, cuando no existe presión física o de otro tipo. El trabajo exterior, el trabajo en el cual el hombre sale de sí mismo, es un sacrificio de sí mismo, una mortificación". El asalariado no toma con interés la producción (al contrario). La razón es que su trabajo está alienado.

Pero no sólo el obrero está alienado. Toda la producción y la vida económica están alienadas. El burgués también está alienado, de forma correlativa.

También él muestra un enorme desinterés por la producción. Sólo siente interés por los beneficios, vengan éstos a través de un producto o de otro. Al no conocer, ni comprender, ni valorar, el fenómeno de la producción, por ser EXTERIOR a él, su capacidad para comprender el fenómeno esencial de la lucha del hombre con la naturaleza desaparece.

El burgués, alejado de lo real, tiene fuertes tendencias "teóricas", falta de realismo, incomprensión humana, manía de abstracción.

Así todo el proceso de la producción está descentrado, falsificado, alienado. Tenemos la producción, por un lado, fenómeno real; y el capital, el derecho a la propiedad, elementos ilusorios, que pretenden disimular las contradicciones en forma abstracta; y ello al servicio de la clase burguesa.

La solución (que es la SOLUCION, pues lo fundamental es la infra-estructura, es decir. la estructura económica) no puede venir de esta forma de conciencia. Hemos llegado a la clave de todo: HAY QUE DESTRUIR LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION; es decir, hay que destruir la sociedad capitalista.

Una vez desaparecida la propiedad privada de los medios de producción TODAS LAS ALIENACIONES DESAPARECERAN. El hombre será fundado racionalmente, sin mitos, sin "fetiches", sin alienaciones; libre y dueño de sí por primera vez en la historia.

 

Las nociones centrales de la economía marxista

Un objeto representa, desde el punto de vista de su producción, un esfuerzo humano, desarrollado a lo largo de un tiempo de trabajo. Todo trabajo es social, por otra parte, pues la producción requiere que se produzca en equipo. Un objeto representa así un TIEMPO DE TRABAJO SOCIAL MEDIO, medido por su valor en dinero.

El salario del obrero asimismo representa un TIEMPO SOCIAL DE TRABAJO para su manutención, medido por una nueva cifra, en dinero.

Ahora bien: si se compara el valor de las mercancías que produce el obrero, con el valor de su manutención "que es el salario" Marx observa que entre ambos hay siempre una diferencia. Esta diferencia es "plusvalía"; que explica por qué ganan dinero los capitalistas.

Otra noción fundamental es la del empobrecimiento progresivo del proletariado. El maquinismo disminuye el número de obreros necesarios para la producción de la misma cantidad de objetos. De ahí que el paro sea creciente. Ahora bien: si sigue en pie el liberalismo económico (es decir, la ley de la oferta y la demanda) el número de parados será tal, que los obreros, a causa de la competencia, serán obligados a trabajar cada vez en peores sueldos. La clase obrera está condenada a un empobrecimiento creciente.

Una tercera, fundamental, es la de la concentración creciente del capitalismo. A causa del maquinismo, de la mecanización creciente de la producción, las inversiones a efectuar en maquinaria aumentan sin cesar. De ello se deduce que las pequeñas industrias desaparecerán llegándose a trust cada vez más potentes frente a un proletariado cada vez más impotente. Esto llevará a la destrucción del capitalismo.

 

Acción marxista

La dialéctica es una filosofía dinámica. Así no es extraño que Marx y Engels, en primer lugar, y después Lenin, Mao Tse Tung, etc., hayan sido al mismo tiempo pensadores y hombres de acción. También es sabido que los intelectuales marxistas jamás se aíslan de la vida política; sino que intervienen en ella, para aumentar sus contradicciones y hacerla progresar. La revolución no viene sola. Hay condiciones objetivas, es cierto; pero éstas dependen del esfuerzo desarrollado para aumentar la CONCIENCIA respecto a las alienaciones.

Ya Marx decía: "Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de formas diversas; pero se trata de transformarlo".

 

El principio fundamental de la acción política

Así como los no-marxistas actúan en política empíricamente, los marxistas declaran que su política es una aplicación directa de las teorías sobre la dialéctica y sobre la alienación. Y hay que convenir en que es relativamente cierto.

El progreso, lo hemos dicho al principio, no proviene sino de la resolución de las contradicciones por critica del elemento ilusorio-abstracto que falsea el problema, de las alienaciones. El marxista, por lo tanto, lo primero que hace es ANALIZAR LAS CONTRADICCIONES del medio social o pueblo que trata de transformar. Él ya sabe que hay contradicciones y alienaciones: pero debe buscar CUALES son concretamente en cada caso. y DONDE están. El marxismo empieza así por BUSCAR LAS CONTRADICCIONES, para excitarlas en el sentido de descubrir la raíz de las alienaciones.

Naturalmente, dado que el marxista estima que la contradicción fundamental es la económica, es decir, la "lucha de clases", es lógico que su esfuerzo principal tenga lugar en este sentido. No fomentar las contradicciones y la lucha de clases es inmoral para un marxista.

Por otra parte, la burguesía, externa al proceso de la producción, es una clase sin realismo; justamente la defendida por las súper-estructuras, es decir, la clase condenada a desaparecer. Los marxistas por esa razón, y no por pura táctica, se apoyan en el proletariado. que es hoy la clase destinada a hacer la revolución anticapitalista, y a encarnar el progresismo.

 

Política marxista una vez en el poder

Algunos, poco enterados de lo que es el marxismo, se imaginan que el primer acto de los marxistas al llegar al poder es el banquete después de la matanza de curas y frailes. Otros que la llegada coincide con un caos absoluto, en el que las matanzas se multiplican, etc.

