KOMUNISTAK 4

1970

 

 

Editoriala. Leninek bideari  zabalitako jarraiki

Nota del comité de redaccion

¿A quien sirven los dirigentes del P.N.V.?

Los revisionistas modernos y la dictadura del proletariado

Leninismo, nacionalismo y patriotismo

Yankiar inperialisten zorigaitzak

Zer egin? Gure mugimenduaren boza

Suplemento de formación nº 3

Teoría de la historia

Plan y mercado, charles Bettelhemim

Sobre los conocimientos, Mao Tse-Tung

 

  

EDITORIALA

LENINEK      ZABALITAKO

 BIDEARI        JARRAIKI 

 

Aizken ehun urte hauetan erruz aldatu zaigu munduaren aurpegia.

Bolara hontan, herri gehienak feudal sistematik kapitalismora pasa dira; harri zapalduen nazio-askatasun borrokek koloni-inperio zaharrak ankaz gora jarri dituzte; Errusiak lehen proletario-erreboluzioa ikusi du, ta besta zenbait lurraldek gero; Estadu Batuak inperialista indarri gidari ta buru bihurtu dlra; U.R.S.S.-en ata beata herrialde askotan, barreneko Indar aurrerakaitzek, nazio-arteko errekzionarioen laguntzarakin, langile klaseari poderea eskuetatik arrapatu diote, ta burgesiaren diktadura herri-oldeen zanpantzaile berriro ezarri da; Txinan, hori galeraztaarren, ta proletarioan diktadura sakonkiago finkatzearren, komunistek beste erreboluzio berri bat-kultura erreboluzioa dalakoa burutu dute.

Gertaera hauak guztiek, gizarte osoaren egoera suatraietik aldatu dute.

Gertaera hoien aurrean, Leninen handitasuna nabari agertzen zaigu. Bere ondorioa , bere emana, bere pentsabidea ta arnasa, mundu guztiko indar erreboluziogile aurreratuenen gidari ta zuzendari dira beti.

Lenin hil zanetik igaro diran berrogeita sei urte hauetan, leniniamoaren itzala berebiziko indarra ta eragikortasuna hartzen joan da. Esan ditake ez dagoala mundu zabalean herri bakar bat ere Leninen erakutsiak ezagutu, ikasi ta praktikara ematen saiatzen dan banguardi-talde bat ez duana.

Ez da sekulan izan
Leninen ekintzak emandako bultzada besalakorik langile ta herri-oldeen borrokatean.

Leniniamoaren itzal ta eragin izugarria ezin ukaturik, bere etsai amorra tuenak ere sarritan erabili behar izan dute Leninen izena. Leninek berak gai hortaz mintzatu zitzaigun: "Beti ikusi izan da —zion—, historian zear, klase zapalduen artean begiko izandako erreboluziolari buru bat hil ondoren, bere etsaiek, klase zapaldu haiek engañatzeko erabiltzen zutela beren ahotan erreboluziolari haren izena."

Gezurrezko leninistek, U.R.S.S.-eko ta honen menpeko estaduko burgesia berriaren diktadura aurrerakaitzen tresnak, eta Alderdi rebisionista guztietako buruzagiek, zarata handiaz ospatu dute Leninen jaiotzaren ehunurteburua. Rebisionista, antileninista isateak bultzatu ditu situazio horretara. Beren burua herriaren aurrean zuritzearren, leninista bezala azaltzearren, Leninen izena erabili behar dute, Lenin zeruraino aipatu behar, bere indar erreboluziogilea kentzen saiatzan diran arabera.

Sobieten Batasuneko rebisionistak izan dira txantxetako jaialdi hauetan nazio-arteko mugimendu oportunista berriaren maixu ta gidari. Bainan aldi hontan urrunegi joan zaizkie bere rebisionismo-zaletasuna; Leninen ehunurteburua ospatzerakoan Otto Bauer-en omenez jardun dira-ta. Hau nolako gizona zan jakiteko entzun ditzagun Leninen hitzak: "Sozial-traidorerik dotorena da, edo, behar bada, erremediorik gabeko sasi-jakintsu ergel bat"

Gure aldizkari ZER EGIN?-en bostgarren zenbakian aipatu dugun bezala, Errusiko rebisionistek, Otto Bauer-en hitzak Leninen ahoan jarri dituzte; Lenineri marxismo-leniniamoaren erabat kontrako esanak erantai dizkiote! Behar bada, hori ez da izan rebisionisten "jaialdiaren" "ikusgarri" bat beeterik; Bainan, gaurko rebisionismoaren bidearen adiarazle argigarri bat, izan ere. Beraz, ahal ba lute, Otto Bauar-en jaiotza Leninena baino azkozaz gehiago ospatuko lukete.

Egoki baino egokiago datorkie oraingo rebisionistei Leninek marxismo erreboluziogilea sasijakintza erreformista bat bihurtu nahi zutenak —Bernstein, Kautsky, Bauer ta antzekoak— atarratzeko esandakoa: "Oportunistak ta sozial-txaubinistak, burgesiaren morroi ta langile klaaearen etaai amorratuenak dira hala beharrean".

***

Geuk Komunistok ere ospatu dugu Leninen ehunurteburua. Zarata ta apainduri gutxiagokin, beraz, leninismoa gero ta hobeto esagutu ta arabili nahi dutenari dagokion besala. Ta pozgarri isan da aurten guretzat zerbait argi argi egiztatzea, hau da: rabisionistan traizioaren gainetik, leninismoa bizirik jarraitaen du, gero ta indartsuago gainera, gero ta egokiago langile ta herrikoi buru ohartuenak argitzen ta zuzentzen.

KONUNISTAK-en zenbaki hontan, Euekal Herriko langile erreboluziozaleeri argitzen saiatuko gara, marxismo-leninismoa ongi berezi desaten frankismoaren oposizioan gaur Euskadin burgesiak dauzkan bi adar indartsuanetik, nazionalismotik ta rebisionismotik. Hau izango da aldizkari honen omenaldi bikainena Leninen jaiotzaren ehunurteburuan.

-------------------------------------------------------

[Nota del Comité de Redacción]

Después de la publicación del último número de KOMUNISTAK hemos recibido algunas criticas —relativas al contenido del articulo editorial— que, considerándolas justas, deseamos darlas a conocer a nuestros lectores.

1º) Al examinar el proceso de degeneración revisionista del P."C".E, se insistía más en las condiciones externas que en las causas internas, lo que traía como consecuencia dar una imagen determinista de dicho proceso y, paralelamente, embellecer y, hasta cierto punto, disculpar a los causantes reales de la liquidación del Partido comunista, es decir, el grupo de revisionistas capitaneados por Santiago Carrillo.

2º) No se alude a un hecho de singular importancia: la conquista por los revisionistas de la mayoría de la dirección del Partido vino precedida por un largo periodo en el que, mediante todo tipo de maniobras, fueron desplazando a los militantes, cuadros y dirigentes más firmes y consecuente con el marxismo leninismo. Este periodo, este proceso, que culmina a mediados de la década del 30 pero que arranca de mucho más atrás, ha de merecer un estudio detallado por nuestra parte. Para poder llevarlo a cabo es preciso que todos los militantes "y amigos de KOMUNISTAK nos hagan llegar cuantos materiales (folletos, declaraciones, periódicos del Partido) útiles al efecto posean o puedan obtener. La falta de los materiales precisos es la mayor dificultad con que contamos actualmente para profundizar en este tema.

3º) Se menciona la política de aislamiento a la que el Partido fue sometido a finales de los años 40 por parte de sus antiguos aliados socialdemócratas, nacionalistas y republicanos burgueses y pequeño burgueses. Es evidente que tal política existió. Pero, a fin de dar una visión más exacta de la realidad, hubiera sido conveniente agregar que, pese a ello, el Partido poseía unos fuertes lasos con las masas obreras y populares, sobre todo en algunas zonas del país.

Sumario

Página

EDITORIALA.- LENINEK ZABALITAKO 

BIDEARI JARRAIKI .............. 2

NOTA DEL COMITÉ DE REDACCION .. 3

¿A QUIEN SIRVEN LOS DIRIGENTES DEL P.N.”V”.? José Uribe ...... 4

LOS REVISIONISTAS MODERNOS Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO, Iñaki Mendiburu ............... 9

LENINISMO, NACIONALISMO Y PATRIOTISMO, T. Diez .......... 13

YANKIAR INPERIALISTEN ZORIGAITZAK, Antxon Iraola .... 15

ZER EGIN? GURE MUGIMENDUAREN BOZA............. 16

 

SUPLEMENTO DE FORMACIÓN Nº 3

* TEORÍA DE LA HISTORIA

CAPÍTULO 5.- “Papel de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción” ................... 1

CAPITULO 6.- “Infraestructura y superestructura” ............ 4

* PLAN Y MERCADO, CHARLES BETTELHEMIM ................... 6

* SOBRE LOS CONOCIMIENTOS, MAO TSE-TUNG ................. 12

 

4º) En el articulo, en fin, se afirma que los Partidos comunistas francés e italiano jugaron un gran papel en la Resistencia contra el nazi-fascismo. Para mayor precisión y sin que ello sea demérito para el conjunto de militantes de ambos Partidos cuya heroicidad fue ejemplar, hay que añadir que los dirigentes tanto del P.C.F. como del P.C.I. —aún teniendo tras de si la principal fuerza política y militar no fueron capaces de hacerse con la dirección del Frente antifascista, lo cual revela una actitud oportunista de derecha que habría de traer graves consecuencias durante y después de la Resistencia. Asimismo, hay que aludir a la incapacidad evidenciada para hacer de la Resistencia interior el elemento decisivo de la victoria militar. De ahí se derivarla un debilitamiento ulterior de las posiciones del proletariado y de la revolución, posiciones que habrían de ser después acabadas de sacrificar por los revisionistas encabezados por Thorez y  Togliatti .

