ZUTIK! 49

 

Batzuk diotenez, gure aizken agerkarietan -maiatzeko "Llamamiento" ta 48-gn Zutik!'en bereziki-, gauzak ongiegi ikusten ditugu, Erreboluziolari bezela, gure utsak onartu, eta ahal bezin ondo eta azkar osatu behar ditugu. Egia da, gure tajutzea –apreziatzea- oker egiñik, goiegitik jo ditugu eginbideen aukerak.

Maiatzean proposatu ziren beldurrak, oraindik zutik dagoz, ets, atzeman izan ez ditzagun bitartean, bere indarra iraungo du. Baiñan, egia esan,helburu haiek eskuratzeko kondizioak, ez dire agerkari haietan azaltzen zen bezin legungarri. Orain bizitzen ditugun tankera askotako kondizioak, ez dute batere laguntzen arriskuzko egintzetan.

Zenbait illabete ekintza gogorrean pasa ondores, bakartasuneta polizi-represio ikaragarrien erdian, langille burrikariek bere neke ta asper-aldia erakusten dute. Bestalde, burutu den egtintza, euskal-langille-mugimenduaren gora haundilo garaipena ta irabazia izandu da. Falta izandu diren aukera ta kondizio hauek sortaraztea da gure oraingo eginbeharra, ta hortara zuzenduko dugu ekintza.

Euzkadiko langille mugimenduak dituen prolemarik astunetakoa (askozaz haundiagoa oraindik –Galizia, Catalunya ta Espainñiako langille-mailletan) da langille-klase ta herriaren sail politizatuk eta herri-masaren bitartean dagoen aldia eta lokarri-eza.

Aizken 20 urte hauetan, batez ere 1956’tik honuntz, berebiziko despolitizazio-aldia ikusi dugu Euzkadi’n. Beste prolema da gerra ondoko politizazioa batzuetan langilletasun usairik ez izatea eta besteetan, nazio-prolema konprenitu ezin arrigarria. Aizken urte hauetan, herria despolitizatu egin da, politikarengatik griña galdu, eta politiko-muginenduetan zeukan fedea utzi; “pakea” eta “desarrollo”aren mitologiaren azpian eroriz, eta ikusmira guziak “konsumo”-an jarriaz.

Hori dana lagundu dutenak: gerra aurreko partiduak erreboluzio-aldeko egintzari uzteak, lehengo planteamentuak oraingo kondizioetara egokitu ez izateak, eta “erreboluzio-zale” gehienek demagogi utsa besterik ez erabiltzeak.

Euzkadiko erreboluzio bidean, beharrezko pausoak dire: espresio ta billera askatasunak langille-klase ta herriarentzat lortzea, eta langille ta herrikoi maillentzat bizitzaren izatealde guzietan —lantoki, goi-maillako elonomia, kultura, politika, gizarteantolaketa eta abar— podere askatuak —burgesiarenen kontrako podere bereziak— konsegitzea eta inartzea.

Garaipen hauek ez dire kanpoko laguntz baten resultadoa izango. Politika edo Ekonomika krisis batek ez digu berhalako ta ezinbesteko ondore one ekarriko. Begi zorrotz minori batek, naiz indarzale izan edo ez, ez digu erreboluzioa egingo.

Burruka luzera dijoa. Erre boluziolariak Gerritik berizten dituen mugak austea, eta ezkertiarren bakartasuna gaindiatzea, horra hor bi ezin itixoindezko jo-mugak. Hona hemen hauek lortzeko gure eginkizunak datorren elleetan begiratuko dituen lanak:

1.- Herriantentzako Nazio-erreboluzioaren helburuak argi ta garbi erakutsi. Behin ta berriro, asiera ta bideerdiko helburuen beharra adierazi. Erreboluzio-aldeko propaganda biziagotu bere eragin aldea zabalduz. Berrien zabal-bide prestu ta jardunkorrak antolatu; informazioa bait da masa mobilizazioen oiñarria.

2- Lantokiko egintzari lehen maillako garrantzia eman. Oraindik ez dituzten fabriketan, lantokikomikioak sortarazi. Lantoki-ekipo sendoak osatu. Informazio horriak zabaldu. Lantoki bakoitzean, burruka programa berezia antolatu.

3.- Behe-maillado elkarteak, naziomaillako organizazioen bidez lotu, eta organizazio-nazionalen bidez, arazo banakatik, guzien burrukara pasa; eta (langille-internazionalismoaren legean) Esapañi-Estaduko beste herriekin ikuskizun eta kidetasunak posobilitatu.

4- Aizkenean, eta nahiz puntu hoietan oraingoz ez gehiegi gelditu, euskal-ezkertiarrok ez dugula orain arte herri-irakaskintza, kultura ta artearan mailletan behar genuen lana egin, esan beharra dugu. Ikaragarria da alderdi hontan herrikoi-abertzaletasunak duen egitekoa.