Sin negar lo que de brutalidad hay siempre en la toma del poder (cómo rasgarse las vestiduras respecto a los marxistas después de haber conocido la "cruzada" cristianísima de Franco, universalmente bendecida y aprobada...). La característica número uno del poder marxista es la NACIONALIZACION DE LOS MEDIOS DE

PRODUCCION. Primero las riquezas naturales y las industrias básicas (minas, aguas de regadío, líneas de comunicación, industria pesada, etc.), pasan a manos de la nación. Posteriormente, del modo más o menos rápido se va procediendo a la nacionalización de los demás medios de producción. Todos ellos pasan a ser dirigidos por comités de obreros que en ellos trabajan.

No estará de más recordar que lo esencial de toda revolución marxista es la desaparición de la PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION. Es lógico: según Marx el resto de las alienaciones (y en particular la religión) deben DESAPARECER con el medio de producción capitalista. De ahí que la persecución de la religión (y de todo "idealismo- abstracto) aunque REAL, suele ser indirecta; y más bien reacciónala oposición radical de la Iglesia, que sabe perfectamente el ateísmo total de Marx. Pero esto no impide que para un marxista lo esencial es la cuestión de los MEDIOS DE PRODUCCION, y no el ateísmo, que existe, repetimos.

Esta nacionalización presupone una falta aparente de respeto a la propiedad. Pero es preciso distinguir entre MEDIOS DE PRODUCCION Y ARTICULOS DE USO. En éstos (alimentos, vivienda, ropa, etc.), el marxismo no niega el derecho a la propiedad. Lo que niega es el derecho a poseer minas, fábricas, canteras, tierras de cultivo, con asalariados en ellas. Es ésta la propiedad que es calificada de "robo".

Dice así el manifiesto comunista: "Estáis aterrorizados porque nosotros queremos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra sociedad la propiedad privada está abolida para los nueve décimos de sus miembros. Justamente: ella existe para vosotros porque no existe para esos nueve décimos. Vosotros nos reprocháis el querer abolir por consiguiente una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría sea frustrada respecto a toda propiedad. En una palabra, vosotros nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Realmente, es eso lo que queremos".

El segundo aspecto es la "dictadura del proletariado". Durante el período de destrucción del sistema capitalista, e incluso otro período de estabilización del socialismo, todas las
libertades clásicas desaparecen. La dirección de todos los asuntos pasa a los comités de trabajadores, "iluminados" por el Partido Comunista (o equivalentes: socialista unificado, marxista, etc.). Este Partido, de inspiración marxista, se convierte en partido único.

Aunque no obligatoriamente, dado el carácter ultra-reaccionario de todos los ejércitos profesionales del mundo. la llegada al poder de los marxistas (Castro el último de ellos) suele coincidir con la supresión del ejército y la creación de milicias populares. Este hecho, o la persecución a parte del clero católico o de todo él, no son hechos directamente obligados por la doctrina marxista. Pero dada la oposición abierta existente entre ellos, es un fenómeno altamente probable.

El tercer punto esencial es la planificación de la economía de modo dictatorial. Los marxistas que han llegado al poder han obtenido resultados positivos indiscutibles en el terreno económico; y han dado también grandes pasos en la generalización y democratización de la cultura. Lo que los no marxistas llaman "dictadura comunista" sólo parece a los marxistas "dictadura de la ciencia económica y sociológica" (Lefebvre). Parece más adecuada la expresión "dictadura tecnocrática". Los tecnócratas y dirigentes del Partido único acumulan tal cantidad de poderes que la denominación de "nueva clase" dada por el ex-comunista Djilas, hoy encarcelado por Tito, parece la adecuada. La dictadura del proletariado es una dictadura política.

Esta fase es la fase del ESTADO SOCIALISTA. Todos los Estados socialistas de tendencia marxista están hoy en esa fase.

 

La "utopía"  marxista: la sociedad comunista sin clase

Después de un período histórico, cuya duración se desconoce, de "dictadura del proletariado" todas las alienaciones habrán desaparecido. Nadie tendrá problema religioso alguno. Las contradicciones sociales habrán desaparecido, y el Estado estará de sobra. La planificación racional y democrática habrá producido la "abundancia". El hombre habrá llegado a su punto álgido: el comunismo.

 

Tras la sociedad comunista 

Si el principio del mundo es dialéctico, es natural preguntarse si no es una utopía la idea de que la sociedad comunista sea algo definitivo e inmutable. Es más: esto supondría una contradicción. El comunismo, aun cuando se llegue a él un día a juicio de los pensadores y políticos marxistas, no es fase final; sino meta provisional.

Decía el propio Marx: "El comunismo no es la meta final de la evolución humana". Pero, añadía, desde nuestra situación actual no podemos afirmar absolutamente nada, de modo científico, sobre el mundo post-comunista, sobre las futuras alienaciones, etc. Algunos marxistas, incluso, se oponen a esta idea. Son los izquierdistas del marxismo.

Hay otro aspecto más difícil de responder. Es que el materialismo dialéctico (el marxismo en nombre vulgar), es una filosofía que se trasciende a sí misma, pero sin destruirse. La respuesta afirmativa, normal entre la mayor parte de los marxistas no deja de presentar objeciones. El marxismo no escapa a la ley de contradicciones. Y cabe pensar que el marxismo será UNA FASE (como la sociedad sin clases del comunismo) que luego será enriquecida (aunque corregida y negada en parte) tras una crisis filosófica que, a nuestro juicio, es inminente. Las contradicciones entre comunistas son síntoma de ello.

Es por otra parte más "dialéctico" que el sistema marxista (filosófico o político) será revisado por la ley dialéctica que suponerla ya verdad absoluta e inmutable.

 

Resumen

Una cosa es el marxismo (la filosofía llamada "materialismo dialéctico"), y otra el comunismo. El comunismo, en sus diversas formas, es un movimiento político-social que pretende inspirarse en el marxismo; de forma análoga a como las diversas iglesias cristianas (católica, protestante, ortodoxa, etc.), dicen inspirarse en la doctrina de Cristo.