 

 

 

          ABAJO LAS MASCARAS!      

¿A quién sirven los dirigentes del P.N.«V».?

JOSE URIBE

Tras la aparición de KOMUNISTAK 3, ha sido publicado un número de la hoja titulada "Gudari" en el que los dirigentes del Partido Nacionalista "Vasco" la emprenden rabiosamente contra nuestro Movimiento.

Estos profesionales del anticomunismo han considerado conveniente dedicar una página de su periódico a mostrar al pueblo vasco lo perversos que somos los comunistas. Para ello, no argumentan; insultan: los comunistas somos unos antidemócratas incorregibles —"totalitarios", como ellos dicen—, estamos habitados por un inconfesable antivasquismo y, naturalmente, somos unos agentes de Moscú (¡mala inversión la de Moscú!) En su furor llegan a afirmar que la revista KOMUNISTAK "podría muy bien estar editada por Fraga". Han echado mano, pues, del arsenal de las ocasiones solemnes.

No podemos ocultar que la agresión de nuestros jelkides supone una innegable satisfacción. "Si se ven obligados a hacer uso de recursos tan bajos, es señal de que, tal como lo observamos día tras día, la influencia del comunismo se va hadando mis y más grande". No obstante, no puede quedar sin réplica la injuriosa campaña anticomunista de la que el articulo de "Gudari" no es sino una pequeña parte.

Y la respuesta, obviamente, no puede tener un carácter defensivo. Ante el pueblo que nos conoce no tenemos de qué defendernos. Lo que si hemos de hacer es explicar el porqué de la actitud de los burócratas sabinianos, poner al descubierto las razones de sus intrigas y maniobras reaccionarias, proclamar, en fin, a quién sirven.

*

El Partido de Sabino Arana fue, desde sus orígenes, la expresión de los intereses de la media burguesía y de la capa superior de la pequeña burguesía vascas. Su ideología bebió en las fuentes del integrismo católico y se alimentó (y no ha dejado de hacerlo) de un racismo y un exclusivismo nacionales netamente reaccionarios. Sin embargo, el nacionalismo del P.N."V". supo ganarse a importantes sectores de las masas populares, en buena medida a causa del chovinismo castellano que inspiró la política del Partido social-demócrata y de la falta de una justa orientación por parte del Partido comunista —durante sus primeros años— en sus relaciones con la nacionalidad oprimida de Euskadi.

Toda la vida del Partido sabiniano está atravesada por múltiples vacilaciones y claudicaciones. Paro, ha sido cuando la lucha de clases ha adquirido una mayor intensidad, cuando estos aspectos han tenido mayor alcance. Así, tras la instauración de la II República, en 1931, si P.N."V". se entrega al juago de las más oscuras combinaciones con la reacción hispana, se opone al movimiento revolucionario de Octubre del 34, no participa por propia voluntad en el Frente Popular...

Durante la guerra anti-fascista del 36» comete incalificables errores y mantiene una línea de actuación reaccionaria que contribuye notablemente a la derrota del pueblo vasco y de los demás pueblos de España.

El P.N."V". —a través del Gobierno de Euzkadi, en el que era la fuerza hegemónica— aplicó una política favorable a los intereses del gran capital. Respetó los bienes de la oligarquía financiera, dejando así en pie los pilares de su dominación, desde los que ésta no cesó de despegar una actividad antipopular. Aprovechó muy deficientemente las industrias vascas —de inapreciable valor para la guerra— e impidió, al retirarse, que fueran voladas para que no cayeran en manos del enemigo, tal como propugnaban los comunistas con nuestro Jesús Larrañaga a su cabeza. De esta forma, el Gobierno cedió intacta al fascismo la industria siderometalúrgica vasca que de inmediato sería utilizada a pleno rendimiento para incrementar el potencial de guerra fascista.

Los dirigentes del P.N."V". se opusieron a la unificación de las milicias de partido en un Ejército popular, sin el cual era imposible hacer la guerra al ejército fascista. Impidieron que hubiera comisarios políticos, que son la medula moral de las fuerzas armadas populares. Actuaron, en todo momento, cegados por una estrecha visión cantonalista que hizo imposible un correcto uso de hombree y medios en la conducción de la guerra.

El Gobierno vasco, bajo la dirección del P.N."V"., fue un instrumento de la dictadura burguesa antipopular, que sometió al pueblo a una innegable represión convirtiendo en papel mojado algunas de las más elementales conquistas democráticas.

La catastrófica gestión del Gobierno, dominado por los jelkides, tuvo su punto culminante en la vergonzosa capitulación de Santoña, ante los "Flechas Negras" italianos, que habría de suponer la puesta fuera de combate de un alto número de efectivos vascos([1]* )

La posguerra: un nuevo giro a la derecha

Tras la derrota, el P.N."V". sufre sensibles transformaciones. Su organización es deshecha. Su base en el interior (no hay que olvidar que una parte no pequeña se desplaza al exilio: Méjico, Venezuela, Argentina, etc.) queda malamente conectada, cuando no totalmente aislada. El grupo dirigente se burocratiza más y más. Es este grupo burocrático el que lo decide todo) en adelante, P.N."V". y "Gobierno da Euskadi" serán sinónimos de burocracia peneuvista.

Este grupo de burócratas está llamado a marcar una nueva etapa en la historia de su Partido: la de la completa subordinación del mismo al imperialismo norteamericano.

No es fácil, en verdad, mostrar los eslabones de la cadena que conduce al P.N.”V”., a desempeñar el papel de portavoz de los intereses del imperialismo yanqui en el seno del pueblo vasco. Es evidente que en este proceso, si bien el grupo dirigente del P.NV". estaba —por su ideología anticomunista y oscurantista— perfectamente cualificado para jugar este papel, las "ayudas" económicas de la reacción estadounidense han sido determinantes. Pero de ahí a establecer en detalle la vía seguida por los reaccionarios yanquis para apoderarse del P.N."V"., dista un buen trecho.

No obstante, esto es algo secundario. Lo que interesa primordialmente, es recordar algunas de las diversas manifestaciones de la subordinación del P.N."V". actual al imperialismo yanqui. Y es lo que vamos a hacer acto seguido.

Una de estas manifestaciones consistió en poner a disposición de los servicios de inteligencia anglo-americanos, el servicio de información del P.N.”V”. el organismo “S”, cuya existencia ha sido desconocida para la mayoría de los miembros del Partido pero a través del cual la C.I.A. ha podido obtener valiosísimos datos sobre las actividades de la oposición vasca.

Este es un hecho, entre otros, que prueba hasta qué punto es justa nuestra apreciación sobre el carácter de instrumentos del imperialismo yanqui de los dirigentes peneuvistas. Veamos otros no menos significativos.

La política internacional del P.N."V". en la posguerra se confunde con la del bloque reaccionario que camina, desde 1945, bajo la batuta de los monopolios estadounidenses.

El P.N."V". interviene activamente en la fundación de la "internacional demócrata-cristiana" (en un principio llamada Nuevos Equipos Internacionales). Tan activa ha sido su intervención que la reunión constituyente tuvo lugar en la sede del llamado "Gobierno de Euzkadi" en París. A esta internacional pertenecen, como es sabido, los partidos más reaccionarlos del bloque pro-imperialista, entre ellos el del venezolano Caldera —cordial amigo del P.N."V". ([2]**)— y el del antiguo miembro del partido nazi alemán, Kiesinger ([3]***).

En el plano sindical, los dirigentes del  P.N."V”. —a través de la sindical por ellos creada, S.T.V.— siguen un rumbo análogo. Los dirigentes peneuvistas de S.T.V., han integrado a ésta en la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (hoy titulada Confederación Mundial del Trabajo), así como del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, dos claros exponentes del sindicalismo reaccionario internacional .

Cuando la C.I.A. patrocina la gran escisión anti-comunista en el movimiento sindical internacional (en 1947/48/49), los dirigentes del P.N."V". se adscriben con gusto a la operación. En este sentido, S.T.V participa en la C.I.O.S.L. (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) ([4]*) desde el día mismo de su constitución.