Gure indarrak helburu konkretu hauetara (nahiz kaxkarrak iruditu arren) zuzenduaz, nazio-erreboluziorako kondizioak gertatuko ditugu.

En nuestras últimas publicaciones (particularmente en el LLAMAMIENTO de Mayo y en el Zutik! 48) han visto algunos un excesivo optimismo. De  revolucionarios es reconocer y corregir rápido y bien los errores cometidos. Es cierto: hemos cometido un error de apreciación que nos ha llevado a sobrevalorar en cieta medida las condicinoes existentes.

Los objetivos propuestosen el mes de Mayo siguen conservando su vigencia y seguirán conservándola hasta que sean alcanzados. Las condiciones para alcanzarlos, sin embargo, no son tan favorables como se podía desprender de la lectura delas publicaciones señaladas. Las condiciones presentes, de diversa-índole, no favorecen acciones arriesgadas. Después de varios meses de gran actividad de los militantes obreros —en unas circunstancias de extremo aislamiento y de una fuerte represión policial—, se acusa un innegable cansancio. Las acciones desarrolladas, por otra parte, constituyen una importante victoria del movimiento obrero vasco. Es tiempo, pues, de trabajar serenamente por la creación de esas condiciones cuya inexistencia lamentamos.

Uno de los más graves problemas del movimiento obrero vasco (más acentuado todavía en las clases trabajadoras de Galicia, Catalunya y España) es, a nuestro entender, la desconexión existente entro los sectores politizados de la clase obrera, y del pueblo en general, y las masas populares. En los últimos 20 años —y de un modo muy especial en la última década— hemos asistido en Euzkadi a un fenómeno de despolitización masiva (no entramos ahora en el hecho de que la politización heredada do la Guerra tuviera un carácter escasamente obrero en unos casos o tropezara con una incapacidad sorprendente para comprender el problema nacional en otros). En los últimos arios las masas se han ido despolitizando, desinteresando por la política, desconfiando de las formaciones políticas de la oposición, cayendo víctimas de la mitología oficial de la "paz" y el "desarrollo", lanzándose a una fiebre del consumo, a plazos o no ... El abandono de las posturas revolucionarias en buena parte de los partidos anteriores al 36, la inadecuación de los viejos planteamientos a las nuevas condiciones, la demagogia instalada en amplios sectores de la oposición, no son ciertamente, elementos eficaces en la lucha del Pueblo Vasco.

La Revolución Vasca pasa por la conquista de las libertades de asociación y expresión para los trabajadores y el Pueblo Vasco y por la afirmación de una serie de contrapoderes obreros y nacional-populares de diferente ámbito (empresa, sector, economía global, cultura, política, organización cívico-cultural, etc.) y de nivel progresivamente más elevado.

La consecución de esas victorias no será el resultado de un apoyo o ayuda exterior. Tampoco de una inmediata y mecánica crisis económica o política. No podrá ser, igualmente, obra de unas minorías clarividentes, violentas o no.

La lucha se preveo larga. La ruptura de Losa frontera que hoy separa a los revolucionarios de las masas, la superación del aislamiento de la izquierda. A tal efecto consideramos pertinente dedicar una particular atención al desarrollo de las siguientes labores en los meses inmediatamente venideros:

1.- Esclarecimiento ante el pueblo de los objetivos de la Revolución Nacional. Insistencia en el señalamiento de objetivos mínimos e intermedios que nos hagan avanzar por el camino revolucionario. Intensificación de la propaganda revolucionaria, ampliación de las zonas de influencia. Creación de canales do información realmente operantes; la información es la base de la movilización masiva.

2.- Conceder una primordial importancia a la acción en la empresa. Constitución de Comités de empresa donde no los haya. Creación de equipos de empresa bien formados. Extensión de las hojas informativas. Señalamiento de programas de lucha específicos para cada empresa.

3.- Conexión de las unidades de base mediante organismos nacionales que presten la máxima eficacia a las acciones, que permitan pasar de los casos aislados a la generalización de la lucha, quo posibiliten un contacto y la cooperación —dentro de los principios del internacionalismo obrero— con los demás pueblos peninsulares.

4.- Aunque no especifiquemos excesivamente los aspectos de esta última y urgente labor, no podemos dejar de hacer referencia a ella: la izquierda vasca no ha ocupado, ni de lejos, el lugar que le corresponde en el terreno del arte, la cultura y la instrucción popular. En este plano, el nacionalismo popular ha de realizar un serio esfuerzo.

La orientación de nuestras fuerzas hacia objetivos concretos, aunque tan limitados como los indicados, sabrá sentar las condiciones para ascender por la hoy muy empinada cuesta de la Revolución Vasca.