Las dos concepciones fundamentales del marxismo (repetimos, de la filosofía llamada "materialismo dialéctico" de Marx y de Engels) son la dialéctica y la alienación.

La concepción dialéctica del mundo dice que todo evoluciona, que no hay absolutos, ni verdades inmutables; y ello porque en el ser mismo de todas las realidades hay aspectos contradictorios siempre, en lucha. La lucha de estas "contradicciones" provoca la evolución de todos los seres.

Según la teoría de la alienación toda la actividad humana está alienada; es decir, orientada por entes abstractos (Dios, la propiedad, el respecto a la ley, etc.), de gran prestigio social, tenidos por intocables y sagrados. Ahora bien: si se analiza se ve que todos estos absolutos intocables que rigen la sociedad tienen origen oscuro y nada evidente. En cambio, con toda seguridad favorecen la posición de privilegio de la clase dominante de la sociedad. El hombre aparece alienado, vendido a fuerzas oscuras, instrumentos ideológicos inventados por la clase opresora.

El estudio de la historia muestra que la humanidad no está movida por las ideas abstractas, sino por la lucha de clases, la cual consiste, en el fondo, en la oposición incesante de los que gozan de los privilegios económicos contra los oprimidos.

Siendo el motor de la evolución la contradicción misma, es preciso forjar ésta cuando se trata de evolucionar. El marxista propugna así la lucha de clases, es decir, la excitación al máximo de las contradicciones de la sociedad capitalista.

 

Nota

Dada la dificultad de las concepciones filosóficas marxistas fundamentales, hemos creído interesante, desde un punto de vista didáctico, añadir a los ejemplos clásicos del marxismo, algunas aplicaciones de criterios marxistas a fenómenos vascos de todos conocidos. Esto no quiere decir que hagamos nuestras esas explicaciones; pero las incluimos por lo que tienen de positivo, al reforzar por caminos filosóficos tan diversos, el signo de la evolución de Euzkadi y explicar la evolución del país y del patriotismo.

 

Bibliografía

 

Le Marxisme: De Henry Lefebvre.

La Pensée de Karl Marx: Yves Calvez.

Le Matérialisme Dialectique: Henry Lefebvre.

Le Marxisme: Jean Baby.

Le Drame de l'Humanisme Athée: Henry de Lubac.

Marx et le Marxisme: André Piettre.

TODAS LAS NUMEROSAS OBRAS DE KARL MARX Y FREDERIK ENGELS.

 

COMUNISMO

==========

Se llama hoy comunismo el movimiento político internacional que declara oficialmente inspirar su acción en el marxismo y solo en él. También se le identifica con el “marxismo-leninismo”, aunque los trotskistas y los tititas se titulan también comunistas con más o menos heterodoxia con relación sobre todo a Lenin.

 

Hoy así los Partidos Comunistas “oficiales” (los “P.C.”), existentes ya en casi todos los países (incluso hay una sección “Partido Comunista de Euzkadi”), partidos estructurados dentro de un plan general dirigido por Moscú (o por Pekín desde hace unos años); y hay también partidos de denominación diversa e inspiración marxista, más o menos independientes del comunismo “oficial” y “ortodoxo”, pero comunistas en el fondo. Recordemos que el comunismo dice que tiene como misión fundamental la revolución social y el cambio de estructuras a través de la dictadura proletaria. El Partido Comunista, y sus análogos, es así el único “partido de clase” (el partido de la clase oprimida como tal).

No estará de más recordar que la palabra “comunismo” fue empleada por el propio Marx en el proceso histórico que DESEMBOCA SOLO en la sociedad de las comunas autónomas, la sociedad comunista.

Aplicando este criterio a la situación mundial del momento encontramos:

1/ U.R.S.S.: Estado Socialista, creado bajo la dirección de Lenin.

2/ China Popular: ídem, bajo la dirección de Mao Tse Tung.

3/ Yugoslavia: República federal, creada bajo la dirección de Tito.

4/ Cuba: República Popular, creada por Fidel Castro.

5/ Viet Nam (Norte): ídem, por Ho Chi Minn.

Estos cinco regímenes comunistas han sido impuestos de modo AUTÓNOMO (lo cual no quiere decir que hayan surgido sin el apoyo de los Estados comunistas ya establecidos).

 

COMUNISMO

Se llama hoy comunismo al movimiento político internacional que declara oficialmente inspirar su acción en el marxismo y sólo en él. También se le identifica con el "marxismo-leninismo", aunque los trotskistas y los titistas se titulan también comunistas con más o menos heterodoxia con relación sobre todo a Lenin.

Hay así los Partidos Comunistas "oficiales" (los "P.C."), existentes ya en casi todos los países (incluso hay una sección "Partido Comunista de Euzkadi"), partidos estructurados dentro de un plan general dirigido por Moscú (o por Pekín. desde hace unos años); y hay también partidos de denominación diversa e inspiración marxista. más o menos independientes del comunismo "oficiar y "ortodoxo". pero comunistas en el fondo. Recordemos que el comunismo dice que tiene como misión fundamental la revolución social y el cambio de estructuras a través de la dictadura proletaria. El Partido Comunista, y sus análogos, es así el único "partido de clase" (el partido de la clase oprimida como tal).

No estará de más recordar que la palabra "comunismo" fue empleada por el propio Marx ya en 1848. en su célebre "Manifiesto". Y que la apelación "socialista", empleada siempre por los Estados comunistas, no proviene de una intención táctica, sino de las distinciones establecidas por el propio Marx en el proceso histórico que DESEMBOCA SOLO en la sociedad de las comunas autónomas, la sociedad comunista.

Aplicando este criterio a la situación mundial del momento encontramos:

1) U.R.S.S.: Estado Socialista, creado bajo la dirección de Lenin.

2) China Popular: Ídem. bajo la dirección de Mao Tse Tung.

3) Yugoslavia: República Federal, creada bajo la dirección de Tito.

4) Cuba: República Popular, creada por Fidel Castro.