La amistad entre los dirigentes sabinianos y los líderes del sindicalismo reaccionario yanqui(que es una de las correas de transmisión de la C.I.A. para mantener relaciones con los distintos sindicatos amarillos del mundo) es bien notoria. He aquí un par de muestras recientes: Febrero de 1968: El Presidente del "Gobierno de Euzkadi" viaja a Washington. Allí se entrevista con colaboradores de Robert Kennedy y de Frank Church. También visita al Presidente de la Unión de Trabajadores del Automóvil (U.A.W.), Walter Reuther ([5]**). Noviembre de 1968: "El Gobierno de Euzkadi ha registrado con satisfacción la aportación de ayudas señaladas por organismos vascos o no, en particular la procedente del Sindicato Norteamericano del Automóvil, la U.A.W., la cual, además de su contribución material, se ha dirigido a los miembros del Congreso norteamericano..." (El subrayado es nuestro) ([6])

Dentro de la oposición vasca y española en general, la labor de los jerarcas del P.N."V". es la misma. Su principal preocupación es combatir a los comunistas, hacer uso de todo tipo de maniobras con el fin de aislarlos.

Para conseguirlo, siguen al pie de la letra las directrices de los imperialistas yanquis. Estos, en 1947, desencadenan una ofensiva contra los comunistas en toda Europa (la operación escisioncita en el campo sindical, de la que acabamos de hablar, formaba parte de ella). Atendiendo a las órdenes de sus mentores de los EEUU, los ministros comunistas de varios países son expulsados del Gobierno (en Bélgica, el 19 de Marzo; en Francia, el 5 de Mayo; en Italia, el 13 de Mayo). El "Gobierno de Euzkadi", para no ser menos, hace lo propio al año siguiente, excluyendo al representante del Partido comunista, Leandro Carro.

Ya para entonces, nuestros jelkides hablan visto con muy buenos ojos y alentado las tentativas del social-demócrata y enemigo jurado del pueblo vasco,

Indalecio Prieto, para llegar a un pacto con los monárquicos, pacto que tenía un claro signo de alianza anticomunista y continuista de la dictadura de la oligarquía sobre los pueblos de España.

Los dirigentes sabinianos no han dejado de participar en ninguno de los grandes acuerdos anticomunistas de la falsa oposición al franquismo, entre los que hay que destacar el firmado en Junio de 1961, del que salió la Unión de Fuerzas "Democráticas" ([7]***), y el de Munich (mismo mes de 1962) patrocinado por la reacción internacional , cristalizado bajo la batuta de Gil Robles y Salvador de Madariaga y "animado" por los monárquicos "juanistas".

Saboteadores de la resistencia popular. Apologistas del imperialismo yanqui

Durante las tres décadas de dominio fascista, los jerarcas del P.N.”V”. han sido los campeones de la causa anticomunista en Euskadi, han fomentado los odios nacionales en el interior del pueblo, han defendido unas posiciones objetivamente abandonistas frente al franquismo. Su retirada efectiva de la lucha antifascista ha tratado de ser justificada en un primer período llamando al pueblo a confiar en los EEUU que, tarde o temprano, "acudirían en nuestra ayuda y acabarían con el régimen franquista".

En una conferencia pronunciada en Cuba en 1942, José Antonio Aguirre avanzaba unas ideas que habrían de ser, a lo largo de varios años, uno de los temas constantes de la propaganda peneuvista. Decía así: "... El triunfo del casino democrático, mientras a defensa de la libertad esté en las manos en que está —y seguirá estándolo para bien de todos—, asegurará los beneficios de la libertad para todos, porque en primer término lo garantiza la potencia de la gran nación americana unida al Imperio Británico" ([8])

La defensa del
 "campo democrático" es, pues, cosa de los imperialistas yanquis y británicos; a ellos atañe librarnos del antidemocrático Franco.

La creencia y la esperanza en una "emancipación" de nuestro pueblo por obra del "todopoderoso" bastión de la "democracia occidental" es persistentemente alimentada por los falsos patriotas sabinianos, a lo largo de los años 40. "Siendo cierto que el régimen franquista se tambalea, recusado por el mundo por su ilegitimidad de origen y de ejercicio; cuando las voces que claman por la Libertad, la Justicia, el pan, la economía, el bienestar y la paz, ahogan ya las débiles de la tiranía, puede suceder que las circunstancias de lucha en que podamos encontrarnos, varían totalmente da las actuales. Ante esta situación muy previsible..."([9]) De tal guisa se expresaba el "Consejo Consultivo" en 1949. Los mismos que estaban frenando la lucha de las masas populares, se permitían hablar de que el “régimen franquista se tambalea” a causa de las condenas que habla merecido del "mundo libre" (entiéndase: el bloque imperialista).

El presidente Aguirre se felicitaba, dos meses más tarde, del "tremendo" fracaso de los intentos franquistas por romper su aislamiento internacional ("Han fracasado las tres gestiones, la religiosa ante Roma, la política ante la ON.U. y la financiera ante el Import-Export Bank”) ([10]), viendo en ello un signo inequívoco de la fidelidad de los yanquis a la causa antifranquista. Galindez lo explicaba con estas palabras: “España ha sido apartada del Plan Marshall, en tanto Franco siga en el poder; y España no recibirá ningún empréstito del Gobierno norteamericano, en tanto Franco siga en el poder. Así lo han declarado repetidas veces los portavoces autorizados del Gobierno norteamericano; con palabras y con hechos. Esa es la política del Departamento de Estado hace más de año y medio; la asfixia económica del régimen franquista. Confiando que un día, esos elementos financieros que hoy le apoyan, fuercen la evolución hacia un régimen de libertad” ([11]). Tal es la “fórmula liberadora”, nada de "gastar fuerzas" vanamente, nada de resistencia
 popular) los yanquis con su bloqueo económico al franquismo, se encargaran de sacarnos las castañas del fuego... Apoyándose en esa afortunada fórmula, los gerifaltes nacionalistas reaccionarios han conseguido matar dos pájaros de un tiro: neutralizar a los sectores populares que han seguido sus consignas y embellecer a su patrón, el imperialismo yanqui.

Un año después, la dirección del P.N."V".
seguía regando la misma planta en un increíble artículo aparecido en "Alderdi" y titulado "El anticomunismo franquista"([12]*): "Así la democracia mundial va contestando un no rotundo a las diversas peticiones, formuladas o dejadas adivinar por Franco"([13]). Muy poco
después vendrían los grandes préstamos de los bancos yanquis a la oligarquía financiera española y, algo más tarde, en 1953, obtendría un señalado éxito “la gestión religiosa ante Roma” (como decía J:A. Aguirre), con la firma del Concordato, y todas las demás “gestiones” con la “democracia mundial”, la principal de las cuales tuvo como consecuencia la concesión del sostenimiento sin reservas de los imperialistas yanquis a la oligarquía y a su régimen fascista, al cambio de la conversión de España en un país dependiente política, económica, militar y culturalmente.

Quien haya podido pensar que los dirigentes del P.N."V"., tras habar resultado "cornudos y apaleados", extrajeron las conclusiones pertinentes de su triste experiencia de colaboración con el imperialismo yanqui, se equivocan de medio a medio. Por el contrario, lejos de romper sus amarras con los que hoy se han erigido en dueños del régimen franquista, las han seguido estrechando. Naturalmente, ya no apelan a confiar en los "salvadores" yanquis; ¡ese truco ya no engaña a nadie!. Pero siguen consumiendo sus menguadas energías en proclamar a voz en grito las  excelencias de la política yanqui.

Aun no hace mucho que un prominente peneuvista —Manuel de Irujo— "producía" esta docta versión de la lucha da clases en al sudeste asiático: "En Vietnam prosigue la lucha del Norte contra el Sur: el Norte comunista, instrumento de Rusia y China, pretende ocupar militarmente el Sur democrático, como primar paso para adueñarse para el comunismo de Cambodge, Laos, Tahilandia, Malasia, Singapoore, Filipinas e Indonesia. El Sur se resiste, eficazmente ayudado por Norteamérica, la cual, conocedora de los planes de expansión comunista, está resuelta a impedir su realización, prestando de tal manera —pese a sus desaciertos políticos— uno de los señalados servicios que se han dado en la historia en favor de la libertad humana"([14]). Dudamos que criminal aventura imperialista en Vietnam haya encontrado muchos panegiristas semejantes. Esta "declaración de fe" de Manuel Irujo —elemento representativo si los hay, de la camarilla burocrática sabiniana—, nos parece una estimable confesión de los verdaderos sentimientos que animan a nuestros vehementes críticos "anti-totalitarios".

Es normal que quienes llaman democrático al régimen fascista y fantoche de Saigón, nos llamen enemigos de la democracia a los comunistas. Es, por otro lado, comprensible que los que defienden con tanto ahínco a los imperialistas yanquis, muestren tan poco entusiasmo en combatir la dictadura franquista que tan magistralmente representa sus intereses en España. Realmente, a la luz da los lazos que unan a es tos nacionalistas "vascos" con el imperialismo yanqui —el principal enemigo del pueblo de Euskadi—, quedan perfectamente claras muchas cosas.

