Euskadin, azkatasuna

 

El problema de las nacionalidades, resuelto en la República Soviética.

Igaro dan igandean zorrtziran emen Donosti`n, iruro gei’enbat milla eusko abertzale, bertako. Gipuzko-Buru-Batza’k eta Eusko Gaztedia’k eratu zituen jaiak ospatutzura, egunon bat bitartez igaroaz.

Ez da gure asmoa gaur jaiak ondo egondu ziran edo ez azaltzia, baizik zieri eusko abertzale itxutuak zandetenari argitasun pixka bat emate arren.

Zuek eusko langilleak zerate asko, eta baita ere baserritarrak beste asko, eta orregatik, bangillea naizen bezela itz egingo dizutet.

Zuek egun orrtan, uste dezuten azkatasuna ezkatezen zenduten, oju egiñaz maiz kalez kalez. ¡Gora Euzkadi azkatuta! Eta baitia ere beste askok “Viva la República Española” erantzuna ematen zizuten. Uste det egartuko zendutela diarr abek ematen zutenak zein ziran, eta zer asmore, kin diar egiten zuten, ta ori asko ez dala mutuir joka batzuk ere izandu ziran tartian.

Zuek Euzkadi’rentzat azkatasuna ezkatzea legezkoa da, bañan nik uste det, zuek ezkatzen dezuten azkatasuna kaltegarria izango litzake zuentzako eta danarentzako.

Burkaki’k arkatasuna biar du, bañan azkatasun oso osoa, zergatik eleiza eta aberatzak bere men pean edukitzeko, zuek ezkatzen dezuten azkatasuna’rekin, obe luke Euzkadi’k, eta bertako ta bertan bizigeran langilleak, orain bezela bizitu.

Gauzak argi ikusi beardira; gu langilleak geran bezala, ez degu bear ematen badigute azkatasuna, aberats eta eleizako jende betz orren mendean gon nai, zergatik gaizki gaude gaurr, bañan okerrago egongo giñake azkatasun orrekin, bada Euzkadi’ko aberats eta eleiz jandeak, naiago dute Euzkadi ziaro lotita eta bere menpean egon dedilla, azkatuta eta bereak ezin agin bizitzea bañon.

Gure lendabiziko lana izan bearr du. España’ko langille guziakin batu, euskal-erriko aberats-apaiz-fraile-jesuita eta abarr’erri guda biriya egileko, ziaro lurperatu arrte, eta gero gure indarraren bitarrtez Madid’ko Gobierno Imperialista’ri kendu, Euzkadi’rentzat onek bearr duan azkatasun osoa.

Au da euskaldun guziaren lendabiziko lana; ez badegu emen bertako gure arerio guziari guda gogorra egiten, al perrik izango dira gure diarrak eta gure lan guziak, zerrgatik geroago eta lotuago egongo da Euzkadi España’ko Gobierno Imperialista’ari.

Gaizki dago danon aldetik alkar ezin ikusi eta muturr jokoa ibiltzia, batzuk “socialista’k” bezteak republicano’ak bezteak “comunista’k” bezteak aberrtzaleak geralako, danok langilleak gera, eta langilleak geran aldetik danok batu gaitezen aldearr, danok jarri gaitezen gure odola tantoka tantoka txupatzen digutenaren aurre, eta au izango da gure Eukadi maiteari azkatasuna emateko lendabiziko bide zuzena.

¡Gora Euzkadi azkatuta! Bai, bañan azkatasun guziarekin. 

Langille gorri bat

 

¡Eusko Nekazariak!

Mendi gallurren gañetik
Dator abotz indartsua,
Egian abotz goxoa...
¡Orobazkunan oyua!
... ... ... ... ... ... ...
Edo nun zuben lanakin
Bizi zeralen guziak:
uztarriakin lotuta
zaudeten nekazariak;
itxasoakin bizia
yoka oiduten anaiak:
 
¡goraldu zuben biotzak
t’adi zer dion EGIAK!
IÑORENA EZ DALAKO EZER
GUZIA GUZIONA DA:
ara zer dion egiak
egirik ludian bada.
... ... ... ... ... ... ...
Zeñena da, nekazari,
lan egiten dezun lurra?
zurea ta erriarena
ugazabana ¡secula!.
 
Lurra de bere izardiaz
lantu oidubenarena
ez besten izardiadin
bizi naidubenarena.
 
Zer egin biardezuten
Euzko nekazari danak?
orobazkanera etorri
t’alkarturik, landu lurrak.
Lurrak ematen dubena
izan dedila zubentzat
eta arrikozkorrk utzi
lan elten ez dubenentzat.
Azko dubenai kendu
t’artu bakoitzak berea,
naibada gizatartean
bizi dedila pakea:
langileentzat zoruna.
 
alperratrentzat gosea,
ara ser dan, gizonak,
Oraobazkunan LEGEA.
... ... ... ... ... ... ...
Mendi galiurren gañetik
dator abotz indartsua,
egian abotz gozoa...
¡Orobazkunan oyua!

                                   Praxku.

NOTA.- Orobazkun, Comunista; Orobazkuna, Comunismo; Orobezkun batza, Agrupación Comunista; Nekazari Orobazkun Batza, Agrupación Comunista de Labradores.

 

   

  

euskadi roja

ORGANO en EUSKADI del PARTIDO COMUNISTA (SE de IC)   PORTAVOZ de los SINDICATOS REVOLUCIONARIOS

Año I, San Sebastián, 1 Mayo 1933  nº 6

Ver el documento original   4,7 MB