5) Viet Nam (Norte): Ídem, por Ho Chi Minh.

Estos cinco regímenes comunistas han sido impuestos de modo AUTONOMO (lo cual no quiere decir que hayan surgido sin el apoyo de los Estados comunistas ya establecidos).

Hay, finalmente, las "Democracias Populares", impuestas por Rusia y China en sus zonas fronterizas: Alemania Oriental. Rumania, Checoslovaquia. Hungría, Bulgaria. Albania (dependencia china), Polonia, Mongolia. Corea del Norte, etc. Todos estos países comunistas han sido creados exteriormente por circunstancias principalmente militares.

En el resto de los países el Partido Comunista, o sus análogos, se hallan en la oposición parlamentaria (Francia. Italia. etc.), o fuera de la ley (España. Portugal, etc.).

En cuanto a Euzkadi hay el P.C. "de Euzkadi" en teoría, ya que en la práctica no es más que una sección del P.C. español, que sólo tiene atribuciones en la parte sur y es clandestino. En la parte continental, sometida al Estado francés, el partido comunista vasco no existe: los afiliados vascos pertenecen al P.C. francés. Ha surgido estos años en Euzkadi del Sur el movimiento socialista ESBA, de inspiración netamente marxista, y puro apéndice del Frente de Liberación Popular español, clandestino. Tanto éste como aquél, justamente por su inspiración marxista, tienen establecida la lucha dentro del marco de los estados hoy existentes, lo cual les hace actuar de espaldas al movimiento nacionalista vasco. Esto no obsta para que. por influencia de Lenin en especial. muestren "cierta" comprensión racional de nuestro problema nacional. e incluso puedan propugnar el derecho pleno a la autodeterminación.

La aportación de Lenin y de Mao Tse Tung

Suele considerarse que el marxismo clásico está contenido, e incluso concluido. con la muerte de Engels a fines del siglo XIX. Los autores "clásicos" del marxismo son así Marx y Engels; y es cierto que. en lo doctrinal, el marxismo quedó perfectamente definido por ellos.

Pero las técnicas de la toma del poder y su aplicación concreta, corresponden casi por entero a sus dos máximos seguidores: Lenin y Mao Tse Tung. Aun cuando este último se proclama seguidor del marxismo-leninismo (es decir, discípulo de Lenin, por consiguiente) no cabe duda de que su aportación. tanto teórica como práctica, es de primera magnitud y comparable a la de Lenin.

Hay una parte que llamaremos "organizativa", que en rigor no añade casi nada a la filosofía marxista. Lenin. en particular. con sus directrices para la organización del Partido Comunista, ha encuadrado a los militantes sin más.

Pero hay otra parte. de tipo doctrinario. Según Marx, el paso al socialismo (y al comunismo después) se verifica A TRAVES DEL CAPITALISMO. La negación del sistema capitalista. su hundimiento, requieren primero su afirmación máxima. Según la dialéctica marxista no cabe tal paso sin contradicciones previas del capitalismo llevadas al extremo: proletariado miserable, régimen de monopolios generalizado, etc. Según Marx (por lo menos hasta los últimos años de su vida), la revolución socialista debía surgir dentro de los estados ultra-capitalistas y muy industrializados (Estados Unidos, Alemania. Francia). Ahora bien, todos los intentos realizados en estos países han fracasado. Por otra parte, Marx confiaba sobre todo en el proletariado industrial, pero en realidad no es él quien ha hecho la revolución marxista, sino el proletariado agrario.

Esto, que hoy es una constatación histórica (Rusia, China. Yugoslavia y Cuba son países sin industria, y sin proletariado industrial), en tiempo de Lenin era una herejía y una locura. Lenin, sin embargo, tuvo la intuición de que, A PESAR DE MARX, Rusia era el país de la revolución marxista. La argumentación de Lenin, sin embargo, se presenta como ortodoxa: Lenin opina que los hechos se han alterado desde Marx. El capitalismo ha evolucionado, han aparecido los tecnócratas, la opresión se ha hecho paternalista, los seguros sociales se han generalizado, el imperialismo colonialista ha creado nuevos medios de producción, etc. En tales circunstancias Lenin proclama: "La ruta de Europa pasa por Shanghái y Calcuta". Mao Tse Tung sostendrá también esta tesis en 1927, contra Stalin, lo cual le costó la expulsión del Comité Central por "desviacionismo".

El comunismo deposita su fe en Asia, África y América Latina. El tiempo da la razón a Lenin hasta nuestros días, relegando a un segundo plano la teoría marxista inicial. Este hecho ha sido resaltado también por N. Berdiaeff, filósofo ruso cristiano.

Por otra parte, la inversa es cierta. Es decir, el comunismo apenas puede sostenerse en los países industrializados y de estructura capitalista anterior: el "muro de Berlín" es prueba de ello. La República Popular alemana, establecida en un país muy evolucionado, sigue siendo estaliniana, y está desprestigiada más que ninguna.

 

La toma del poder

Lenin, que se apoya en todo momento en la acción de masas para la toma del poder, está a pesar de todo en las antípodas de toda visión optimista respecto a las mismas. Lenin organiza la toma del poder a través de la organización del Partido Comunista y de su acción. La parte más importante de su obra teórica es justamente la que concierne a la estructuración del Partido, a sus tareas, a la organización de la propaganda, etc. Lenin es el teórico del Partido. (Ver el "Manual de E.T.A.", capítulo sobre "Métodos comunistas". págs. 24 a 34.)

El primer peligro que denuncia Lenin. con la virulencia típica de sus escritos, es el del "reformismo"; es decir. la tendencia a esperar el socialismo auténtico de una serie de conquistas LEGALES, realizadas "dentro del orden". En este punto, Lenin sigue de cerca a Marx, y con un criterio plenamente dialéctico, tiene miedo no a la violencia de las contradicciones y a la dureza de la opresión social, sino justamente al ablandamiento y a la suavización de la lucha de clases producto de ciertas "conquistas" para los trabajadores.