 -----------------------------

(1) Sendas noticias aparecen en “Euzko Deya”, números 500 y 505 respectivamente.

(2) José Antonio Aguirre, “El sentido histórico de la dignidad humana y la libertad entre los vascos”, recogida en el libro titulado “Cinco Conferencias pronunciadas en viaje por América”.

(3) Declaración del Consejo Consultivo Vasco.  31 de Marzo de 1949. “Alderdi”, abril 1949.

(4) Declaraciones de José Antonio Aguirre a la Agencia norteamericana “International News Service”, “Alderdi”, junio 1949.

(5) Jesús Galindez,  “La batalla ya no está en las Naciones Unidas”, ídem.

(6) “Euskadi”, número de junio, julio y agosto 1950.

(7) “Alderdi” n1 244/245, 1968.

 

Los revisionista modernos y la dictadura del proletariado

En este artículo nos hemos limitado a ver algunos aspectos del tema general de la dictadura del proletariado sobre la burguesía. Aun que, en España, la dictadura del proletariado integral ha de venir precedida por una etapa de dictadura del proletariado y de las demás clases copulares sobre la oligarquía financiera-terrateniente, los agentes del imperialismo (especialmente los del imperialismo yanqui) y sus servidores fascistas (que no será sino una forma atenuada de la dictadura proletaria) las consideraciones aquí vertidas encuentran aplicación también para la fase democrático popular, pues las "teorías" de Carrillo no se dirigen solamente contra la dictadura del proletariado integral sino contra toda dictadura democrático-revolucionaria.

"Por lo que a mi se refiere —decía Marx en una célebre carta dirigida a Weydemeyer el 5 de Marzo de 1852—, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y algunos economistas burgueses, la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: ([15]) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción; ([16]) que la lucha de clases conduce necesariamente, a la dictadura del proletariado; (3) que esta misma dictadura no es de por si más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases..."

Sacando las conclusiones de estas apreciaciones de Marx, añadía Lenin: "Circunscribir el marxismo a la teoría de la lucha de clases es limitar el marxismo, tergiversarlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la luchado clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado".

Tal es uno de los rasgos principales que distinguen al marxismo revolucionario de todas las especies del "socialismo" burgués y del "comunismo"

Así se expresa Lenin a propósito de la esencia de la fase de transición del capitalismo al comunismo: "Las formas de los estados burgueses son extremadamente variadas, pero su esencia es una: todos estos Estados son de una manera u otra, pero necesariamente, en último análisis, una dictadura de la burguesía. El paso del capitalismo al comunismo no puede evidentemente dejar de proporcionar una gran abundancia y diversidad de formas políticas; pero su esencia será inevitablemente una: la dictadura del proletariado."([17])

Lo que diferencia, pues, a la etapa que media entre el capitalismo y el comunismo —a la que se da el nombre de socialista— no es otra cosa que la dictadura del proletariado. Esta es la piedra angular de la sociedad socialista. Sin ella no puede haber socialismo.

La dictadura del proletariado, blanco de los ataques revisionistas  

La burguesía no ignora que sin dictadura del proletariado no hay socialismo posible. Es por ello que concentra su propaganda antisocialista no contra "el socialismo", en general, sino contra la dictadura del proletariado.

Los revisionistas y demás oportunistas-representantes de la burguesía en el seno del movimiento obrero se presentan a las masas como socialistas al mismo tiempo que "borran lo que distingue al socialismo del capitalismo, a la dictadura del proletariado de la dictadura de la burguesía"([18]) "El oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases precisamente a lo más fundamental, al periodo de transición del capitalismo al comunismo, al periodo de derrocamiento de la burguesía y de su completa destrucción. En realidad, este periodo es inevitablemente un periodo de lucha de clases de un encarnecimiento sin precedentes, en la que ésta reviste formas agudas nunca vistas, y, por consiguiente, el Estado de este periodo debe ser inevitablemente un Estado democrático de manera nueva (pará los proletarios y los desposeídos en general) y dictatorial de manera nueva (contra la burguesía)" ([19])

Los oportunistas vuelcan su ingenio en la búsqueda de las más variopintas definiciones de “socialismo" en las que hacen acto de presencia la "justicia social", una "distribución más democrática de las rentas", la "armoniosa planificación de los esfuerzos económicos", una "nacionalización de las industrias básicas"... y demás parientes. Este "socialismo" es no ya compatible con los intereses de la burguesía, sino incluso altamente deseable para ella pues en nada perjudica a sus posiciones políticas y económicas. Todo lo más "propone" una mayor concentración y la nacionalización de algunos sectores para poder gestionarlos más eficazmente pero sin atentar, claro está, a la propiedad privada (nada cambia en el fondo una nacionalización si el Estado es un instrumento de la burguesía).

Los partidos revisionistas han arrebatado a los viejos partidos socialdemócratas, la primacía en esta competición, en esta lid de la sustitución del socialismo basado en la dictadura del proletariado por un "socialismo" fundado en la dictadura de la burguesía. Los diversos partidos revisionistas han seguido caminos no siempre paralelos en cuanto a la forma, aún cuando todos condujeran a la misma meta. Los partidos revisionistas que no gozan de una audiencia importante y que, por consiguiente, no se ven obligados por su base obrera a "guardar una compostura proletaria", son, sin duda alguna, los que más abiertamente han enterrado la peligrosa teoría de la dictadura del proletariado.

No se piense, no obstante, que la degeneración de los pequeños partidos revisionistas de los países capitalistas es obra de ellos solamente. Por el contrario, la evolución super-derechista de los mismos está apoyada calurosamente por el director de orquesta —el Partido revisionista de la Unión Soviética— y por los "solistas" —los partidos de Longo, Roohet-Marcháis, Carrillo—, Hace ya, tres años, el órgano de los partidos revisionistas, la "Nueva Revista Internacional", daba luz verde al P."C". Finlandés para liquidar de su programa el término dictadura del proletariado (y con el término, la noción de la misma). En las páginas de dicha revista se podía leer: "En el nuevo programa, las palabras "dictadura del proletariado'' serán, parece seguro, reemplazadas por la expresión “poder de los trabajadores”. Se podría, sin duda, hablar también de poder de la mayoría del pueblo"([20]).

Otro "comunista", esta vez austríaco, Emst Fischer, ha penetrado con mayor "audacia" por esta brecha y ha lanzado los ataques más agudos contra la dictadura del proletariado que, por lo que nosotros conocemos, han emanado jamás del campo revisionista.

En un articulo difundido a finales del 68, calificaba a la dictadura del proletariado de "idea falsa". "Incluso en un mundo de relativa prosperidad y de consumo ostentatorio —argumentaba—, se tiene necesidad de un fin preciso. La democracia en todos los terrenos del Estado, de la economía, de la vida pública es un fin preciso) aferrarse a la noción de dictadura del proletariado en unas condiciones que ya no le corresponden, es conservador, doctrinario y frena el nacimiento de una verdadera unión democrática para la lucha". Y no acaba ahí. "La "dictadura del proletariado' —sentencia el eminente teórico del "comunismo" revisionista— no es una forma ni deseable ni realizable del paso del capitalismo al socialismo, es decir de la propiedad privada a la propiedad común de los medios de producción esenciales ..." ([21]) Como se ve, nuestro gran impugnador sostiene justamente lo contrario que el marxismo-leninismo. ¿Cuál es la razón? ¡Bien simple! Si seguimos en nuestras trece, si no hacemos dejación de la dictadura del proletariado, no es posible "la verdadera unión democrática" o, dicho en plata, no es posible que la burguesía acepte a los "comunistas" a su lado para compartir las pesadas tareas de la dictadura burguesa. ¡Así se entiende! ([22]*)

 En una mano un cirio y en la otra un puñal

 De este modo se ha solido describir gráficamente al integrismo. Y a decir verdad ésta es también la imagen que ofrecen hoy en día los revisionistas modernos. Ho los "iconoclastas", como Fischer, que apenas se molestan en camuflar su ruptura con el leninismo. SI los que, como Carrillo e Ibarruri, se pierden en loas al marxismo-leninismo al mismo tiempo que lo apuñalan.

Preguntad a Carrillo si está conforme con la teoría marxista de la dictadura del proletariado. !Se mostrará ofendido! !Eso no se puede poner en duda! El, Santiago Carrillo, siempre ha defendido la dictadura del proletariado. El no es como otros que han renegado de éste y otros principios. Y, aparentemente, algo hay de cierto: Fischer ha renegado a voz en grito; ha dicho: ¡yo no quiero saber nada de esta engorrosa y comprometedora teoría de la dictadura del proletariado!. Carrillo, en cambio, ha renegado medio en secreto, porque si no lo hiciera así serian muchos los militantes de su Partido que dirían ¡o tú, o nosotros!.

El juego de Carrillo consiste en decir lo suficiente para que la reacción confié en él —cosa que por otra parte no acaba de conseguir— y para ir corrompiendo la conciencia revolucionaria de muchos de los que aún siguen en el que fue Partido Comunista de España.

Carrillo no renuncia a hablar de la dictadura del proletariado. Lo que hace es desvirtuarla; emplear ese término para designar otro concepto que está en las antípodas del concepto marxista.

Examinemos la apacible imagen que Carrillo nos da de la dictadura del proletariado. "Lo característico de la dictadura del proletariado no es ni la restricción de las libertades políticas para los adversarios de clase, ni la violencia contra las personas integrantes
de esas clases. Lo
característico es
el paso de la propiedad capitalista
a propiedad social;
la transformación del Estado, de sus
órganos y sus leyes, que asumen la
tarea de realizar y
defender la transformación socialista de la sociedad, la organización científica de la producción teniendo en cuenta el interés del pueblo; el desarrollo de la instrucción pública, de la cultura, extendiendo sus beneficios al conjunto de la sociedad, superando el privilegio clasista que hoy la caracteriza, la formación moral del hombre nuevo.

"En muchos países de Europa occidental la marcha hacia el socialismo tomará probablemente la forma de una ampliación de la democracia; de la adición de una doble dimensión a la democracia política: la democracia económica"([23]).

Las «anticuadas»ideas de Marx, Engels y Lenin

En el libro del que hemos tomado la cita precedente, Carrillo llama en su ayuda al mismísimo Lenin para hacernos ver a los pobres e ignorantes "dogmáticos" que estábamos muy equivocados al pensar que la dictadura del proletariado implica una restricción de las libertades de la burguesía y una violencia del proletariado sobre la burguesía como tal. En efecto, Carrillo trata de demostrar que bajo la dictadura del proletariado, la burguesía no ha de ver mermadas sus libertades. ¿Pruebas en favor de su punto de vista? Una justa observación de Lenin: "Es de advertir que la cuestión de privar a los explotadores del derecho de voto es un problema puramente ruso, y no un problema de la dictadura del proletaria do en general". (. . .) "Seria un error asegurar por anticipado que las próximas revoluciones proletarias de Europa, todas, o la mayor parte de ellas, originarán necesariamente una restricción del derecho al voto para la burguesía" ([24]).

Fijémonos bien que Lenin aquí no habla de las libertades políticas en general, sino exclusivamente del derecho al voto y en determinadas condiciones (éste es un extremo que el propio Lenin va a aclarar ahora). Estas frases de Lenin, no obstante, constituirán uno de los dos grandes "argumentos" del prestidigitador Carrillo para "probar" que "lo característico de la dictadura del proletariado no es ni la restricción de las libertades políticas para los adversarios de clase, ni la violencia contra las personas integrantes de esas clases" ([25]).

El otro "gran argumento" esgrimido por nuestro infatigable razonador es el hecho de que , tras la insurrección victoriosa de Octubre del 17, el Partido bolchevique compartiera el poder con el Partido de los socialistas revolucionarios de izquierda.

Escuchemos a Lenin. Puesto que él dijo con toda claridad lo que entendía por dictadura del proletariado, dejemos que él se explique por si mismo.

Carrillo nos habla de un Estado que vela por la realización del socialismo sin oprimir a nadie. Lenin responde: "El Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra"([26]) El democratísimo Estado de Carrillo comienza a tambalearse.

Carrillo "es contrario" a que el proletariado ejerza la menor violencia sobre la burguesía. Lenin le replica: "La dictadura es un poder que se apoya directamente en la violencia y no está sometido a ley alguna.
"La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna.

( . . . ) "Al definir la dictadura, Kautsky ha hecho todos los esfuerzos posibles para ocultar al lector el rasgo fundamental de este concepto: la violencia revolucionaria" (El subrayado es de Lenin) ([27])

¡Terrible Lenin que no "cede" en nada¡ Carrillo todavía tiene fuerzas para musitar que a la burguesía no hay que privarle de las libertades democráticas. Lenin contesta: "La dictadura (. . .) significa necesariamente la supresión (o la restricción esencialísima, que es también una de las formas de supresión) de la democracia para la clase sobre la cual o contra la cual se ejerce la dictadura". ([28])

¿Dejará el proletariado libertad a la burguesía para publicar su prensa?. "A fin de conquistar la verdadera igualdad y la verdadera democracia en el interés de los trabajadores, de los obreros y de los campesinos", asegura Lenin, "hay que comenzar por arrancar al capital la facultad de alquilar a los escritores, de comprar y corromper periódicos y casas de edición " ([29])

¿Concederá el proletariado en el poder la libertad de reunión y asociación a la burguesía?" Todo obrero consciente que no ha roto con su clase", afirma Lenin, "comprenderá desde el primer momento que sería insensato permitir la libertad de reunión a los explotadores.(...) La burguesía, cuando era revolucionaria, ya sea en Inglaterra en 1649, ya sea en Francia en 1793, no ha acordado jamás la libertad de reunión a los monárquicos ni a los nobles que llamaban a las tropas extranjeras y "se reunían" para organizar tentativas de restauración" ([30]).

  “ENTRE LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y LA SOCIEDAD COMUNISTA MEDIA EL PERIODO DE LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA PRIMERA EN LA SEGUNDA. A ESTE PERIODO CORRESPONDE TAMBIÉN UN PERIODO POLÍTICO DE TRANSICION, CUYO ESTADO NO PUEDE SER OTRO QUE LA DICTADURA REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO".

C. Marx. "Crítica del programa da Gotha"

En cuanto al hecho de la participación en el poder de los soviets de los socialistas revolucionarios de izquierda —traído a colación por Carrillo como prueba de la posibilidad, bajo la dictadura del proletariado, no solo de la libertad de asociación sino del pluripartidismo en el poder—, hay que decir que desde el punto de vista marxista-leninista no hay nada en contra de la existencia de fuerzas  políticas no proletarias  (representantes de capas o clases con las que el proletariado mantiene una alianza —e incluso de su participación en las tareas de gobierno—, mientras acepten el programa de la revolución proletaria, contribuyan prácticamente a su realización y admitan efectivamente la dirección del Partido proletario, del Partido comunista. Estas son las condiciones que tuvieron que aceptar los socialistas revolucionarios de izquierda (durante el periodo en que colaboraron con el Gobierno soviético) y éstas son también las condiciones que no aceptaron los restantes partidos de la "democracia revolucionaria rusa", mencheviques a la cabeza. He ahí algunos aspectos que Carrillo aparenta desconocer. ([31]*)

¿Qué decir, en fin, del “derecho de “voto” que ha dado pie a Carrillo para arremeter contra la dictadura del proletariado? Al igual que hoy airea Carrillo la bandera del sufragio universal apoyándose en la referida observación de Lenin, Kautsky la levantó hace medio siglo arguyendo que la Comuna de Paris respetó el sufragio universal sin por ello ser otra cosa que una dictadura del proletariado. Dejemos que Lenin ajuste las cuentas a Kautsky y, de paso, a su émulo Carrillo. En las líneas que siguen , se puede ver claramente el alcance real de la anterior reflexión sobre el derecho al voto de la burguesía.

" . . . La Comuna de París fue una dictadura
 del proletariado, pero fue elegida por sufragio universal, es decir, democráticamente. Y concluye Kautsky, con aire de triunfo: . . . “La dictadura del proletariado era para Marx (o según Marx) una situación que resulta necesariamente de la democracia pura si el proletariado constituye la mayoría”.
"Este argumento de Kautsky es tan divertido, que uno se ve en un verdadero embarras des richesses (dificultad nacida de la abundancia... de objeciones). En primer lugar, es cosa sabida que la flor y nata, el Estado Mayor, las capas altas de la burguesía huyeron de Paris a Versalles. En Versalles estaba el "socialista* Luis Blanc, lo cual demuestra, por cierto, que es falsa la afirmación de Kautsky cuando dice que en la Comuna participaron "todas las tendencias” del socialismo. ¿No es ridículo presentar como “democracia pura” con "sufragio universal” la división de los habitantes de París en dos campos beligerantes, en uno de los cuales estaba concentrada toda la burguesía de espíritu belicoso, políticamente activa?

"En segundo lugar, la Comuna luchó contra Versalles, como gobierno obrero de Francia contra el gobierno burgués. ¿A qué viene aquí eso de "democracia pura” y de “sufragio universal” cuando Paris decidía la suerte de Francia? Cuando Marx consideraba que la Comuna había cometido un error por no haberse incautado del banco, que pertenecía a toda Francia, ¿¿partía acaso de los principios y del ejercicio practico de la “democracia pura”??

" ( . . . ) En tercer lugar, me permitiré recordar respetuosamente al señor Kautsky, que se sabe de memoria a Marx y a Engels, si siguiente juicio de Engels sobre la Comuna desde el punto de vista de la “democracia pura”:

“¿No han visto nunca una revolución estos señores” (los antiautoritarios) “Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe) es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay”, y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso solo un día, de no haber empleado esta autoridad del pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella?"([32]) " ([33])

No se puede decir que Carrillo salga bien parado de la confrontación con las tesis leninistas. El la misma se ha puesto en evidencia que las posiciones sustentadas por el líder revisionista español, se hallan en absoluta contradicción con el marxismo-leninismo.