Pero este peligro "de derechas" (para emplear su vocabulario) no es el único. Hay también. en el otro extremo, el peligro "de izquierdas", que denuncia asimismo con todo vigor. Se trata de la tendencia "pura" de los comunistas que no quieren pactar. que no quieren compromisos con nadie, que no quieren maniobrar ni ceder en ningún momento. He aquí el otro peligro, que Lenin llama "enfermedad infantil del comunismo".

Henos ya en presencia de la dualidad que explica, en parte, el cisma Pekín-Moscú: entre "dogmáticos" e "izquierdistas" con los chinos (es curioso que los trotskistas apoyen a China en todo menos en su negativa a condenar a Stalin), y "oportunistas" y partidarios de la "coexistencia pacífica" con los rusos (con acercamiento consiguiente a Moscú de los partidos "socialistas" y "social-demócratas").

* * *

  Los comunistas, por lo tanto, no renuncian a la lucha parlamentaria, lo cual no quiere decir que crean en la legitimidad del sistema parlamentario burgués. pero sí que es una plataforma de envergadura para hacer ante el país la crítica del capitalismo.

Hay, con todo. más que diferencias de matiz a este respecto: no cabe duda, en bloque, de que los P.C. europeos de obediencia a Moscú tienen una fe parlamentaria mayor que los asiáticos de obediencia a Pekín. No es un azar que el libro: "Sobre la Guerra Revolucionaria" haya sido escrito por Mao Tse Tung.

Todos los comunistas, AL MENOS EN LAS FASES INICIALES, son partidarios de utilizar el juego parlamentario burgués (y sus apéndices. declaraciones conjuntas, frentes conjuntos, "acción unitaria". "reconciliación nacional", etc.). Para ello, se basan en Lenin: "El partido de la clase obrera es partidario de la utilización de la lucha parlamentaria y de la participación en esa lucha".

Pero esto no puede ser el método del partido para la toma del poder: "Sólo los miserables y los imbéciles pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría participando en votaciones efectuadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y sólo después conquistar el poder. Esto es el colmo de la estupidez o de la hipocresía" (Lenin).

Lenin insiste así en el peligro del "cretinismo parlamentario". Y los comunistas chinos por boca de "Bandera Roja" precisan: "¿Puede convertirse la clase obrera en la clase dirigente limitándose sencillamente a las votaciones electorales? La historia no ha visto que ninguna clase oprimida se haya convertido en clase dirigente por las elecciones. La burguesía hace el elogio de la democracia parlamentaria y del sistema electoral, pero no existe un solo país en que la burguesía haya tomado el puesto de los señores feudales a través de votaciones ganadas por escrutinio". Así pues. todas las declaraciones públicas de los comunistas sobre el respeto a la legalidad parlamentaria no pasan de ser propaganda. El funcionamiento de las democracias populares confirma esta tesis.

La llegada de Kruschev, con todo, ha modificado un tanto estos criterios (como otros muchos). Más optimista que sus predecesores, pues el avance del comunismo es una realidad objetiva. y la generalización de las tendencias socialistas otro hecho cierto, declaró en el XX Congreso de 1956: "La clase obrera, agrupando en torno a ella al mundo agrícola del trabajo. a los intelectuales, a todas las fuerzas patrióticas, e infligiendo una respuesta decisiva a los elementos oportunistas incapaces de renunciar a la política de acuerdo con los capitalistas y los grandes propietarios de tierras, está en disposición de infligir una derrota a las fuerzas reaccionarias y anti-populares, de CONQUISTAR UNA SOLIDA MAYORIA EN EL PARLAMENTO, y de TRANSFORMAR este órgano de la democracia burguesa en instrumento de la verdadera voluntad popular. En este caso, esa institución, tradicional en numerosos países capitalistas altamente desarrollados, puede convertirse en el organismo de una verdadera democracia. de una democracia para los trabajadores".

Aun en este caso, las democracias populares, sin EXCEPCION, autorizan decir que, sea cual sea el camino de la toma del poder. toda coexistencia ideológica es imposible tras la toma del mismo por los comunistas. La dictadura del proletariado es, de hecho, una dictadura absoluta del Partido Comunista. El resto desaparece de la vida política: los "compañeros de viaje" sobran ya.

 

Los P.C. y las luchas de liberación nacional

Para los marxistas, el mundo está dividido, ante todo, horizontalmente:

hay clases. Pero el mundo también está dividido verticalmente en etnias y este hecho o problema es ajeno al marxismo. Hay así, con certeza, una aparente CEGUERA, una especie de INSENSIBILIDAD hacia el problema de las nacionalidades. No que el marxismo sea imperialista ni genocida: nada más erróneo que esto, sobre todo en el sentido clásico de asimilación cultural del pueblo oprimido por el pueblo opresor, sino que la problemática del marxismo es a-nacional, al margen de las naciones étnicas. Así Marx (y todos los P.C.) propugnan la lucha DENTRO DE LOS ACTUALES ESTADOS, con espíritu internacionalista en teoría, es cierto; pero reforzando los genocidios de la actual situación, en realidad. Así, el P.C. español, y su apéndice "vasco", actúan ante todo no como internacionales, sino como ESPAÑOLES. Lo mismo ocurre a los comunistas vascos del Norte, obligados a reforzar las posiciones FRANCESAS por táctica.

Todo está en contradicción con las magníficas páginas de Lenin sobre el problema de las nacionalidades. Pero puede tener su explicación correcta al pensar que es más tenido en cuenta en países de colonialismo económico (África, América Latina) que en aquellos en que el colonialismo parece sobre todo cultural y político, falta de una legislación nacional, cultura impuesta, etc.., (caso de Euzkadi y Cataluña).