------------------

(1) Lenin, “El Estado y la Revolución”, 1917.

(2) Mao Tse-Tung, “Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda”, 12 de Marzo de 1957.

(3) Lenin, obra citada.

(4) “Le nouveau programme du Pati communiste finlandais”, Nouvelle Revue Internationale, mayo 1967.

(5) Ernest Gischer, “Sur le problème de la dictadure du proletariat”, Temps Modernes, noviembre 1968.

(6) Santiago Carrillo, “Nuevos enfoques a problemas de hoy”, 1967.

(7) Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kausky!, 1928.

(8) Lenin, “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” —presentadas en el Primer Congreso de la Internacional Communista—, Marzo de 1919.

(9) F. Engels, “De la autoridad”, invierno 1872/73.

  

Leninismo, Nacionalismo y Patriotismo

Por  T. DIEZ

Poseyendo el nacionalismo una innegable influencia en el seno del movimiento antifranquista vasco y habiendo alcanzado el marxismo leninismo un gran prestigio entre todos los revolucionarios, es lógico que se haya desarrollado en Euskadi una tendencia —presente de uno u otro modo en diversos sectores— a conciliar ambas cosas. Es por ello preciso que abordemos en estas páginas la cuestión de la relación entre el nacionalismo y el marxismo leninismo.

¿Es ésta una relación de afinidad? No, en modo alguno i desde el punto de vista comunista, el nacionalismo no puede emanar sino de la burguesía de tal o cual país y sólo puede existir en la medida en que sirve a sus intereses. El proletariado es opuesto al nacionalismo, que busca su división, y alienta el internacionalismo revolucionario que debe soldar a la» masas obreras de todas las naciones y nacionalidades del mundo en el esfuerzo común por acabar con el capitalismo. Estas son las posiciones que desde Marx hasta nuestros días han defendido loe trabajadores consciente:

"El nacionalismo burgués y el internacionalismo proletario son dos consignas irreductiblemente opuestas que corresponden a dos grandes campos de clase del mundo capitalista y que traducen dos políticas (más aún: dos concepciones del mundo) en la cuestión nacional. ( . . . )

"El marxismo es irreconciliable con el nacionalismo, incluso con el más "justo” de los nacionalismos, el más "puro," el más fino y civilizado" ([34])

Esta "condena" del nacionalismo, sin exceptuar ninguna de sus variantes, no significa ciertamente que, a nuestro juicio, los diversos nacionalismos sean iguales. De un modo general, Lenin solía distinguir entre el nacionalismo de una potencia opresora y el que surge en el interior de la burguesía y pequeña burguesía de una nación o nacionalidad oprimida. Así se expresaba en "Del derecho de las naciones a la autodeterminación"!

"En todo nacionalismo burgués de una nación oprimida, existe un contenido democrático general contra la posesión; y es este contenido el que nosotros apoyamos sin restricciones, poniendo siempre aparte, rigurosamente, la tendencia al exclusivismo nacional..." ([35])

Hay que recalcar que, según Lenin, no se trata de apoyar a los nacionalismos de la burguesía y pequeña burguesía de las nacionalidades oprimidas sino, solamente, su contenido democrático general.

El nacionalismo, como tal, cualquier nacionalismo, incluido el más "avanzado" ha de ser combatido indefectiblemente. No con las armas que emplea la reacción sino mediante la discusión, la crítica, la persuasión. Consecuente con al internacionalismo proletario, Lenin proclamaba la necesidad de

“La unidad de los obreros de las distintas naciones en la lucha contra el nacionalismo de cualquier burguesía nacional..." ([36])

El militante marxista revolucionario de una nacionalidad pequeña y oprimida, como la nuestra,

"Debe luchar contra el hermetismo, el aislamiento, la estrechez mezquinamente nacional, por la consideración de lo integral y lo general, por la subordinación de los intereses de lo particular a los intereses de lo general" ([37])

La oposición al nacionalismo por parte de los comunistas, ¿implica un menosprecio de la patria y de los sentimientos nacionales? De esta forma respondía Lenin:

"La patria (es) el medio político cultural y social dado ( . . . ) . El proletariado no puede permanecer indiferente e insensible ante las condiciones políticas, sociales y culturales de su lucha; por tanto, no pueden serle indiferentes tampoco los destinos de su país" ([38])

A lo que agregaba Dimitrof:

"No somos partidarios del nihilismo nacional , y no debemos jamás afirmarnos como tales. El problema de la educación de los obreros y de los trabajadores en el espíritu del internacionalismo proletario es una de las tareas  fundamentales de todo partido comunista. Pero quien planea que eso la permite escupir, incluso le obliga a escupir sobre todos loa sentimientos nacionales de las masas trabajadoras, está lejos del bolchevismo autentico, no ha comprendido nada de la doctrina de Lenin y de Stalin sobre la cuestión nacional" (..) "El internacionalismo proletario debe, por decirlo así, 'aclimatarse' a cada país para echar raíces profundas en tierra natal. Las formas nacionales de la lucha proletaria de clase y del movimiento obrero de los diferentes países no contradicen el internacionalismo proletario, por el contrario, es justamente bajo esas formas como se puede defender con éxito los intereses internacionales del proletariado" ([39])

Educar a las masas en el espíritu del internacionalismo proletario sin por ello pisotear sus sentimientos nacionales; "echar raíces" en la propia nacionalidad... Pero hay algo más: ¿"puede" un internacionalista amar a su patria?. Esto aconsejaba el mismo Dimitrof:

"...Deben ustedes amar con un amor ilimitado a la patria y al pueblo. Existe el tipo de intelectual que nada entre dos aguas, aborrece a su pueblo y lo pinta a menudo como bárbaro y primitivo. Ello no es justo." (...) "El amor al pueblo y a la patria es un factor moral muy poderoso que nos ayuda en la lucha contra todo género de dificultadas, padecimientos y desgracias que afligen al hombre" ([40])

"¿Podamos decir que el sentimiento de orgullo nacional nos sea ajeno a nosotros proletarios conscientes de la nacionalidad rusa? —interrogaba Lenin—. ¡Claro que no! Amamos nuestro idioma y nuestra patria, nos esforzamos con todo nuestro empeño para que sus masas trabajadoras (es decir, las nueve décimas partes de su población) se eleven a una vida consciente de demócratas y socialistas. Nada nos duele más que
ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio a que los verdugos zaristas, los aristócratas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. Tenemos el orgullo de que esas violencias hayan originado resistencia en nuestro medio, entre los rusos, de que ese medio haya destacado a un Radischev, a los decembristas, a los revolucionarios de origen no aristocrático de los años del 70, de que la clase obrera rusa formara en 1905 un poderoso partido revolucionario de masas, de que el mujik ruso haya empezado a convertirse, al mismo tiempo, en un demócrata y a barrer al pope y al terrateniente.

"Recordamos que hace medio siglo el demócrata
ruso Chernishevski, al consagrar su vida a la
causa de la revolución, dijo: "Mísera nación, nación de esclavos, de arriba abajo todos son esclavos”. A los rusos, esclavos francos o encubiertos (esclavos respecto a la monarquía zarista), no les gusta recordar estas palabras.  A nuestro juicio, en cambio, son palabras de verdadero amor a la patria, de nostalgia debida a la ausencia de espíritu revolucionario en la masa de la población rusa. Entonces no lo había. Ahora, aunque no mucho, lo hay ya. Nos invade el sentimiento de orgullo nacional, porque la nación rusa ha creado también una clase revolucionaria, ha demostrado también que es capaz da dar a la humanidad ejemplos formidables da lucha por la libertad y por al socialismo y no sólo formidables pogromos, hilaras da patíbulos, mazmorras, hambres formidables y un formidable servilismo ante los zares, los popes , los terratenientes y los capitalistas.

"Nos invade el sentimiento de orgullo nacional, y precisamente por eso odiamos, en forma particular nuestro pasado de esclavos..." ([41])

 Es así como el patriotismo de los comunistas enlaza con el patriotismo de los revolucionarios franceses de 1799 que designaban con el nombre de patriota a los defensores del pueblo y de la República, a los enemigos de la reacción monárquica. No es otro el patriotismo del que habla Mao Tse-tung cuando a firma que los comunistas "no sólo pueden sino que deben serlo" (patriotas) ([42]).

Tal es el patriotismo de los miles de comunistas vascos que murieron con las armas en la mano luchando por la libertad  de Euskadi. Un patriotismo que no se nutre de las corrientes exclusivistas y retrógradas del viejo nacionalismo. Un patriotismo que no se nutre de las corrientes exclusivistas y retrógradas del viejo nacionalismo. Un patriotismo que asume la tradición de los Caballeritos de Azcoitis, adelantados del progreso y de la democracia en Euskal-Herria; de Michelena, el amigo de la Revolución francesa y enemigo de la España oscurantista y feudal; da un Nina, adversario irreductible de las fuerzas del pasado...

Un patriotismo que no se define por su oposición a la causa del proletariado, sino que presupone la dirección del proletariado sobre las amplias masas populares, pues es en la dirección proletaria don de se sustentan las únicas esperanzas sólidas de libertad del pueblo vasco.

Un patriotismo solidario y complementario del patriotismo revolucionario común a todos los pueblos de España en lucha contra el imperialismo yanqui. Un patriotismo que se inspira en la consigna que nos diera nuestro mártir, el comunista y patriota vasco Jesús Larrañaga:

“¡Por la libertad de Euskadi dentro de las libertades de España!!

(1) Lenin, “Notas críticas sobre la cuestión nacional”.

(2)     "     “Del derecho de las naciones a la autodeterminación”

(3)    "      “La corrupción de los obreros por el nacionalismo sutil”.

(4)    "     “Balance de una  discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”.

(5) "   "El militarismo belicoso y la táctica antimilitarista de la socialdemocracia".

(6) Dimitrof, "La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo" (VII Congreso de la I.C., 1935J.

(7) "El trabajo y el amor a la patria".

(8) Lenin, "Sobre el orgullo nacional de los rusos".

(9) Mao Tse-tung, "El papel del Partido comunista de China en la guerra nacional".

 

 

Yankiar inperialisten zorigaitzak

ANTXON IRAOLA 

Nazio-arteko gizarte borrokaren egoerari begiratuaz, nabari agertzen da herri zapalduek inoiz baino gogorrago ekiten dutela yankiar inperialismoaren aurka.

Borroka honen toki gorena dudarik gabe, Asiako Hego-Sortaldea. Han, Vietnamgo herriaren borroka irabazlek ta Lao-herriaren ekintz gogorrek behirturik, yankiar inperialismoak sartu du berriro burruntzalia, egin du beste aldrebeskeria. CIA dalakoak Kanboiako errejimen neutralista bota ondoren, Lon Nol eta Sirik Matak-en lapurtalde erreaksionarioa ezarri du. Bainan zerbait konpondu nahi ba zuten, trikimailu hau ere gaizki atera zaie, Kanboiako herri osoa harmetan altxa bait da Estadu panpin horren kontra) ta nola ez. Ipar Amerikatarrak,  Kanboiako lurraldea bere ejerzitoaz inbaditzen has i ere.

Leñen Vietnam-go herri aipagarria menperatu ezin ba zuten, orain Indotzinako herri guztiak, Vietnam, Laos ta Kanboia errazago zapalduko ote dituzte? Hirurak bait dirá orain beren nazio-liberamenduaren alde borrokatzen diranak.

Ankaz gora dabiltza inperialistak ta bere "bertako" morroiak. Beren erasoaldiak "prolema erabaki" beharrean, erresistentzi su berriak pizten dituzte; Pentagon-eko "buru argitsuen" asmoak aldrebeskeriak besterik ez dira azaltzen. Herriek ez bide dute menpetasuna onhartzen, ta bai politika bai militar mailetan, garaipen izugarriak irabaz ten.

Eguzkialde Hurbilan, Palestinako herria yankiar inperialiemoak ta bertako morroiek, sionistek, bere lurretik jauzia, erreboluzio indarren aurrealdia da. Palestinako herria arabiar herri-oldeen laguntzarik beroena konsegitzen ari da, horrela berriro uka-ezinezko argibide garbia emanaz joan dan maiatzako 20-ean Mao Tsetung-ek egindako deklarazioari:

"Hamaika gertakari probatzen dute hauzi zuzena eusten duanak laguntza tinkoa lortzen duala, ta hauzi okerra eusten duanak ez duala babesik. Herri argal batek azpira dezake boteretsu bat; herri txiki batek, haundi baten aurka irabazi. Lurralde txiki bateko herria borrokara altxatzen ausartzen dalarik, harmak eskuratzen ditualarik, ta bere gain lurraldearen etorkizuna hartzen dualarik, segur da herrialde haundi baten erasoaldia urratu dezakeala. Historiaren legea da horixe."

Liban ata Jordani-ko arabiar kontra-iraultzaileak saiatu
 dira behin da berriro palestin herriaren ekintza ito nahirik, bainan ito beharrean, sendotu ta bizkortu egiten.

Txina, Asiako erreboluzioaren atze-alde tinkoa, ta munduko erreboluziogile proletarioen laguntzarik sendoena, Langile Kultura Erreboluzioa burutu ondoren, gogor lotu zaio produzioaren ta zientziaren bilakatzeari; erreboluzio-mugimenduak proletario-joeraren zuzendaritzapean aurrerabide ederrak egiten ditu beti. Txinako satélite artifizialaren botatzea ez du izan adierazkisun eskaxa . Ongi konprenitu dute mundu guztiko indar aurrerakaitzek.

Asia, Afrika ta
 Latin Amerika zehar gero ta gahiago dirá harmetan altxa diran herri zapalduak.

Kinka larri hontan, sobietar errebisionistek beren adiskidengana jo dute, ta yankiar inperialismoarekin, elkar-laguntza politika aurrerago eraman. Horreogaitik, USA-ri amor egiteagaitik. Lon Nol-ekin dituzte har-eman guztiak, ez dute FUNK dalakoa (Kanboiako Frente Nazional Batua) onhartzen. Horreraitik ere, jira ta bira dabiltza Eguzkialde Hurbileko guduari "politika aterabide" bat bilatunahiean, alegia, garbi esanda, Israel-eko Estadua muga zaharretara itzul dedila,  ezer gertatu ez balitz bezala; Palestin-herriak, noski, bere etxetik kanpo geratu beharko du, ta arabiar erreakzionarioak ta sionistak konpon ditezela herriaren borroka harmatua itotzeko. Horregaitik, aizkenik, ari dira errebisionismoaren jabe haundiak Grezia, Portugal ta Españako errejimen fazistak kortejatzen ta kasik berekin ezkontzen.

Estadu Batuetako herri-oldeak ere zutik, jarri dira inperialismoaren hilketa berri hoien aurka. Egia da ez dala Ipar Ameriketako herri osoa izan, baizik-eta, sail aurreratuenak bakarrik; bainan, hala ta guztiz ere, inperialista putre  tzarrek antzeman dute ez diela aztarren onik ekartzen horrelako herri-mugitzeak, ta gogorkeria izugarriaz erantzun dute berehala zapaltzearren; beti bezala, beltz-herria izan da zapalkuntza gogorrena sofritu duana.

Yankiar inoerialismoa ta berak dakarren mixeria ta odol guztia, heriotz ilunera dijoa, hala beharrean. Mundu borobileko herri guztiek bat egiten ba dakite, erruz hurbilduko zaigu hil-borroka luze honen bukaera, azkarrago etorriko da inperialismoaren kontrako indarren garaipena.

 

 

 

ZER EGIN?

GURE MUGIMENDUAREN BOZA

Ilabete zenbait pasa zaizkigu hirugarren KOMUNISTAK argitaratu zanez geroztik. Ez dira, bainan , ilabete hauek hutsik gelditu, aurtengo Ilbeltzaz geroz, ZER KGIN? izeneko aldizkaria ateratzen ari gara-ta.

ZER EGIN?-ek, "Euskadiko Komunista Mugimenduko zuzendaritzaren kaseta" izenburua dakar. Beraz, KOMUNISTAK izenekoa sortu zan bezala jarraitu nahi ba zuan, ez zezakean eginkizun hori bete. KOMUNISTAK, ba, lehen bezala, lodi xamarra, hobeto apaindu ta moldatun, ta mamiz ere artikulu sakonagoak osatua, azalduko da, ZER EGIN-ek gure Mugimenduko zuzenbide ta adierazpen konkretoak langile erreboluziozaleeri erakartzen dien bitartean.

Beraz, iraultz-ekintzara bideratzea, zuzenbide zeatzak, konsigna konkretoak ematea, ZER EGlN?-en eginkizun da. Hortarako, danok, militante edo jarraitzaile edo sinpatizatzaile, saia gaitezen adore gutiz, berriak bialtzen, informe ta txostenak idazten, ZER EGIN?-en agertutako gaiak diskutitzen . . .

Bainan, ez da hor bukatzen ZER EGIN?-en lana. Ideologia sailan ere borroka gogorrak egin behar ditu. Orain artekoak jarraituaz, erreformismoa —bere mota guztietan, bereziki peligrosoenean, rebisionismo berrian—, nazionalismoa, anarkosindikalismoa, trotskismoa, ta beste ideologia burges ta kontra-iraultzaileak langile ta herri-oldetik sustraitik ateratzeko, gure indar guztiz jokatu behar dugu ideologi-frentean.