Dentro del marco mundial, los comunistas conducen su política exterior en función de las fuerzas en presencia: todo cuanto debilita a las fuerzas reaccionarias, en su conjunto, es apoyado: todo cuando las refuerza. combatido. Debido a la doctrina de Lenin y al hecho de que el colonialismo es monopolio de los países capitalistas, los comunistas están menos lejos de los movimientos nacionalistas de hoy que los países y partidos políticos no-comunistas.

 

El ejercicio del poder

No todos los Estados comunistas son idénticos. Buena prueba de ello son las divergencias Pekín-Moscú. Hay ya diversas experiencias históricas del marxismo-leninismo: entre los dos extremos (China y Yugoslavia) se encuentra toda una gama de gradaciones que estudiaremos brevemente.

Hay, con todo, aspectos comunes a todas las democracias populares.

 

 1. a) Las constantes de todos los Estados comunistas

Provienen todas ellas, como era de esperar, de las ideas del marxismo.

 1. Proclamación de la doctrina marxista-leninista como filosofía oficial. Una vez que los comunistas llegan al poder, la proclamación de la República Socialista, basada en el materialismo dialéctico, es pura cuestión de tiempo (inmediato o no por simples razones tácticas).

A continuación, empieza la supresión de los "reaccionarios", "desviacionistas", "fascistas, "revisionistas", "agentes del imperialismo", etc. Evidentemente en estos capítulos entran todos los no-comunistas que molestan al P.C. local por una u otra razón: e incluso los comunistas que no están de acuerdo con las decisiones del Comité Central (los estalinianos fueron perseguidos ferozmente por Tito, los trotskistas por Stalin, etc.). Todo lo que no está en concordancia con las últimas decisiones del Comité Central es enmudecido: de modo cruento en tiempos de Stalin, de modo sólo político en otros casos. En todo caso la oposición a la línea oficial desaparece. La dictadura del proletariado se convierte en dictadura del Comité Central del P.C.

Todas las organizaciones no dependientes del P.C. son disueltas. La prensa pasa a depender del Partido, los Sindicatos no oficiales desaparecen, la edición de obras es dirigida y la censura se impone en todos los órdenes. Desaparece el derecho a la huelga (las reclamaciones laborales deben seguir el curso oficial).

Los partidos políticos distintos del P.C. desaparecen, naturalmente. Las Iglesias quedan prácticamente disueltas, si bien no aniquiladas de golpe ("Iglesia Nacional China", Convenios de tipo concordato en las democracias del este de Europa. etc.).

De hecho, se llega al dogmatismo intelectual integral: el P.C. da normas sobre la Pintura, la Escultura, la Música, etc. Los escritores (el poeta Evtuchenko hace unos meses cierra la larga serie) que se "desvían" están obligados a hacer públicamente una "auto-critica" de reparación...

 1. Nacionalización de los medios de producción. Todos los medios de producción (tierras. minas, fábricas, etc.), pasan a ser de la propiedad del pueblo (es decir, del Estado, que a su vez depende del Comité Central del P.C.). Se cumple así la frase de Engels: "Los expropiadores serán expropiados". El derecho de propiedad DE LOS BIENES DE PRODUCCION corresponde única y exclusivamente al Estado y, por ende, al P.C. (no así el de los bienes de consumo, incluida la vivienda, por ejemplo).

Generalmente, las expropiaciones se hacen en fases progresivas: fábricas básicas en primer lugar. junto con las propiedades de tierras más extendidas, etc. La propiedad capitalista (y latifundista) desaparece. Nadie tiene derecho a emplear a otra persona por un salario. "El que no trabaja no come."

 1. Planificación autoritaria de la economía. Siendo la economía la base de la historia, de la política, de las ideologías y del bienestar del hombre, y dado que todos los medios de producción, en un plazo más o menos largo son socializados, el Partido Comunista comienza la dirección de la economía por medio de los Planes (Quinquenales. Septenales, etc.). Esta planificación OBLIGA, es autoritaria: no sólo orienta la producción, sino que marca metas concretas para cada rama y subrama de la economía, metas que tienen carácter impositivo de obligatoriedad. La experiencia demuestra (especialmente en los casos de Rusia y China) que el progreso económico debido a esta planificación es un hecho cierto, sobre todo en el plano industrial. En el terreno de la agricultura el comunismo (tanto ruso como chino) parece haber fracasado, a pesar de los diversos modos de trabajo (de cooperativas los sistemas ruso y chino, etc., no tienen más que el nombre) ensayados.

Reforzamiento del aparato estatal. La dirección de toda la prensa, publicaciones, etc.; la nacionalización de todas las propiedades; la planificación centralizada de toda la economía son factores que obligan a una burocracia creciente. Los países comunistas, en su fase actual, son altamente burocráticos.

Por otra parte. es un hecho que la oposición anti-comunista de los expropiados (unida a la de los no-conformistas por razones religiosas, políticas, etc.), es de una virulencia extremada. El Estado comunista se hace policiaco y duro.

Dice Lenin: "Los bolcheviques no hubieran podido mantenerse en el poder no dos años y medio, sino ni dos meses y medio, sin la disciplina de hierro de nuestro Partido... La dictadura del proletariado es una guerra llena de sacrificios y sin ninguna piedad. de una clase nueva contra un enemigo más poderoso, contra la burguesía cuya resistencia es decuplicada por su propia caída".

El ejército profesional es suprimido. El ejército de un país capitalista es un ejército de clase, al servicio de una clase, al servicio incluso de los personalismos de los generales y coroneles salidos de esa clase. El ejército profesional es un refugio del oscurantismo y de las fuerzas reaccionarias. En consecuencia, es disuelto y sustituido por Milicias Populares, controladas por el P.C.

 1. Campaña de alfabetización. Uno de los aspectos positivos de las dictaduras comunistas es el esfuerzo real invertido en la creación de escuelas. en la alfabetización de las gentes del campo. en la apertura de las Universidades agentes de todo origen social, etc.

 

 1. b) Algunas diferencias o características específicas de las democracias populares

 

U.R.S.S. 