Ideologi-gatazka frente hontan ere, behar beharrezkoa zaigu gure pentsakera ta gure ekintzarekin ados dagozen guztiek ZER EGIN?-en mamia hobetzen lagundu gaitzaten. ¿Nola? Artikulu bateri edo besteri buruzko iritzi personalak idatzi ta bialdunz, diskutitzen ari dan prolema bateri buruzko soluzioak igorriaz, eta baita ere, beste lagunen artean, bakoitzaren aldamenean jaeotako iritziak jakin araziaz.

Bukatzeko, beste ohartxo bati ZER EGIN?-on zabalkuntza militantea hedatu ta haunditu egin behar da. Zabalkuntza militantea diogu, hau bait da, dudarik gabe, garrantsizkoena. Gehiago zabaldu behar dala argi dago, bainan gure lana ez da bukatzen zabaldutakoan; ale bakoitzaren urratsak jarraitu behar ditugu, irakurle bakoitzaren iritzita erantzunak ikertuaz, ta honen bidez, gure lantoki, herri edo hauzoko borrokalari ohartu, bizkor ta zintzoenekin loturak finkatu.

ZER RGIN?-ez ongi baliatzen ba gara, ta danon artean gero ta hobeago egiten ba dugu, gure Mugimerduak ta gure ekintzak biziki aurreratuko dute, bai kantidade, bai kalidade aldetik.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] (*)Es obligado aludir al hecho de que el representante del Partido comunista en el Gobierno Vasco, Astigarrabia, no supo mantener una posición justamente comunista y, en favor de una unidad mal en tendida, se dejó caer por la pendiente del seguidismo, apoyando la política reaccionaria dictada por al P.N."V". lo que le hubo de valer la condena del Partido.

[2] (**) En las páginas del número 246/247 de “Alderdi”, encontramos un curioso artículo firmado por “Armaindegi” y fechado el 20-12-68, en el que bajo el título “Venezuela por Caldera y C.O.P.E.I.” se celebra la elección para la presidencia de Venezuela de Rafael Caldera, al que se “ovaciona” (ésta es la palabra que utiliza el articulista) con el mayor alborozo.

[3]  (***) Kurt Georg Kiesinger, ex-canciller de la República Federal de Alemania, líder de los “demócrata-cristianos” alemanes. En mayo de 1933 ingresó en el partido nazi. Tras unos años de prestar diversas colaboraciones al régimen hitleriano, se incorporó al Ministerio del exterior donde continuó ascendiendo. Durante la guerra  era ya suplente del responsable de la sección de Propaganda de Política Exterior para los países extranjeros. Después de la derrota del Tercer Reich, el Ministro del Exterior y jefe de Kiesinger, Von Ribbentrop, fue ahorcado junto con algunos de los principales criminales de guerra. Kiesinger tuvo más fortuna. Su carácter servicial le llevó a ponerse a disposición de los imperialistas yanquis, lo que le permitió seguir prosperando...

[4] (*) La C.I.O.S.L. fue fundada —con el apoyo de la C.I.A. con el fin de reunir a las diversas organizaciones sindicales anticomunistas que se oponían a la Federación Sindical Mundial, entonces bajo dirección comunista y hoy controlada por un aparato burocrático revisionista. En la "Conferencia Sindical Internacional Preparatoria" (celebrada los días 25 y 26 de Junio de 1949, en Ginebra), en la que se acordó constituir la nueva Confederación, S.T.V. estuvo representada por el archirreaccionario sindicalista amarillo francés, Gastón Tessier,

[5] (**) Walter Reuther ha sido uno de los gansters que mayor influencia han ejercido sobre el sindicalismo yanqui. Dos simples pinceladas bastarán para caracterizar su actividad. En 1963, en el Congreso de la A.F.O.L.-C.I.O. (Confederación General de Sindicatos de los EEUU), defendió una resolución en la que recababa de dicho Congreso un "apoyo ilimitado" a la política imperialista en Vietnam. Hace un par de años, un antiguo agente de la C.I.A. revelaba en un artículo publicado por el "Sadurday Evening Post", que Walter Reuther, junto con su hermano Victor, había llevado 50.000 dólares de la C.I.A. a los sindicatos anticomunistas de Alemania occidental. Ante las precisiones aportadas, los dos "sindicalistas" hubieron de admitir haber cumplido tal misión.

[6] Sendas noticias aparecen en “Euzko Deya”, números 500 y 505 respectivamente.

[7]  (***) El acuerdo en cuestión fue firmado por los dirigentes socialdemócratas,demócrata-cristianos, republicanos de derecha y nacionalistas "vascos". En el texto aprobado por los pactantes se propone una alternativa al franquismo a la que se llama democrática, sin que se diga una sola palabra de destruir el Estado fascista, de eliminar la base económica de la dominación fascista, de asegurar la independencia de España frente a los imperialistas yanquis... La U.F."D". es hoy en día un cadáver más de los que oligarcas e imperialistas yanquis se han rodeado en su empeño de engañar al pueblo y aislar a los comunistas.

[8] José Antonio Aguirre, “El sentido histórico de la dignidad humana y la libertad entre los vascos”, recogida en el libro titulado “Cinco Conferencias pronunciadas en viaje por América”.

[9] Declaración del Consejo Consultivo Vasco.  31 de Marzo de 1949. “Alderdi”, abril 1949.

[10] Declaraciones de José Antonio Aguirre a la Agencia norteamericana “International News Service”, “Alderdi”, junio 1949.

[11] Jesús Galindez,  “La batalla ya no está en las Naciones Unidas”, ídem.

[12] (*) Es escrito en cuestión trataba de demostrar que el de Franco es un anticomunismo de pacotilla y que el anticomunismo auténtico sólo puede ser el de los demócratas puros, como los redactores de “Alderdi”.

[13] “Euskadi”, número de junio, julio y agosto 1950.

[14] Alderdi” n1 244/245, 1968.

[15] Lenin, “El Estado y la Revolución”, 1917.

[16] Mao Tse-Tung, “Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda”, 12 de Marzo de 1957.

[17] Lenin, “El Estado y la Revolución”, 1917.

[18] Mao Tse-Tung, “Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda”, 12 de Marzo de 1957.

[19] Lenin, obra citada.

[20] “Le nouveau programme du Pati communiste finlandais”, Nouvelle Revue Internationale, mayo 1967.

[21] Ernest Gischer, “Sur le problème de la dictadure du proletariat”, Temps Modernes, noviembre 1968.

[22] (*) Hay que consignar que Fischer, hasta enero del 69 miembro del Comité Central del Partido revisionista austríaco, fue expulsado de su partido el 13 de Octubre del mismo año. Pero no se piense que ha sido la publicación del artículo citado la que le valió tal honor. No, la exclusión —decretada un año después de la aparición de dicho escrito— fue debida al hecho de que Fischer adoptara una actitud pública condenatoria de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas soviéticas

[23] Santiago Carrillo, “Nuevos enfoques a problemas de hoy”, 1967.

[24] Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kausky!, 1928.

[25] Santiago Carrillo, “Nuevos enfoques a problemas de hoy”, 1967.

[26] Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kausky!, 1928.

[27] Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kausky!, 1928.

[28] Lenin, “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” —presentadas en el Primer Congreso de la Internacional Communista—, Marzo de 1919.

[29] Lenin, “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” —presentadas en el Primer Congreso de la Internacional Communista—, Marzo de 1919.

[30] Lenin, “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” —presentadas en el Primer Congreso de la Internacional Communista—, Marzo de 1919.

[31] (*) “No hay duda de que en la lucha por el triunfo del socialismo y por su edificación con éxito pueden participar también otros partidos y organizaciones no comunistas. Pero ésta no es en modo alguno en ley general de la marcha hacia el socialismo, es solamente una particularidad nacional e histórica de este o aquel país, ligada a diferentes circunstancias concretas y que no se siega de ninguna forma la que es verdaderamente una ley general e indispensable para cada país, la dirección de un único Partido, del Partido marxista-leninista durante la revolución y la edificación socialista”(...) “Dirigir no quiere decir dictar e imponer la propia voluntad a los otros, sino convencer, organizar y movilizar a las masas y dirigir sus esfuerzos y los de sus organizaciones sociales hacia una sola meta, mostrando claramente los objetivos y el camino para lograrlos”. Este es el criterio marxista-leninista. (Del artículo albanés “sobre las tesis del X Congreso del Partido Comunista Italiano”, Zeri i Popullit, 17/18 Noviembre 1962)

[32] F. Engels, “De la autoridad”, invierno 1872/73.

[33] Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kausky!, 1928.

[34] Lenin, “Notas críticas sobre la cuestión nacional”.

[35] Lenin  “Del derecho de las naciones a la autodeterminación”

[36] Lenin  “La corrupción de los obreros por el nacionalismo sutil”.

[37] Lenin “Balance de una  discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”.

[38] Lenin "El militarismo belicoso y la táctica antimilitarista de la socialdemocracia"

[39] Dimitrof, "La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo" (VII Congreso de la I.C., 1935J.

[40] "El trabajo y el amor a la patria".

[41] Lenin, "Sobre el orgullo nacional de los rusos".

[42] Mao Tse-tung, "El papel del Partido comunista de China en la guerra nacional".