 1. La industria. La planificación soviética ha conducido a una industrialización forzada de primera magnitud, aumentando la producción industrial entre 1940 y 1954 en un 280%. Esto ha originado un intenso desplazamiento de población del campo a las ciudades, con el consiguiente problema agudo de la vivienda (que continúa sin solución).

Todos los sistemas de producción de tipo capitalista han sido mantenidos: salario, primas por pieza, reparto de "beneficios" (excedente sobre los previstos en el Plan), etc. Cada empresa tiene un director único, responsable ante el Estado de su gestión.

Los sindicatos son oficiales, y difieren esencialmente de lo que nosotros entendemos por "sindicato": en Rusia la misión esencial sindical es el aumento de la productividad. La defensa de los intereses "personales" de los obreros es considerada como herejía de "derechas": el interés de la comunidad es el que priva.

Así la resolución del Congreso Sindical de 1949 define: "El Congreso considera que la tarea esencial de los sindicatos es la de desarrollar al máximo la competencia socialista para la ejecución y la superación de los planes económicos".

Toda la industria está nacionalizada. Sólo quedan los "artesanos" independientes. que no pueden emplear obreros como colaboradores, y que funcionan dentro de cooperativas de artesanos.

 1. La agricultura. El régimen soviético ha encontrado graves resistencias a la colectivización por parte de los agricultores. Ello ha determinado vaivenes y retrocesos, así como purgas brutales en tiempo de Stalin (millones de "kulaks" deportados a Siberia en 1929).

La nacionalización de las tierras (y la producción cooperativista) es, con todo. un hecho; y el control del Estado. tras retrocesos tácticos. continúa aumentando.

La producción agrícola sólo ha aumentado en un 15% entre 1940 y 1954. Algunas cifras harán ver con claridad el fracaso del régimen soviético en este terreno.

Los Estados Unidos, con sólo un 9% de población agrícola activa, se bastan a sí mismos e incluso exportan productos agrícolas; Rusia, con un 45% de población agrícola, no puede evitar la compra de trigo y otros productos agrícolas. (En 1963 Kruschev ha comprado trigo a EE.UU., Canadá. etc.)

La productividad sigue siendo baja. Para el trigo, por ejemplo, 26 quintales por hectárea en Francia, frente a 10.6 en Rusia.

La producción es de tres tipos:

 1. a) Tierras particulares. Tanto los obreros de la industria como los del campo tienen derecho a una pequeña propiedad "individual" de tierra, para su usufructo personal o familiar. A tal título pueden poseer un cuarto de hectárea (con la casa de habitación), cierta maquinaria agrícola, cuatro o cinco vacas, etc.

Esta producción no va al mercado.

 1. b) "Kholkhozes". Son las cooperativas autónomas de agricultores. Constituyen, incluso hoy día, la parte principal de la agricultura soviética. Conservan un cierto aspecto "privado": la utilización de las tierras encomendadas tiene carácter perpetuo (es decir, son "propiedad" del Khokhol, en cierto sentido); las máquinas y la producción del Kholkhoz son propiedad de los agricultores que constituyen la cooperativa. Incluso el Kholkhoz vende sus productos directamente, a un precio que no tiene por qué ser el oficial.

Los beneficios del Kholkhoz son repartidos libremente dentro del mismo.

 1. c) "Sovkhozes". Son las cooperativas oficiales del Estado. Están sustituyendo, poco a poco. a los "Kholkhozes", y están mucho más mecanizadas y organizadas que aquéllos. De 1953 a 1957 el número de "Sovkhozes" ha pasado de 4.857 a 5.860, con más del triple de tierras directamente "estatales" (25% del total).

Los precios de venta de los "Sovkhozes" son los precios oficiales.

 1. Otros aspectos. Aun después de la llegada de Kruschev al poder, la dictadura del proletariado sigue siendo una dictadura del P.C.

Los tribunales son "agencias de la dictadura del proletariado" (Vishinsky). La separación de poderes no existe.

Los sindicatos (como hemos dicho más arriba) están controlados por el P.C., y no obedecen a los trabajadores sino al Comité Central. Su meta es el aumento de la productividad.

Las teorías de Marx, Engels v Lenin sobre la libertad de divorcio' han sido abandonadas (44% de divorcios en 1953). y la separación es tan difícil en la U.R.S.S. como en los países occidentales. El aborto, tolerado en un principio ha sido prohibido. tras una verdadera avalancha de abortos.

Los derechos de la familia están subordinados a los derechos de la colectividad.

La "nueva clase" (Léase libro de Mil. Djilas) (dirigentes del P.C., tecnócratas de la planificación, directores de empresa. etc.), es una realidad cada vez más importante. Las últimas leyes sobre el derecho a la herencia de la vivienda y anejos, por ejemplo, refuerza la impresión de que está creándose una nueva clase, pues los salarios en la U.R.S.S. están altamente diferenciados. o lo que es lo mismo, las posibilidades de ahorro.

La igualdad legal y real de acceso a la altura superior está con todo garantizada.

Kruschev ha iniciado un movimiento de descentralización económica, creando 104 regiones autónomas.

En cuanto a las minorías nacionales reciben un trato infinitamente mejor que en los Estados no comunistas. El respeto a las lenguas minoritarias es una realidad, si bien la lengua rusa tiende a extenderse en toda la federación.

 

China

 1. La industria. El P.C. chino se ha propuesto la industrialización paulatina del país, pero presta su atención preferente a la cuestión agrícola. Por una parte, por respeto al marxismo: avanzar sobre las "dos piernas" (la industria, la agricultura) y no sólo sobre una de ellas, como le sucede a la U.R.S.S. Y, por otra, porque realmente el inmenso territorio chino está prácticamente sin industrializar en absoluto; y la base agraria no puede ser equilibrada, por el momento, por la industria.

Desde la creación de la "República Democrática" el 1 de octubre de 1949 el régimen ha propugnado que "la industria pesada es la clave de la transformación socialista de un país". Inmediatamente se han creado centros importantes de industria pesada, calcados de las experiencias soviéticas, si bien desde 1958 se tiende a una industrialización descentralizada.

Se desconocen datos estadísticos sobre los avances realizados, pero parece que el proceso de industrialización se está efectuando a un ritmo inverosímil y bajo una disciplina férrea.

 1. La agricultura. También el P.C. chino se ha visto forzado a retroceder, a cambiar, etc., a causa de la resistencia de los agricultores a la producción colectivista.

En 1950 tuvo lugar la reforma agraria. Esta no consistió en una nacionalización centralista, sino en "dar la tierra a los que la cultivan". Esta fase duró cuatro años, durante los cuales el régimen se afianzó y se ganó las simpatías de la gran masa de los labradores chinos, hasta entonces explotada por los latifundistas.

En 1954 comienza la colectivización: los labradores son agrupados "militarmente" en Kholkhozes, en los que cobran un salario y pasan a la propia cooperativa de las tierras, la maquinaria y los productos de la tierra. En 1957 existen ya en funcionamiento dos millones de "Kholkhozes".

En 1957 Mao Tse Tung decide pasar a una fase de "comunismo", es decir. de producción colectivista en comunas. Cien millones de hombres, sometidos a una disciplina despiadada, inician la creación de comunas, canales de riego, etc. En cinco años, 700 millones de chinos pasan a la fase "comunista- (al menos en ciertos aspectos). La experiencia fracasa: el rendimiento es muy bajo. En consecuencia, el P.C. hace marcha atrás.

Desde 1962 se vuelve a los "Kholkhozes", por millones. Incluso se conceden pequeñas parcelas de tierra "particulares". China calca así la actual agricultura soviética.

No hay estadísticas agrarias.

 1. Otros aspectos. El dato fundamental de la situación china es la demografía: 700 millones de habitantes, 15 millones más por año. La planificación y la dictadura del proletariado exigen un régimen militar e implacable.

Las diferencias con Moscú. por otra parte, y el deseo de obtener los éxitos más rápidamente que Rusia (pues el chino tiene un complejo de superioridad intelectual y humana con relación al europeo), llevan al P.C. chino a extremar su esfuerzo. Incluso se han realizado ya distribuciones gratuitas de arroz (como si la fase "comunista- de la abundancia hubiera sido alcanzada), lo cual no impide el mantenimiento del racionamiento alimenticio.

En cuanto a la colectivización, ella ha sido llevada, en la experiencia de las "comunas-, a un extremo inimaginable: alojamiento colectivo, comidas colectivas, cocinas colectivas, fosas comunes para los muertos: el individuo desaparece hasta en las tumbas.

 

Yugoslavia

La República Socialista de Yugoslavia, de estructura federal (verdadera Suiza comunista en lo ejemplar del tratamiento de las minorías étnicas), está gobernada por un marxismo que ya algunos califican de "protestantismo marxista". En un intento de volver al evangelio marxista (Marx-Engels), rechaza la versión de los "doctores" (Lenin en particular, y Stalin como es sabido) y pretende interpretar DIRECTAMENTE a Marx y Engels, sin ortodoxias leninistas a su juicio fatales.

Yugoslavia fue expulsada por Stalin del Kominform en 1948. Desde entonces ha seguido una política exterior neutralista, análoga a la de la India (Nehru). Desde 1952, el P.C. ha cambiado hasta de nombre, y se titula "Liga de Comunistas de Yugoslavia"; y el gobierno comunista dice dirigir una "Democracia Social".

 1. La industria. El régimen yugoslavo ha iniciado la industrialización intensiva del país. Las estadísticas declaran que la producción industrial se ha triplicado desde la guerra hasta hoy.

Naturalmente, toda la industria ha sido nacionalizada. Cada empresa tiene un director, elegido por concurso (anuncio en la prensa, por ejemplo). Este director es responsable ante el "Comité de Gestión", nombrado por el Consejo Obrero de la empresa. Los miembros de este Consejo Obrero son elegidos una vez por año por los trabajadores, a través de un voto directo, secreto y libre, a razón de un elegido cada 10 obreros aproximadamente.

La representación en Yugoslavia: Desde el punto de vista geográfico,

el país está dividido en "comunas" (la comuna puede ser un pueblo, un valle, etc.). La "comuna" es la unidad básica de la democracia yugoslava. Está dirigida por dos Consejos: el "Consejo de la Comuna". verdadero Ayuntamiento, que es nombrado por sufragio universal, y el "Consejo de los Productores" de la Comuna, elegido por los Comités de Gestión de la Comuna (de la industria, de la agricultura y de los artesanos).

Por encima de éstos están los "Comités de Zona", nombrados por los "Comités de Productores" anteriormente citados.

Y, en el plano nacional, hay, por fin, el Consejo Nacional de Productores, nombrados por los Comités de Zona (es decir, indirectamente en tercer grado por los productores de la base, en función de una votación orgánica, no exenta de paralelo con el sistema de elección vasco). Este Consejo Nacional de Productores, elegido indirectamente, equivale al Senado tradicional.

Junto a él hay una Cámara de Representantes, equivalente al Parlamento de Diputados tradicional, elegido directamente por el pueblo.

No conviene olvidar que todos estos Comités y Cámaras tienen límites políticos precisos: los señalados por el Plan y por la "Liga Comunista". La dictadura del P.C. sigue siendo una realidad en Yugoslavia.

 1. La agricultura. Tito ha sido extremadamente prudente en la transformación de la agricultura.

Las propiedades de menos de 10 hectáreas de extensión (es decir, el 91% de la superficie cultivada) siguen siendo propiedad privada de los cultivadores, y no han sido nacionalizadas. Las cooperativas del Estado sólo ocupan un 6%, y los "Kholkhozes" autónomos un 3%. Así la estructura agraria yugoslava es la del respeto de la pequeña propiedad, lo cual no quiere decir que el Gobierno no estimule la formación de cooperativas.

 

1962